ખ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ Unisex ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે ' ખ' થી શરૂ થતા 7, મુસ્લિમ Unisex નામ છે
Showing 1 - 7 of 7
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ખીર સારું; રહેમત; વરદાન; સંપત્તિ 11 બોય-ગર્લ
ખૈરાત રહેમત; શુભ કાર્ય 5 બોય-ગર્લ
ખરીજાહ બહાર; બાહ્ય 3 બોય-ગર્લ
ખયર સારું; રહેમત; વરદાન; સંપત્તિ 9 બોય-ગર્લ
ખુલીદાહ ખાલીદાહ નું એક સ્વરૂપ 3 બોય-ગર્લ
ખુલુદ અમરત્વ; મરણોત્તર જીવન; અનંત 5 બોય-ગર્લ
ખુર્શીદ તેજસ્વી સૂર્ય અથવા ખુશ મિજાજ; સૂર્ય 8 બોય-ગર્લ
Showing 1 - 7 of 7