ડ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ડ' થી શરૂ થતા 69, મુસ્લિમ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 69 of 69
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
દાન્ય અલ્લાહની ભેંટ; સરસ 1 ગર્લ
દફીયા હદીસનું કથન; દીકરી 1 ગર્લ
દસ્તીઆર મદદરૂપ; મદદનીશ 1 ગર્લ
દવ્હા ઘણી શાખાઓવાળા ઊંચા વૃક્ષ 1 ગર્લ
દવ્લત ખાતૂન ઉમદા; રાજવી 1 ગર્લ
ડાયના સ્વર્ણ 1 ગર્લ
દીમાં વરસાદી વાદળ; ધોધમાર વરસાદ 1 ગર્લ
દિનઃ આજ્ઞાપાલન 1 ગર્લ
દીવા અલ્લાહની ભેટ; શક્તિશાળી મહિલાઓ; જન્નતમાંથી; દિવસ 1 ગર્લ
દોહા મધ્યાહ્ન પહેલાંનો સમય 1 ગર્લ
દહુસત 2 ગર્લ
દૌલાહ ધન; સામ્રાજ્ય; ગૃહસ્થાશ્રમ 2 ગર્લ
દુન્ય દુનિયા 2 ગર્લ
દાના વિદ્વાન; હોશિયાર; અનાજ; સમજદાર; ખુદાનું બીજું નામ 3 ગર્લ
દાનિયા અલ્લાહની ભેંટ; સરસ 3 ગર્લ
દલાલ સારવાર; એક પ્રકારનું સ્પર્શિત 3 ગર્લ
દાનીશ અર શાણપણથી સંપન્ન; શિક્ષણ 3 ગર્લ
દિલ્શાદ ખુશ 3 ગર્લ
ડિક્રહ હદીસનો તૌસીફી 3 ગર્લ
ડોઆ ઈબાદત કરવા હૃદયનો અવાજ; અલ્લાહને મુતલિક વિનંતી; અલ્લાહ અને માનવો સાથે જોડાણનું એક સ્રોત 3 ગર્લ
દેલિષા ખુશ રહો અને બીજાને ખુશ કરો 4 ગર્લ
ધકીયાહ તેજ; બુદ્ધિશાળી 4 ગર્લ
દિલરુબા હૃદય સુંદર 4 ગર્લ
દરખ્શાન તેજ; ચમકદાર; મોતી જેવું 5 ગર્લ
દેમા વરસાદી વાદળ; ધોધમાર વરસાદ 5 ગર્લ
દુજનાહ નોંધપાત્ર વરસાદ; એક મહિલાનું નામ 5 ગર્લ
દૂના જગત 5 ગર્લ
દુર્રીયાહ તેજસ્વી 5 ગર્લ
દહા ઝળહળતું; ખૂબ તેજસ્વી 6 ગર્લ
દલીયાહ દ્રાક્ષ આર્બર 6 ગર્લ
દરિયા શ્રીમંત; સમુદ્ર; શીખ્યા; જાણવું 6 ગર્લ
દર્ર મોતી; તેજસ્વી 6 ગર્લ
ધકીરહ જે અલ્લાહને વારંવાર સ્મરણ કરે છે 6 ગર્લ
ધુહા હંમેશા બપોર 6 ગર્લ
દિલશાદ ખાતૂન તે 730-750 ની વચ્ચે રહેતા હતા 6 ગર્લ
દિરસા પ્રામાણિક વ્યક્તિ 6 ગર્લ
દુર્રીયા ઝગમગાટ; ચમકદાર 6 ગર્લ
દારિયા શ્રીમંત; સમુદ્ર; શીખ્યા; જાણવું 7 ગર્લ
દહાબ સ્વર્ણ 7 ગર્લ
દલિયા કોલોરાડો 7 ગર્લ
દાનિન રાજકુમારી 7 ગર્લ
ડેરિફા સુંદર 7 ગર્લ
દુર્ર મોતી 7 ગર્લ
દુર્રહ મોતી; પયગંબર મુહમ્મદના સાથી 7 ગર્લ
દિબા સખત મહેનત; દ્રઢ 8 ગર્લ
દનીયાહ નજીક; નજીકનું 8 ગર્લ
દરખશન્દા ભવ્ય; ચમચમાતું 8 ગર્લ
દીબા રેશમ; સ્વામિની આંખ 8 ગર્લ
દીમાહ એક વાદળ જે વરસાદી પાણી વહન કરે છે 8 ગર્લ
દીયાનાહ ધર્મ 8 ગર્લ
દુઆ ઈબાદત 8 ગર્લ
દુન્યના આપણી દુનિયા 8 ગર્લ
દુરાર મોતી 8 ગર્લ
દુર્દાનાહ મોતી 8 ગર્લ
દાદ જૂનું અરબી નામ 9 ગર્લ
દફીયાહ હદીસનો તૌસીફી 9 ગર્લ
દાહમાં તે ધર્મની વિદ્વાન હતી 9 ગર્લ
દલિયા ડાળીઓ; ફૂલો 9 ગર્લ
દનીયા પાસ; નજીક 9 ગર્લ
ધુકા સૂર્યનું નામ 9 ગર્લ
દિલારા પ્રિય 9 ગર્લ
દીમાં વરસાદી વાદળ; ધોધમાર વરસાદ 9 ગર્લ
ડુઆ પ્રાર્થના 9 ગર્લ
દામા સમૃદ્ધ; સ્વસ્થચિત્ત; નદી; મહાસાગર 11 ગર્લ
દિયા દીપક 11 ગર્લ
દુર અફ્ષણ છૂટાછવાયા મોતી; મણકો 11 ગર્લ
દલીલા માર્ગદર્શિકા; સાબિતી 22 ગર્લ
દરિયા નદી; જેની પાસે ઘણું છે; શ્રીમંત 22 ગર્લ
દુનિયા દુનિયા 22 ગર્લ
Showing 1 - 69 of 69