ટ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ Unisex ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ટ' થી શરૂ થતા 21, મુસ્લિમ Unisex નામ છે
Showing 1 - 21 of 21
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
તાબાન તેજસ્વી ચંદ્રની રોશની 11 બોય-ગર્લ
તબિન અનુયાયીઓ; જેઓ માને છે 2 બોય-ગર્લ
તહ્લીમ આભૂષણ; સૌંદર્ય 1 બોય-ગર્લ
તહસિન ખુશખુશાલ; વખાણ; સૌંદર્યકરણ 9 બોય-ગર્લ
તિફ નજર; કાળો પડછાયો 9 બોય-ગર્લ
તીસીર બનાવવા માટે સરળ; નમસ્કાર કરવું 4 બોય-ગર્લ
તાલ્હાહ વૃક્ષ નો પ્રકાર 5 બોય-ગર્લ
તાલી ઉભરતું; ઊધ્વગામી; ઉચ્ચ વધારો 6 બોય-ગર્લ
તમીઝ વિવેકબુદ્ધિ;સમજ; શિષ્ટાચાર; ભેદ; વિશેષ 7 બોય-ગર્લ
તાક્દીસ અલ્લાહનું નામ; સર્વશક્તિમાન 8 બોય-ગર્લ
તરીકાહ સવારનો સિતારો; હંમેશા; વિજયી; યોદ્ધો; આબાદ 11 બોય-ગર્લ
તરૂબ હાજર; આનંદકારક; રમૂજી 8 બોય-ગર્લ
તસ્મિમ મજબૂત 22 બોય-ગર્લ
તથિર શુદ્ધતા;સ્વચ્છતા 5 બોય-ગર્લ
તૌકીર માન આપવું 6 બોય-ગર્લ
તાવ્બાહ પસ્તાવો 1 બોય-ગર્લ
તાવૂસ મોર 3 બોય-ગર્લ
તાઝીમ સન્માન; આદર 6 બોય-ગર્લ
થાવાબ ઇનામ 1 બોય-ગર્લ
થુંમામાહ બાજરીનો છોડ 4 બોય-ગર્લ
તૂબા સારા સમાચાર; આભારી; પરમ સુખ 8 બોય-ગર્લ
Showing 1 - 21 of 21