એ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'એ' થી શરૂ થતા 36, મુસ્લિમ બાળક નામ છે
Showing 1 - 36 of 36
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
એબદાહ અલ્લાહને ઈબાદત કરો 22 બોય
એબી પૈતૃક 7 બોય
ઇબ્રાહિમ પૃથ્વી; એક નબીનું નામ 11 બોય
એહન અપેક્ષા રાખવી 1 બોય
એહસાન રહેમત; સારું; સારાઈ 3 બોય
એહસાસ સ્વીકાર કરવો 8 બોય
એહસાન રહેમત; સારું; સારાઈ 2 બોય
એહ્તીષમ નમ્રતા; સૌજન્ય 11 બોય
ઐહબ ખુશ આપનાર; કોઈને ભેટ પ્રદાન કરેલ 7 બોય
એહમ કલ્પનાચિત્ર 9 બોય
એઈઆદ ગોત્રની સ્મૃતિ 1 બોય
એઈજાઝ ચમત્કાર; ચમત્કારિક પ્રકૃતિ 6 બોય
ઈઇક્રમ આદર 3 બોય
એલીન વિજેતા; પ્રિય 5 બોય
ઐલમાન જનજાતિનું બેનર 9 બોય
ઐલકર વચન 8 બોય
એલશાન શાસક 5 બોય
ઇમામ મુખ્ય 5 બોય
એજાજ ચમત્કાર; ચમત્કારિક પ્રકૃતિ 6 બોય
એજાઝઅહેમદ ચમત્કાર વ્યક્તિ 11 બોય
ઇકબાલ ગર્વ 4 બોય
એખ્લક પાત્ર 9 બોય
એક્રમ આદર 3 બોય
એલ -અમીન ભરોસાપાત્ર 9 બોય
એલિઅર લોકોનો મિત્ર 9 બોય
એલિયસ એક પયગંબરનું નામ 1 બોય
ઈમાન વિશ્વાસ; સંપ્રદાય; સદભાવના; વિશ્વાસ; સત્ય; પ્રામાણિકતા 7 બોય
એમદ આત્મ વિશ્વાસ 5 બોય
અમીર મનમોહક રાજકુમાર 9 બોય
ઈમોન બીમાર તારાંકિત 2 બોય
ઇનામ ધોધ; ખુલ્લી જગ્યા 6 બોય
એનામુલ સમૃદ્ધિ 3 બોય
એનાયત રહેમત; દયા; રહેમત 3 બોય
એસ્મિલ અબ્રાહમનો પુત્ર 6 બોય
ઇસ્માઇલ અલ્લાહ સાંભળશે 5 બોય
એય્હાબ ખુશ આપનાર; કોઈને ભેટ પ્રદાન કરેલ 5 બોય
Showing 1 - 36 of 36