ઉ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ઉ' થી શરૂ થતા 69, મુસ્લિમ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 69 of 69
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ઉબબ મોજાઓ; ભારે વરસાદ 8 ગર્લ
ઉબાહ ફૂલ 5 ગર્લ
ઉબયા સુંદર 6 ગર્લ
ઉબયદા મહિલા સેવક 9 ગર્લ
ઉદાય્સાહ હદીસનો તૌસીફી 7 ગર્લ
ઉદૂલા ન્યાયી 5 ગર્લ
ઉફક તેજસ્વી આકાશ 9 ગર્લ
ઉફ્તામાં ભવ્ય; પ્રેમ; સૌથી મશહૂર 8 ગર્લ
ઉગ્ય ગળાનો હાર 9 ગર્લ
ઉગ્બાદ ગુલાબ 9 ગર્લ
ઉહુદ પ્રતિબદ્ધતા; શપથ લેવી; રજૂઆત 9 ગર્લ
ઉલ્ફાહ મિત્રતા; સંપ; પ્રેમ 3 ગર્લ
ઉલિમા હોંશિયાર; સમજદાર 2 ગર્લ
ઉલ્યા ઉચ્ચ; સૌથી વધુ 5 ગર્લ
ઉમૈમાહ એક યુવાન માતા; નબીની પૌત્રીનું નામ 3 ગર્લ
ઉમૈમાથ નાનકડી માતા 5 ગર્લ
ઉમીરા બીજો ખલીફા 9 ગર્લ
ઉમૈરહ લાંબું જીવન જીવવું 8 ગર્લ
ઉમૈઝા ઝડપી; સુંદર અને નરમ હૃદયનું 8 ગર્લ
ઉમમાં પયગંબર મુહમ્મદની પૌત્રી 4 ગર્લ
ઉમાંમાહ એક યુવાન માતા; નબીની પૌત્રીનું નામ 3 ગર્લ
ઉમય્માહ એક યુવાન માતા; નબીની પૌત્રીનું નામ 1 ગર્લ
ઉમય્નાહ હદીસનો તૌસીફી 11 ગર્લ
ઉમય્રહ લાંબું જીવન જીવવું 6 ગર્લ
ઉમ્મ અબાન એક સહબીયા આર.એ. નું નામ 3 ગર્લ
ઉમ્મ અબીહા તેનો અર્થ "તેના પિતા" છે જે ઇસ્લામિક પયગમ્બર મોહમ્મદ દ્વારા ફાતિમા એઝ-ઝહરાને આપવામાં આવ્યા હતા. 5 ગર્લ
ઉમ્મ ફકિહ એક સહબીયા આર.એ. નું નામ 11 ગર્લ
ઉમ્મ હરામ એક સહબીયા આર.એ. નું નામ 8 ગર્લ
ઉમ્મ કલ્થુમ પયગંબરની પુત્રીનું નામ 7 ગર્લ
ઉમ્મ ખાલીદ એક સહબીયા આર.એ. નું નામ 11 ગર્લ
ઉમ્મ કુલ્થુમ ગોળ ચહેરો સાથે 9 ગર્લ
ઉમ્મ રબિઃ એક સહબીયા આર.એ. નું નામ 6 ગર્લ
ઉમ્મ સુલીમ એક સહબીયા આર.એ. નું નામ 5 ગર્લ
ઉમ્મ ઉમરાહ એક સહબીયા આર.એ. નું નામ 1 ગર્લ
ઉમ્મ વાર્કાહ એક સહબીયા આર.એ. નું નામ 7 ગર્લ
ઉમ્મ યોઉસુફ એક સહબીયા આર.એ. નું નામ 1 ગર્લ
ઉમ્મય્યાહ હદીસનો તૌસીફી 8 ગર્લ
ઉમ્મ-ઐ-અબીહા ઝડપી 11 ગર્લ
ઉમ્મીદ આશા 6 ગર્લ
ઉમ્મુલ ફઝલ એક સહબીયા આર.એ. નું નામ 9 ગર્લ
ઉમ્મ-ઉલ-બનીં પુત્રોની માતા 3 ગર્લ
ઉમ્નિયા ભેટ 22 ગર્લ
ઉમ્નીયા તમન્ના; ઉત્કંઠા; આશા 11 ગર્લ
ઉમ્નીયાહ એક શસ્ત્ર; એક મહાપ્રાણ 1 ગર્લ
ઉમરાહ મક્કા યાત્રા 7 ગર્લ
ઉમરાવ અજીમ 5 ગર્લ
ઉનૈસા પ્રિય 2 ગર્લ
ઉનૈઝા ઘેટું; બકરી; ખીણનું નામ 9 ગર્લ
ઉનાય્સાહ મૈત્રીપૂર્ણ; સગવડ 8 ગર્લ
ઉનાઝા માત્ર 9 ગર્લ
ઉનકુદા દ્રાક્ષ સમૂહ 6 ગર્લ
ઉંસા મહિલા 1 ગર્લ
ઉરૂબા એક મહિલા જે તેના પતિને પ્રેમ કરે છે 9 ગર્લ
ઉરૂસા નવવધૂ; ખુશી 8 ગર્લ
ઉર્શિયા આકાશમાં એક 4 ગર્લ
ઉર્સુલા નાનું રીંછ 2 ગર્લ
ઉરુશા માફી માંગવી; ઉદાર; પુષ્કળ 7 ગર્લ
ઉર્વાના અંતઃમન 5 ગર્લ
ઉસીમાહ જૂનું અરબી નામ 9 ગર્લ
ઉસય્માહ જૂનું અરબી નામ 7 ગર્લ
ઉશના સુંદર કન્યા 9 ગર્લ
ઉશ્તા કાયમી આનંદ; રોશની 6 ગર્લ
ઉસવા સુન્નાહ; અભ્યાસ 1 ગર્લ
ઉતેકહ ગુણવત્તા 5 ગર્લ
ઉતૈબાહ હદીસનો તૌસીફી 6 ગર્લ
Utayk (ઉતયક) Noble 6 ગર્લ
ઉવાઈસહ બ્લુબેરી 1 ગર્લ
ઉઝ્માં સૌથી મહાન 7 ગર્લ
ઉજ્જા મજબૂત 2 ગર્લ
Showing 1 - 69 of 69