હ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'હ' થી શરૂ થતા 246, મુસ્લિમ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 246
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
હાતિમ ન્યાયાધીશ 6 બોય
હાજિન ખજાનચી 4 બોય
હમ્માદ જે અલ્લાહની બંદગી કરે છે 22 બોય
હારૂન ઉચ્ચ અથવા ઉચ્ચતમ; એક પયગંબરનું નામ (હારૂન) 8 બોય
હસન હાસ્ય; ચંદ્ર (ચંદ્ર); સુંદર; રૂપાળું; પયગંબર મોહમ્મદનો પૌત્ર 8 બોય
હાફ઼િજ઼ રક્ષક; જેમણે કુરાનને સ્મરણ કર્યું છે 5 બોય
હૈદેર સિંહ 9 બોય
હાજિક બુદ્ધિશાળી; સક્ષમ 7 બોય
હરિશ હળ વાહક; ખેડૂત; મિત્ર 1 બોય
હસીબ સંગણિત; પયગંબર મુહમ્મદનું એક બીજું નામ 22 બોય
હરીઝ ક્ષિતિજ; મજબૂત; સુરક્ષિત; રક્ષિત 8 બોય
હિષમ પેગેમ્બર મુહમ્મદ નાં સાથી; ઉદાર 4 બોય
હિસ્સાન ઉદાર 7 બોય
હુસૈન રક્ષણ હેઠળ; સલામતી 9 બોય
હમરાઝ રહસ્ય જાણનાર; ભરોસો 5 બોય
હબીબ પ્રિય 22 બોય
હય્સમ સિંહ 22 બોય
હુનૈદ ખુશી 3 બોય
હસીમ ઉદારતા; પયગંબર ના દાદા; નિર્ણાયક 5 બોય
હાઇજ પ્રાપ્તકર્તા 9 બોય
હાંફી ઉદાર 6 બોય
હાદી માર્ગદર્શિકા; નિયામક; નેતા 22 બોય
હાલીમ હળવું; ખાનદાની; વિનાશક; ધૈર્યવાન; યુવાન 8 બોય
હામિદ દુઆ (અલ્લાહ); પ્યારું(અલ્લાહ);મિત્ર; તારીફ; પ્રશંસાપાત્ર 9 બોય
હામિદ દુઆ (અલ્લાહ); પ્યારું(અલ્લાહ);મિત્ર; તારીફ; પ્રશંસાપાત્ર 8 બોય
હનાશ એ જ નામના વ્યક્તિએ હદીતનો પાઠ કર્યો 6 બોય
હંજલાહ ઇબન અબુનું નામ 8 બોય
હુનૈન ઇસ્લામી સ્થળ 11 બોય
હાશિમ ઉદારતા; પયગંબર ના દાદા; નિર્ણાયક 5 બોય
હામી રક્ષક; આશ્રયદાતા; સમર્થકો; તારણહાર 22 બોય
હમજાહ સિંહ; પયગંબર ના કાકા નું નામ 3 બોય
હશેર એકત્રિત કરનાર 5 બોય
હંઝલ ઈશ્વર તરફથી ભેટ 8 બોય
હુનૈન ઇસ્લામી સ્થળ 4 બોય
હબીબુલ્લાહ અલ્લાહના પ્યારા; અલ્લાહના સાથી; સૌને પ્રિય 5 બોય
Habeel (હબિલ) Allah accepted the name of one of the sons of Sayyidina Aadam his sacrifice but that of Qabeel, his brother rejected 6 બોય
હદીદ પાક કુરાનની 57 મી સૂરા; લોહ; છટાદાર 8 બોય
હૈદર સિંહ; અલીનું શીર્ષક 5 બોય
હીથમ યુવાન ગરુડ 6 બોય
હાજિમ સ્થિર; દ્રઢ; પ્રચંડ 3 બોય
હારૂન ઉચ્ચ અથવા ઉચ્ચતમ; એક પયગંબરનું નામ (હારૂન) 9 બોય
હમ્દ તારીફ; પ્રશંસા કરવા 8 બોય
હમીમ મિત્ર; નજીકનો મિત્ર 8 બોય
હૈદર સિંહ; અલીનું શીર્ષક 3 બોય
હિલાલ , હિલેલ અમાસ 7 બોય
હિરાસ ખંજવાળ; ઘસવું 1 બોય
હોઝીફાહ એક પયગંબરનો સાથી 11 બોય
હુમીદ અહેમદ કરતાં નાનો; તારીફ 11 બોય
હાદી સુધારવા માટે માર્ગદર્શિકા 3 બોય
હાફીઝ રક્ષક; જેમણે કુરાનને સ્મરણ કર્યું છે 6 બોય
હબીબુલ્લાહ અલ્લાહના પ્યારા; અલ્લાહના સાથી; સૌને પ્રિય 4 બોય
હબીસ હદીસનો તૌસીફી 3 બોય
હદી માર્ગદર્શિકા; નિયામક; નેતા 5 બોય
હફીઝુલ્લાહ અલ્લાહની સ્મરણ 5 બોય
હજી પ્રવાસી 1 બોય
હમૂદ જે અલ્લાહની તારીફ કરે છે 11 બોય
હશીદ જે લોકોને રડાવે છે તે 4 બોય
હતીફ તારીફ કરનાર; જન્નત માંથી અવાજ 8 બોય
હય્યમ મનોરમ 1 બોય
હિમાયત સલામતી; આશ્રયસ્થાન 5 બોય
હુધાય્ફાહ જૂનું અરબી નામ 1 બોય
હુમૈર લાલ 7 બોય
હુઝીફાહ કાપો; બાદબાકી; પતન કરવું 8 બોય
હમીદ દુઆ (અલ્લાહ); પ્યારું(અલ્લાહ);મિત્ર; તારીફ; પ્રશંસાપાત્ર 9 બોય
હાજિદ આરામ કરતી વ્યક્તિ 5 બોય
હલીફ સાથી; સંબંધિત 1 બોય
હમેદ દુઆ (અલ્લાહ); પ્યારું(અલ્લાહ);મિત્ર; તારીફ; પ્રશંસાપાત્ર 22 બોય
હમીમ મિત્ર; નજીકનો મિત્ર 9 બોય
હની સુખની 6 બોય
હન્નાદ જૂનું અરબી નામ 6 બોય
હાશમ સેવક 5 બોય
હસ્સમ તલવાર 7 બોય
હતીબ લાકડા એકત્રિત કરનાર 22 બોય
હૈદર સિંહ 7 બોય
હિબાહ અલ્લાહ તરફથી ભેટ 1 બોય
હિબ્બાન સ્વસ્થ; ક્રોધિત 1 બોય
Houd (હૌદ) A prophet's name; 3 બોય
હુબીશ મશહૂર પરિંદા 5 બોય
હુમય્લ એક પયગંબરનો સાથી 8 બોય
હુઝય્લ આ નામ શૂનહ બિલનું નામ હતું 3 બોય
હુજૈર હાસ્ય 11 બોય
હાલાહ કિરણોનું બીમ 22 બોય
હબબ હેતુ; ધ્યેય; સમાપ્ત 5 બોય
હદાદ પ્રજનન શક્તિના સીરિયન અલ્લાહ; હર્ષ 9 બોય
Hadahid (હદાહિદ) Hoopoes 8 બોય
હદલ શાંતિપૂર્ણ 8 બોય
હડાદ લુહાર 22 બોય
હદીર સારી રીતે વ્યવસ્થિત 4 બોય
હૈબ મહાનતા 2 બોય
હજીબ દ્વારપાલ, ચોકીદાર; બેલીફ 3 બોય
હજ્વેરી હજવરનું; એક પીરનું નામ 1 બોય
હકમ પંચ; ન્યાયાધીશ 7 બોય
હકીમ સંવેદનશીલ; શાસક; રાજ્યપાલ; ભાઈ 7 બોય
હલીફ સાથી; સંબંધિત 9 બોય
હમદી પ્રશંશાપાત્ર 8 બોય
હમિદુલ્લાહ સર્વ પ્રશંસનીય નો સેવક 9 બોય
હમરાઝ રહસ્ય જાણનાર; ભરોસો 4 બોય
હમજાદ બિરાદર; સાથી 8 બોય
હનાફી સાચો ભક્ત 3 બોય
હન્બલ શુદ્ધતા 2 બોય
Showing 1 - 100 of 246