ડ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ Unisex ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ડ' થી શરૂ થતા 7, મુસ્લિમ Unisex નામ છે
Showing 1 - 7 of 7
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
દર કબજામાં લેનાર; સાર્વભૌમ 6 બોય-ગર્લ
દિલ હ્રદય; મન 7 બોય-ગર્લ
દીના દૈવી; ભવ્ય; ખાતરી 1 બોય-ગર્લ
દુહા હંમેશા બપોર 7 બોય-ગર્લ
દવ્લાહ ધન; સુખ 22 બોય-ગર્લ
દરખ્ષણ તેજ; ચમકદાર; મોતી જેવું 4 બોય-ગર્લ
દિલદાર આકર્ષક; પ્રિય 3 બોય-ગર્લ
Showing 1 - 7 of 7