ટ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ટ' થી શરૂ થતા 173, મુસ્લિમ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 173
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
તાઈ આજ્ઞાકારી રીતે; ઇચ્છુક 4 બોય
તાજ તાજ; તાજ મહેલ 5 બોય
તહા શુદ્ધ 3 બોય
તાજ તાજ; તાજ મહેલ 4 બોય
તાની સોમવારે જન્મેલ 8 બોય
તાકી જેઓ અલ્લાહનો ડર રાખે છે; ભક્ત; પાક 2 બોય
તોતી પોપટ 1 બોય
તાલ્હા વૃક્ષ નો પ્રકાર 6 બોય
તન્ની ચર્મ નો કામદાર; ચર્મશોધક 2 બોય
ત્રિફ દુર્લભ; અસામાન્ય; વિચિત્ર 9 બોય
તુર્જુ 9 બોય
તાહીદ દિલાસો આપવું ; રક્ષા કરવી 7 બોય
તાહિર શુદ્ધ; નિર્મળ; શુદ્ધ; સગીર; પાક 3 બોય
તાલીમ આકાશ; શિક્ષણ; સૂચના 2 બોય
તામીર ઉપયોગી; ઉત્પાદક 8 બોય
તારાઝ ખડતલ; મજબૂત; આભૂષણ; સજાવટ 22 બોય
તબીદ ઝગમગાટ; વળાંક; ચમકવું 1 બોય
તઃબિર શણગારવા માટે; સુશોભન કરવું 5 બોય
તહિમ શુદ્ધ 7 બોય
તાહિર શુદ્ધ; નિર્મળ; શુદ્ધ; સગીર; પાક 3 બોય
તહેર શુદ્ધ; નિર્મળ; શુદ્ધ; સગીર; પાક 7 બોય
તહીબ સાવધ 22 બોય
તાહિર શુદ્ધ; નિર્મળ; શુદ્ધ; સગીર; પાક 11 બોય
તહૂર શુદ્ધતા 5 બોય
તઈબ પસ્તાવો; સુસંગત 5 બોય
તૈમુર બહાદુર; મજબૂત; એક મશહૂર રાજા; લોહ 1 બોય
તાજ઼ીન પ્રોત્સાહન 8 બોય
તાજીમ સન્માન; આદર 8 બોય
તાલાબ માંગ; લોકપ્રિય 1 બોય
તલાહ તરુણ ખજૂરનું વૃક્ષ; ચહેરો 7 બોય
તલાત રૂપ; ચહેરો; દેખાવ; નજર; 1 બોય
તલબ માંગ 9 બોય
તલાલ સારું; પ્રશંસાપાત્ર 1 બોય
તલત રૂપ; ચહેરો; દેખાવ; નજર; 9 બોય
તાલિબ સત્ય મોકલનાર; વિદ્યાર્થી 8 બોય
તાલીમ આકાશ; શિક્ષણ; સૂચના 1 બોય
તલિશ પૃથ્વીના ખુદા; પર્વતો; ઝગમગાટ; તેજસ્વી 6 બોય
તાલૂબ ઇચ્છા 2 બોય
તાલૂત બાનુ ઇઝરાયલી સેનાપતિ 2 બોય
તાલુંમ સહાનુભૂતિ રાખવી 4 બોય
તમાલ ખૂબ કાળી છાલવાળું વૃક્ષ 11 બોય
તમામ ઉદાર 3 બોય
તામિમ ઉત્તમ; સંપૂર્ણ; સામાન્યીકરણ 3 બોય
તમીમ ઉત્તમ; સંપૂર્ણ; સામાન્યીકરણ 2 બોય
તામીર જે ઘટનાકાળ જાણે છે; લાંબુ 7 બોય
તમીઝ વિવેકબુદ્ધિ;સમજ; શિષ્ટાચાર; ભેદ; વિશેષ 6 બોય
તાનીમ સમુદ્ર તરંગ 3 બોય
તંજીમ સંગઠન; વ્યવસ્થા 3 બોય
તકિય ભક્ત; અલ્લાહનો ડર 9 બોય
તરાઝ તાકતવર; મજબૂત; શણગાર; સજાવટ 3 બોય
તારીફ દુર્લભ; અસામાન્ય 1 બોય
તરિક પદ્ધતિ; માર્ગ; પ્રણાલી; શૈલી; જીવનની નદી પાર કરનાર; સવારનો સિતારો 3 બોય
તરીશ તારાઓના અલ્લાહ (ચંદ્ર) 4 બોય
ટરેક સિતારો; આંખની કીકી; રક્ષક 7 બોય
તરાહ વૃક્ષ નો પ્રકાર 9 બોય
તારિફ , તારીફ દુર્લભ; અસામાન્ય 1 બોય
તારિક઼ પદ્ધતિ; માર્ગ; પ્રકાર; વ્યવહાર; જીવનની નદી પાર કરનાર; સવારનો સિતારો 11 બોય
તરૂણ જોડાણ; યુવાન; યુવાની; અજર; સજ્જન 11 બોય
તારૂક સિતારો 5 બોય
તાસિલ મજબૂત; શક્તિ 8 બોય
તસિન નબીનું નામ; (સ.અ.વ.); સર્વદા મહત્વાકાંક્ષી 1 બોય
તાસીર પ્રભાવ;અસર 5 બોય
તસીફ જે બુદ્ધિશાળી છે 1 બોય
તૌફીક નિર્દેશ; પરાક્રમ; હિંમતવાન; નિર્દેશન 11 બોય
તૌહીદ વિજયી 1 બોય
Tauseef (તૌસીફ) Praiser 5 બોય
તૌસિક઼ મજબૂતીકરણ 6 બોય
તાવાસ એક પક્ષીનું નામ 1 બોય
તઝમ ઉત્તમ; વડીલ 7 બોય
તાઝીમ સન્માન; આદર 7 બોય
થાબિત મજબૂત 7 બોય
થાબિત મજબૂત 6 બોય
થમન ભાવ; કુશળ 3 બોય
થામાર ફળ; પરિણામ 7 બોય
થમીમ ઉત્તમ; સંપૂર્ણ; સામાન્યીકરણ 11 બોય
થામેર , થામીર ઉપયોગી; ઉત્પાદક 8 બોય
થાકાફ કુશળતા પાર મેળવવા માટે 8 બોય
થાકિબ વેધન 3 બોય
થૌબન બે વસ્ત્ર 22 બોય
થયેર બળવાખોર 5 બોય
તીહામી પયગંબર મોહમ્મદ એક શીર્ષક 6 બોય
તિલાલ અદ્ભુત 9 બોય
તીરક શક્તિ; બળ; વ્યવસાય 11 બોય
તિરીમ ઊંચું 7 બોય
તોકીર માન આપવું 8 બોય
તુફૈલ હિમાયત; મધ્યસ્થતા 6 બોય
તૂફ઼ાન તોફાન 8 બોય
તુલીબ સાધકના સંબંધમાં 2 બોય
તુરાબ માટી; ધૂળ; પૃથ્વી 8 બોય
ટુરન બેજવાબદાર વ્યક્તિ 2 બોય
તબ્બાહ મદીના શહેરનું બીજું નામ 7 બોય
તબ્બર પરિવાર; જાતિ; ખાનદાન 8 બોય
તાબ્રીઝ કદરૂપું પાતળું માનસિક 5 બોય
તબ્રીદ શાંત કરવા માટે 9 બોય
તફ્હિમ સમજી શકાય તેવું; શાણપણ 4 બોય
તલ્લીન અવશોષિત 6 બોય
તમ્જીદ વખાણ; તૌસીફી 3 બોય
તમ્મામ ઉદાર 7 બોય
તાન્વિલ પ્રદાન કરવા માટે; આપવું 8 બોય
તાકીય્ય પાક; ન્યાય પારાયણ 7 બોય
Showing 1 - 100 of 173