ઇ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ Unisex ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ઇ' થી શરૂ થતા 31, મુસ્લિમ Unisex નામ છે
Showing 1 - 31 of 31
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ઇસ એક પયગંબરનું નામ; ઈસુ 11 બોય-ગર્લ
ઇસ્ર અલ્લાહ સાથે સંબંધિત; રાત્રે પ્રવાસ 2 બોય-ગર્લ
ઇજ્જ ખ્યાતિ; પ્રતિષ્ઠા 7 બોય-ગર્લ
ઇજ્જી શક્તિશાળી 7 બોય-ગર્લ
ઇહાબ ચર્મ 2 બોય-ગર્લ
ઈજાઝ આદર; માન્યતા; સન્માન 1 બોય-ગર્લ
ઈમાન વિશ્વાસ; સંપ્રદાય; સદભાવના; વિશ્વાસ; સત્ય; પ્રામાણિકતા 2 બોય-ગર્લ
ઇનામ દયા કૃત્ય; દાન; પ્રદાતા; ભેટ; હાજર; ઇનામ; અનુદાન 1 બોય-ગર્લ
ઇનાસ લાયક; સામાજિકતા; શક્તિશાળી; સતેજ; મજબૂત; શાહી; સૂર્ય નું બીજું નામ 7 બોય-ગર્લ
ઇસદ આનંદકારક; આબાદ 6 બોય-ગર્લ
એજાજ આદર; માન્યતા; સન્માન 8 બોય-ગર્લ
ઇદ્રક શાણપણ; લાગણી 7 બોય-ગર્લ
ઇહ્સન દયા; લાભ; ઇમાનનું ઉચ્ચતમ સ્તર 6 બોય-ગર્લ
ઈજ્લાલ ગર્વ ; ઉદ્ગાર 8 બોય-ગર્લ
ઇખ્લાસ સદ્ભાવના; શુદ્ધતા 6 બોય-ગર્લ
ઇક્લીલ તાજ; ફૂલનો હાર 8 બોય-ગર્લ
ઇલ્હામ અંતર્જ્ઞાન; પ્રેરણા; પુનઃમૂલ્યાંકન 7 બોય-ગર્લ
ઈલ્હાન શાસક 8 બોય-ગર્લ
ઇન્સાફ ન્યાય નક્કી કરવા માટે; ન્યાયી 22 બોય-ગર્લ
ઇર્તિજા સંતોષ; મંજૂરી 11 બોય-ગર્લ
ઇશ્ફાક કરુણા; સહાનુભૂતિ; દયા 6 બોય-ગર્લ
ઈસ્લાહ સુધારણા; સંશોધન 22 બોય-ગર્લ
ઇજ્જત વિશિષ્ટ સ્તર; સન્માન 1 બોય-ગર્લ
ઇતીદલ મધ્યસ્થતા; સંયમ 1 બોય-ગર્લ
ઇતીમદ ભરોસો; અવલંબન 11 બોય-ગર્લ
ઇબ્તીસમ હસતું; સ્મિત 1 બોય-ગર્લ
ઇફ્તિખાર સન્માન; મહિમા 1 બોય-ગર્લ
ઇહ્તીષમ જેમના ઘણા અનુયાયીઓ છે; નમ્રતા; સૌજન્ય 6 બોય-ગર્લ
ઈલ્તીમાસ એક વિનંતી; ઈબાદત કરવી; આજીજી 11 બોય-ગર્લ
ઇન્શીરહ આનંદ; સુખ; ખુશખુશાલ 5 બોય-ગર્લ
ઇન્તીસર વિજય; ભરાવું 9 બોય-ગર્લ
Showing 1 - 31 of 31