ઐ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ઐ' થી શરૂ થતા 18, મુસ્લિમ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 18 of 18
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ઐશાહ નસીબદાર; વસ્તી 1 ગર્લ
Aiza (ઐઝા) Noble 1 ગર્લ
ઈ નામ બે ઝરણા 2 ગર્લ
ઐરા શરૂઆત; સિદ્ધાંત; જીવનનો શ્વાસ 2 ગર્લ
એષા પ્રેમ; જીવવું; સમૃદ્ધ; જીવન 2 ગર્લ
Aiyla (ઐય્લા) Moonlight 3 ગર્લ
ઐદાહ મુલાકાતી; પાછા કરનાર; ઈનામ 5 ગર્લ
Aila (ઐલા) Noble 5 ગર્લ
ઐડા મુલાકાતી; પાછા ફરનાર 6 ગર્લ
ઐમેન પાક; બહાદુર; અરબનું જૂનું નામ 6 ગર્લ
ઐન આંખ; કિંમતી 6 ગર્લ
ઐન અલ્સબા આંખનો ખજાનો 6 ગર્લ
ઐની વસંત; ફૂલો; સ્રોત; પસંદ 6 ગર્લ
એના સુંદર આંખોવાળી મહિલા 7 ગર્લ
ઐઘર તે ધાર્મિક હતી; સદાચારી મહિલા 8 ગર્લ
ઐમલ આશા 9 ગર્લ
ઐયા ચમત્કાર; કુરાનમાં કલમો 9 ગર્લ
ઐઝાહ બદલી 9 ગર્લ
Showing 1 - 18 of 18