ઓ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ઓ' થી શરૂ થતા 11, મુસ્લિમ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 11 of 11
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ઓબીદીયાહ અલ્લાહના ભાઈઓ 11 ગર્લ
ઓધાર સ્નેહ 11 ગર્લ
ઓજલા રોશની; સૂર્ય નો રોશની 3 ગર્લ
ઓમ્માતા ગુલામ યુવતી 9 ગર્લ
ઓનઆઇફા ઘમંડી 1 ગર્લ
ઓનીમાં વિશ્લેષણ 7 ગર્લ
ઓરાઇદા છટાદાર 3 ગર્લ
ઓર્વિયા માદા પહાડી બકરી 1 ગર્લ
ઓર્ઝાલા આગની ચમક 1 ગર્લ
ઓઝરા કુમારીકા; કુંવારીકા મેરી 6 ગર્લ
ઓઝ્ઝા હરણનું બચ્ચું 5 ગર્લ
Showing 1 - 11 of 11