સ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ Unisex ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'સ' થી શરૂ થતા 25, મુસ્લિમ Unisex નામ છે
Showing 1 - 25 of 25
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
સાદત દયા; સન્માન; સુખ; આનંદ; ખુબ ખુશ 1 બોય-ગર્લ
સબાહત સૌંદર્ય; આકર્ષક આકાર; સુંદરતા 7 બોય-ગર્લ
સાબત નિશ્ચિતતા; સ્થિરતા 7 બોય-ગર્લ
સબૂહ ઝળહળતો; તેજસ્વી 6 બોય-ગર્લ
સદાકત સત્ય 9 બોય-ગર્લ
સદી નસીબદાર 6 બોય-ગર્લ
સફિનાહ સુફાના આહ-નામ તરીકે 5 બોય-ગર્લ
સાહબ ઉલ્કા;વાદળ; બુધ 4 બોય-ગર્લ
સૈદાહ નસીબદાર; સારું; સિંહ 6 બોય-ગર્લ
સખાવત દાનશીલતા; ઉદારતા; દરિયાદિલી 3 બોય-ગર્લ
સલામ શાંતિ 1 બોય-ગર્લ
સાલમાં શાંતિ; સલમની મહિલા-મિત્ર 11 બોય-ગર્લ
સમા ખૂબ જ સાંભળનાર; આકાશ; આનંદિત; એકરૂપતા; તુલનાત્મક; એક વર્ષ 7 બોય-ગર્લ
સમામાં ખુશ્બુ; પયગંબર મુહમ્મદનો એક સાથી 3 બોય-ગર્લ
સનદ સહકાર; આધાર 3 બોય-ગર્લ
સરોશ એક પરી જે બોલે છે તેનું નામ; બંદગી; સુનાવણી; પ્રેરણા સ્ત્રોત; સારા સંદેશાવાહક 8 બોય-ગર્લ
સાર્વત ધન; નસીબ; મિલકત 1 બોય-ગર્લ
શબન ઇસ્લામિક મહિનો, મુસ્લિમ ચંદ્ર કેલેન્ડરનો આઠમો મહિનો 9 બોય-ગર્લ
શાદ સારા નશીબ; ખુશ 5 બોય-ગર્લ
શાદીન આઝાદ; આછો પીળો રંગ; યુવાન હરણ 1 બોય-ગર્લ
શાફાટ ભલામણ 2 બોય-ગર્લ
શફકત પ્રેમ 9 બોય-ગર્લ
શમામાં ખુશ્બુ; પયગંબર મુહમ્મદનો એક સાથી 2 બોય-ગર્લ
સુદી વિદ્વાન; હદીસનો તૌસીફી 8 બોય-ગર્લ
Sumrah (સુમ્રહ) Brownness 8 બોય-ગર્લ
Showing 1 - 25 of 25