ણ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ણ' થી શરૂ થતા 365, મુસ્લિમ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 365
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
નાફી અનુકૂળ 22 ગર્લ
નાઈલાહ કઈંક ખાસ; હસ્તગત કરનાર; મેળવનાર; જે સફળ થાય છે 1 ગર્લ
નાજીદાહ હિંમત; અનુગામી; સહાય 3 ગર્લ
નાસીમાં પ્રમુખ; નસીમનું મહિલા સંસ્કરણ; હલકી વાયુ; સૌમ્ય 22 ગર્લ
નાજ઼ ગર્વ; લાવણ્ય; યુવાન; સૌમ્ય; હાવભાવ 6 ગર્લ
નાજિરા પસંદ; સમાન; મળતું; નિરીક્ષક; અવેક્ષક 7 ગર્લ
નાજનીન સુંદર 8 ગર્લ
નાબા સૂર; મશહૂર; સારું; પાક 9 ગર્લ
નાબહા ખ્યાતિ; ઉદાર ચારિત્ર્ય; બુદ્ધિશાળી 9 ગર્લ
નાબવિયા આગાહી 4 ગર્લ
નાબીહા સતેજ; પ્રામાણિક 9 ગર્લ
Nabeela (નાબીલા) Noble 22 ગર્લ
નાબિલાહ ઉમદા; ઉદાર 3 ગર્લ
નાબિસા આકાશ; હંમેશા નવું 2 ગર્લ
નાબીહા સતેજ; પ્રામાણિક 8 ગર્લ
નાબીહાહ હોશિયાર; ઉમદા; મશહૂર 7 ગર્લ
નાબીજાહ મહત્વાકાંક્ષી; નેતા અને વીર 9 ગર્લ
Nabila (નાબીલા) Noble 3 ગર્લ
નાબીલાહ ઉમદા; ઉદાર 11 ગર્લ
નાબરા શિખર; દુર્લભ; કિંમતી 9 ગર્લ
નાડા ઝાકળ; ઉદારતા; દાનશીલતા 11 ગર્લ
નાદા ઝાકળ; ઉદારતા; દાનશીલતા 3 ગર્લ
નદીયહ ઝાંકળથી ભરેલું 6 ગર્લ
નાદીદાહ , નાદિદા હરીફ; બરાબર 3 ગર્લ
નાદેશ નદીઓન દેવતા; મહાસાગર; આશા 6 ગર્લ
નાધિમાં નજીકનો મિત્ર 6 ગર્લ
નદિયા પ્રારંભ કરવું; અગ્ર ; કાળું; ઉદાર 2 ગર્લ
નાદીદા હરીફ; બરાબર 6 ગર્લ
નદીમાં એક ઘનિષ્ઠ મિત્ર; સાથી 6 ગર્લ
નદીમાહ મિત્ર 5 ગર્લ
નાદિરા શિખર 11 ગર્લ
નાદીરહ દુર્લભ; કિંમતી 1 ગર્લ
નાદિયા શરૂઆત; પ્રથમ; કાળું 9 ગર્લ
નાદીયાહ બોલાવનાર; ઘોષણા કરનાર 8 ગર્લ
નાદીય્યા નાડીની મહિલા કરાર; ઝાકળ; ઉદારતા 7 ગર્લ
નાદર દુર્લભ; અનન્ય 2 ગર્લ
નાદ્વાહ , નાદ્વા પરિષદ; ઉદારતા 4 ગર્લ
નાદયા પ્રારંભ કરવું; અગ્ર ; કાળું; ઉદાર 9 ગર્લ
નાદ્યને ફૂલ 9 ગર્લ
નઈમા રહેમત; સુખદ જીવન જીવો; એક સાથે સંબંધિત 3 ગર્લ
નાફાય જેનો લાભ થાય છે 2 ગર્લ
નાફીસાહ , નફીસા એક કિંમતી વસ્તુ; રત્ન; રાજકુમારી; શુદ્ધ; શિષ્ટ; ઉત્કૃષ્ટ 1 ગર્લ
નાફિસાહ કિંમતી રત્ન 5 ગર્લ
નાફેસા એક કિંમતી વસ્તુ; રત્ન; રાજકુમારી; શુદ્ધ; શિષ્ટ; ઉત્કૃષ્ટ 1 ગર્લ
નાફેસા પ્રેમ 8 ગર્લ
નાફિયા લાભકારક; ફાયદાકારક 22 ગર્લ
નાફીઃ લાભકારક 3 ગર્લ
નફીસા એક કિંમતી વસ્તુ; રત્ન; રાજકુમારી; શુદ્ધ; શિષ્ટ; ઉત્કૃષ્ટ 5 ગર્લ
નાફીસાહ કિંમતી રત્ન 4 ગર્લ
નાફ્લાહ અધિશેષ; વધારે પડતું 6 ગર્લ
નાફ્રિન વાટાઘાટો યોગ્ય 8 ગર્લ
નાગિન કિંમતી પત્થરો; વીટી; આભૂષણ 1 ગર્લ
નાગીનાહ કિંમતી પત્થરો; વીટી; આભૂષણ 1 ગર્લ
નાઘિન મોતી 9 ગર્લ
નાઘમાં રાગ; ગીત 8 ગર્લ
નાગિઆ બચાવેલું 5 ગર્લ
નગીના રત્ન 1 ગર્લ
નગ્મા નાગદેવતા; ગીત; ધૂન અથવા એક રાગ 9 ગર્લ
નહલ નાના છોડ 9 ગર્લ
નાહર દિવસ 6 ગર્લ
નાહિદ માનનીય; ઉદારતા 1 ગર્લ
નહિદા સુંદર 11 ગર્લ
નહીદા સુંદર 1 ગર્લ
નહીયા જે સલાહ આપે છે; સલાહકાર 4 ગર્લ
નહીઝા ઉચ્ચ; મહેનતુ 5 ગર્લ
નાહલા પાણી પીવું 9 ગર્લ
નહ્લીજાહ વ્યવહારિક; સરસ 1 ગર્લ
નિદા એક અપ્સરા 2 ગર્લ
નૈફાહ તે એક મશહૂર મહિલાનું નામ હતું જેને લોકો તેની દયા અને ઉદારતા માટે ચાહતા હતા, લોકોએ વિવિધ બાબતોમાં તેની સલાહ લીધી. 3 ગર્લ
નૈલા હસ્તગત કરનાર; પ્રાપ્ત 1 ગર્લ
નૈલાહ , નીલા કંઈક વિશેષ; હસ્તગત કરનાર; પ્રાપ્તકર્તા;જે સફળ થાય છે 1 ગર્લ
નેમા આશીર્વાદ; સુખદ જીવન જીવો; એક સાથે સંબંધિત 2 ગર્લ
નૈમાહ , નીમા આરામ; સુખસુવિધા; પ્રેમ; શાંતિ; સુખી, સુખી જીવન જીવે છે 3 ગર્લ
નૈન આંખ 2 ગર્લ
નૈન્ઝા બે નેત્રો 11 ગર્લ
નીર ચળકતી; મહાન 7 ગર્લ
નાજા સફળ 8 ગર્લ
નજાહ સફળ; શુધ્ધતા; નૈતિકતા; સદ્ભાવના 8 ગર્લ
નજફ ઇરાકમાં શહેર 5 ગર્લ
નજાત બચાવ; પ્રકાશન; સલામતી 1 ગર્લ
નાજ્દાહ હિંમત; બહાદુરી 2 ગર્લ
નાજી રક્ષક; સલામત 8 ગર્લ
નાજીબાહ , નાજીબા ઉમદા; ખૂબ ઉત્તમ; ઉદાર; વિશેષ 11 ગર્લ
નાજિયા આશાવાદી અને આશાથી ભરેલી; આકાશ; રાણી 8 ગર્લ
નાજીબા ઉમદા; ખૂબ ઉત્તમ; ઉદાર; વિશેષ 1 ગર્લ
નાજીબાહ ઉમદા જન્મ; પ્રતિષ્ઠિત 9 ગર્લ
નાજીદા બેજવાબદાર વ્યક્તિ 3 ગર્લ
નાજીદાહ હિંમત; અનુગામી; સહાય 11 ગર્લ
નાજીહા શુદ્ધ; પ્રામાણિક; સફળ; આબાદ 7 ગર્લ
નાજીહાહ પ્રામાણિક; વિજયી 6 ગર્લ
નાજિયા સલામત 6 ગર્લ
નાજીયાહ સલામત 5 ગર્લ
નજલા મોટી નેત્રો વાળું 11 ગર્લ
નજમા એક સિતારો; સિતારોના સમૂહની વચ્ચે 3 ગર્લ
નાજ્માહ સિતારો; સરસ 2 ગર્લ
નાજ્મીય્યાહ સિતારો 7 ગર્લ
નાજ્મુસ સહર સવારનો સિતારો 8 ગર્લ
નાજ્વા ગુપ્ત બાબત; ગુપ્ત વાતચીત 4 ગર્લ
નાજ્વાન સાચવેલ; મુક્ત 9 ગર્લ
નાજ્ય આશાવાદી અને આશાથી ભરેલી; આકાશ; રાણી 6 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 365