ટ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ટ' થી શરૂ થતા 173, મુસ્લિમ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 173
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
તુર્જુ 9 બોય
ટુરિઅલૈ બેજવાબદાર વ્યક્તિ 1 બોય
તુર્હન દયાનું 1 બોય
ટુરન બેજવાબદાર વ્યક્તિ 2 બોય
તુરાબ માટી; ધૂળ; પૃથ્વી 8 બોય
તુંન્વીર રોશનીના કિરણો 6 બોય
તુલ્લાબ વિદ્યાર્થી 6 બોય
તુલાય્બ સાધકના સંબંધમાં 9 બોય
તુલીબ સાધકના સંબંધમાં 2 બોય
તુહિનસુર્રા બરફની જેમ સફેદ 5 બોય
તુફય્લ હિમાયત; મધ્યસ્થતા 22 બોય
તૂફ઼ાન તોફાન 8 બોય
તુફૈલ હિમાયત; મધ્યસ્થતા 6 બોય
ત્રિફ દુર્લભ; અસામાન્ય; વિચિત્ર 9 બોય
તોતી પોપટ 1 બોય
તોર્યલ તલવારબાજ 1 બોય
તોકીર માન આપવું 8 બોય
તોલ્વાક દરેકનો અધિકાર 1 બોય
તોબીઅસ સિતારા સાથે જન્મેલા 3 બોય
તિરમિજી અબુ ઇસા મુહમ્મદ અલ-તિરમિધિ 5 બોય
તિરીમ ઊંચું 7 બોય
તીરક શક્તિ; બળ; વ્યવસાય 11 બોય
તિલાલ અદ્ભુત 9 બોય
તીહામી પયગંબર મોહમ્મદ એક શીર્ષક 6 બોય
થયેર બળવાખોર 5 બોય
થાવ્બન પયગંબરના જીવનસાથીનું નામ 6 બોય
થૌબન બે વસ્ત્ર 22 બોય
થાસ્થાહિર શાંત 5 બોય
થાસ્લિમ શુભકામના; અભિવાદન; નાનો સિતારો 11 બોય
થર્વાત ધન; નસીબ; મિલકત 1 બોય
થાકિબ વેધન 3 બોય
થાકાફ કુશળતા પાર મેળવવા માટે 8 બોય
થામેર , થામીર ઉપયોગી; ઉત્પાદક 8 બોય
થમીમ ઉત્તમ; સંપૂર્ણ; સામાન્યીકરણ 11 બોય
થામાર ફળ; પરિણામ 7 બોય
થમન ભાવ; કુશળ 3 બોય
થાબિત મજબૂત 6 બોય
થાબિત મજબૂત 7 બોય
તેસ્લીમ શાંતિ સ્થાપિત કરનાર 6 બોય
તેહ્સિન વખાણ; ખુશી 4 બોય
તાઝુદ્દીન ધર્મનો તાજ (ઇસ્લામ) 9 બોય
તાઝ્નીમ જન્નત માં એક બાગ 3 બોય
તાઝીમુદ્દીન ધર્મનું ગર્વ 4 બોય
તાઝીમ સન્માન; આદર 7 બોય
તઝમ ઉત્તમ; વડીલ 7 બોય
તાય્યીબ સારું; નાજુક 1 બોય
તય્યબ શુદ્ધ 2 બોય
તાય્સીર ફાયદો 11 બોય
તય્સીર ફાયદો 3 બોય
તાય્મુર બહાદુર; મજબૂત; એક મશહૂર રાજા; લોહ 8 બોય
તય્મુલ્લાહ અલ્લાહ નો સેવક 5 બોય
તેઇલાહ શક્તિ 4 બોય
તાવ્વાબ પશ્ચાતાપ મંજુર કરનાર 7 બોય
તાવ્સીફ પ્રશંસા 7 બોય
તાવ્કીર સન્માન; આદર 7 બોય
તવહીદ અલ્લાહની એકતામાં ભરોસો રાખવો 11 બોય
તાવ્ફિક સફળતા; સમાધાન; અલ્લાહ દ્વારા મદદ 4 બોય
તવ્ફીક સફળતા; સમાધાન; અલ્લાહ દ્વારા મદદ 5 બોય
તાવાસ એક પક્ષીનું નામ 1 બોય
તૌસિક઼ મજબૂતીકરણ 6 બોય
Tauseef (તૌસીફ) Praiser 5 બોય
તૌહીદ વિજયી 1 બોય
તૌફીક નિર્દેશ; પરાક્રમ; હિંમતવાન; નિર્દેશન 11 બોય
તસ્નીન એક રબ્બાની ઝરણું; એક તરફી ધોધ 5 બોય
તસ્નીન એક રબ્બાની ઝરણું; એક તરફી ધોધ 6 બોય
તસ્લીમ શુભકામના; અભિવાદન; નાનો સિતારો 2 બોય
તસ્કીન શાંતિ 2 બોય
તસીફ જે બુદ્ધિશાળી છે 1 બોય
તાશ્બીદ કિશોર; યુવાન 1 બોય
તાસીર પ્રભાવ;અસર 5 બોય
તસિન નબીનું નામ; (સ.અ.વ.); સર્વદા મહત્વાકાંક્ષી 1 બોય
તાસિલ મજબૂત; શક્તિ 8 બોય
તાસવ્વર વિચાર; પરિપ્રેક્ષ્ય 7 બોય
તાસદ્દુક હુસૈન હુસેનનો પરોપકાર 6 બોય
તાસદ્દુક તરફેણ; પરોપકાર 6 બોય
તારૂક સિતારો 5 બોય
તરૂણ જોડાણ; યુવાન; યુવાની; અજર; સજ્જન 11 બોય
તરીકુએ સવારનો સિતારો; હંમેશા; વિજયી; યોદ્ધો; આબાદ 1 બોય
તારિક઼ પદ્ધતિ; માર્ગ; પ્રકાર; વ્યવહાર; જીવનની નદી પાર કરનાર; સવારનો સિતારો 11 બોય
તારિફ , તારીફ દુર્લભ; અસામાન્ય 1 બોય
તરાહ વૃક્ષ નો પ્રકાર 9 બોય
ટરેક સિતારો; આંખની કીકી; રક્ષક 7 બોય
તરીશ તારાઓના અલ્લાહ (ચંદ્ર) 4 બોય
તરિક પદ્ધતિ; માર્ગ; પ્રણાલી; શૈલી; જીવનની નદી પાર કરનાર; સવારનો સિતારો 3 બોય
તારીફ દુર્લભ; અસામાન્ય 1 બોય
તરાઝ તાકતવર; મજબૂત; શણગાર; સજાવટ 3 બોય
તાકીય્ય પાક; ન્યાય પારાયણ 7 બોય
તકિય ભક્ત; અલ્લાહનો ડર 9 બોય
તાકીઉદ્દીન અલ્લાહ નો ઉપાસક 9 બોય
તાકી જેઓ અલ્લાહનો ડર રાખે છે; ભક્ત; પાક 2 બોય
તાકાદ્દમ શ્રદ્ધા; પવિત્રતા 7 બોય
તંજીલૂર રહમાન દયા પ્રકટીકરણ 5 બોય
તંજીમ સંગઠન; વ્યવસ્થા 3 બોય
તનવીર ખુશખુશાલ; રોશની; સૂચનાત્મક 4 બોય
તાન્વિલ પ્રદાન કરવા માટે; આપવું 8 બોય
તનવીર પ્રબુદ્ધ; પ્રકાશ કિરણો 3 બોય
Tanveer (તનવીર) Enlightened; Rays of light 4 બોય
તન્ની ચર્મ નો કામદાર; ચર્મશોધક 2 બોય
તાનીમ સમુદ્ર તરંગ 3 બોય
તાની સોમવારે જન્મેલ 8 બોય
Showing 1 - 100 of 173