ણ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ણ' થી શરૂ થતા 228, મુસ્લિમ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 228
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
નુજૈયહ શુદ્ધ; પાક 5 બોય
નુવાઇરન ચમક 11 બોય
નવૈર પ્રકાશ 5 બોય
નુવૈદિર દુર્લભ 9 બોય
નવાબ નેતા 7 બોય
નુસરાતુદ્દીન ધર્મ સહાય (ઇસ્લામ) 1 બોય
નુસ્રહ , નુસરત મદદ; સહકાર; વિજયી 3 બોય
નુસય્ર હદીસનો તૌસીફી 8 બોય
નુસય્બ જેણે ઇસ્લામના શરૂઆતના યુદ્ધોમાં લડ્યા હતા 1 બોય
નુરતાજ પ્રકાશનો તાજ 3 બોય
નુરિલ અલ્લાહની રોશની 11 બોય
નુરી ચમકદાર; ચમકવું 8 બોય
નુર્દિન ધર્મની રોશની 9 બોય
નુરાઝ નૂરનો ખજાનો 8 બોય
નુરાત પ્રકાશ 2 બોય
નુરાની તેજસ્વી 5 બોય
નૂરજહાં અદભૂત રાજા 5 બોય
નુર ફીર્દુસ સૌથી વધુ જન્નતની રોશની 5 બોય
નુર અલ દિન આસ્થાની ચમક 3 બોય
નુર પ્રકાશ; ફરિસ્તા 8 બોય
નુ'મન લોહી; જૂનું અરબી નામ 9 બોય
Numair (નુમૈર) Panther 4 બોય
નુહીદ ભવ્ય 3 બોય
Nuh (નૂહ) A prophet's name; 7 બોય
નુફીલ માન 9 બોય
નુબીદ સુખ લાવવું 6 બોય
નુંય્મ હદીસનો એક કથન, પયગમ્બરના ઘણા સાથીઓના નામ 2 બોય
નુંઈમ , નુંય્મ હદીસનો એક કથન, પયગમ્બરના ઘણા સાથીઓના નામ 6 બોય
નોઉરી પ્રકાશ 5 બોય
નોઉરેદ્દીને વિશ્વસનીય પ્રકાશ 1 બોય
નોરીઝ પૃથ્વી પર આવેલા સૂર્યનાં પ્રથમ કિરણો 11 બોય
નૂરુઝ ઝમાન યુગનો પ્રકાશ 11 બોય
નૂરુલ્લાહ અલ્લાહની રોશની 8 બોય
નૂરુલ હુદા યોગ્ય માર્ગદર્શનની રોશની 3 બોય
નૂરુલ હક સત્યની રોશની એટલે અલ્લાહ 4 બોય
નૂરુલ અયન આંખની રોશની 9 બોય
નૂરુલ અબ્સર દ્રષ્ટિનો પ્રકાશ 1 બોય
નૂરુદ્દીન ધર્મની રોશની (ઇસ્લામ) 6 બોય
નૂરી ઝળહળતો; તેજ 8 બોય
નૂરાલી અલ્લાહની રોશની 3 બોય
નૂર ઉદીન આસ્થાની ચમક 3 બોય
નૂર મુહંમદ પયગંબર મુહમ્મદની રોશની 1 બોય
નૂન તલવાર ની ધાર 22 બોય
Nooh (નૂહ) A prophet's name; 7 બોય
નોમન અલ્લાહના રહેમત સાથે વ્યક્તિ 3 બોય
નૌખેજ નવું ખીલેલું; ઉત્પન્ન્ન થયેલ 7 બોય
નિઝ્ઝાર આતુર નજર 4 બોય
નિઝર થોડું; નાનું 5 બોય
નીઝામુધિન ધર્મ (ઇસ્લામ) ની શિસ્ત 3 બોય
નીઝામુદ્દીન ધર્મનું શિસ્ત (ઇસ્લામ) 7 બોય
નિઝામી ની; નિઝામ સંબંધિત 9 બોય
નિઝામત સંગઠન; વ્યવસ્થા 3 બોય
નિઝામ સંચાલન 9 બોય
નિઝલ પ્રયાસ; સ્પર્ધા 8 બોય
નિયાઝ વફાદારી; પ્રસ્તાવ 3 બોય
નીથાર બલિદાન 7 બોય
નિસ્સાર પ્રકૃતિ; ગરમ કાપડ; વિજયી 8 બોય
નિશાત એક ઝાડ; નિષ્ઠાવાન 8 બોય
નીશાજ સંશોધક 8 બોય
નિસાર પ્રકૃતિ; ગરમ કાપડ; વિજયી 7 બોય
નીસમ તાજી હવા; શીતલ 2 બોય
નીર્જ્હોર 11 બોય
નીમર વાઘ 9 બોય
નીમિક 11 બોય
નીમાંતુલ્લાહ અલ્લાહ ની રહેમત 3 બોય
નિખત સુગંધ 9 બોય
નીજદ લાંબુ; સરદાર 2 બોય
નીઘટ નઝર; દ્રષ્ટી 5 બોય
નીદલ જંગ; સલામતી 22 બોય
નીઅઝી અરજદાર; એક અફઘાન આદિજાતિ 5 બોય
નેવ નાના પીર; પાક; નવા શહેરમાંથી; નાયક; સાહસિક 5 બોય
નેમત દયા; વરદાન; રહેમત 8 બોય
નેહાન સુંદર 6 બોય
નેહદ બહાદુર; એક પડકારનો સામનો કરવો 5 બોય
નેહાદ બહાદુર; એક પડકારનો સામનો કરવો 6 બોય
નીરફ઼ નદી 4 બોય
નઝમી સંચાલન; આયોજક 9 બોય
નાઝીર ચેતવણી આપનાર; ઝડપી; ખુશખુશાલ; વિસ્ફોટ; નિરીક્ષક; તપાસ કરનાર 5 બોય
નઝીમુદ્દીન ધર્મના સંગઠક (ઇસ્લામ) 7 બોય
નાજિમ ગોઠવણ કરનાર; સમાધાન 9 બોય
નાજિહ શુદ્ધ; પાક 4 બોય
નજિફ ચોખ્ખું; સાફ 11 બોય
નાઝેર ચેતવણી આપનાર; ઝડપી; ખુશખુશાલ; વિસ્ફોટ; નિરીક્ષક; તપાસ કરનાર 1 બોય
નાઝીર ચેતવણી આપનાર; ઝડપી; ખુશખુશાલ; વિસ્ફોટ; નિરીક્ષક; તપાસ કરનાર 6 બોય
નજીમ ગોઠવણ કરનાર; સમાધાન 1 બોય
નજીહ શુદ્ધ; પાક 5 બોય
નજીફ ચોખ્ખું; સાફ 3 બોય
નઝર જે આપે છે 6 બોય
નાઝલ નીચે પડી જવું 9 બોય
નાયીહન સંસ્કરણ નિર્માતા; સ્ટોપર 9 બોય
નાયીફ ઉચ્ચ; ખૂબ ઉત્તમ; અધિશેષ; પર્યાપ્તતા 1 બોય
નાયબ દુર્લભ; કિંમતી 7 બોય
નાયાબ દુર્લભ; અપ્રાપ્ય; કિંમતી 8 બોય
Nawyan (નવયાન) Intending 6 બોય
નવરસ યુવા 22 બોય
નવલ સૌમ્યતા 5 બોય
નવહન ઉચ્ચ 7 બોય
નવફા ઉદાર; સમુદ્રનું જૂનું અરબી નામ 3 બોય
નવફાહ ઉચ્ચ 8 બોય
નવાઝ મોહક લેવું; પ્યારું; શેઠાણી 2 બોય
Showing 1 - 100 of 228