ઢ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ઢ' થી શરૂ થતા 5, મુસ્લિમ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 5 of 5
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ધકીરહ જે અલ્લાહને વારંવાર સ્મરણ કરે છે 6 ગર્લ
ધકીયાહ તેજ; બુદ્ધિશાળી 4 ગર્લ
દિયા દીપક 11 ગર્લ
ધુહા હંમેશા બપોર 6 ગર્લ
ધુકા સૂર્યનું નામ 9 ગર્લ
Showing 1 - 5 of 5