ણ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ણ' થી શરૂ થતા 228, મુસ્લિમ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 228
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
નાસે ચોખ્ખું; શુદ્ધ; સફેદ 4 બોય
નેફ વધારાની; અધીશેષ 8 બોય
નફી અનુકૂળ 3 બોય
નહિ પયગંબર મુહમ્મદનું બીજું નામ 5 બોય
નીબ નાયબ 8 બોય
નૈફ ઉચ્ચ; બુલંદ; મશહૂર 3 બોય
નીમ આરામ; પ્રેમ; સરળતા 1 બોય
નજી રક્ષક; સલામત 7 બોય
નકી શુદ્ધ 5 બોય
નાશઃ , નાશત મોટા થવું; યુવાની 6 બોય
નાશી સલાહકાર 6 બોય
નેવ નાના પીર; પાક; નવા શહેરમાંથી; નાયક; સાહસિક 5 બોય
Nooh (નૂહ) A prophet's name; 7 બોય
નૂન તલવાર ની ધાર 22 બોય
નૂરી ઝળહળતો; તેજ 8 બોય
Nuh (નૂહ) A prophet's name; 7 બોય
નુર પ્રકાશ; ફરિસ્તા 8 બોય
નુરી ચમકદાર; ચમકવું 8 બોય
નાહ્યાં સ્ટોપર 9 બોય
નાજ્જી એક ઘનિષ્ઠ મિત્ર; વિશ્વાસુ મિત્ર 8 બોય
નુંય્મ હદીસનો એક કથન, પયગમ્બરના ઘણા સાથીઓના નામ 2 બોય
નાબીહ વિશિષ્ટ; મશહૂર; અતિ ઉત્કૃષ્ટ 8 બોય
નાધીર તાજું; પ્રિય; દુર્લભ; શિખર 1 બોય
નાદિર તાજું; પ્રિય; દુર્લભ; શિખર 11 બોય
નાહિદ સલામત; મનોરમ 6 બોય
નાકીદ વિવેચક; સમીક્ષા કરનાર; ખામી શોધનાર 1 બોય
નાસિહ સલાહકાર; શુભેચ્છા 7 બોય
નાસિક પાક; ભક્ત 1 બોય
નાથિમ ગોઠવણ કરનાર; સમાધાન 3 બોય
નાયબ દુર્લભ; અપ્રાપ્ય; કિંમતી 8 બોય
નાઝીમ ગોઠવણ કરનાર; સમાધાન 1 બોય
નબીહ વિશિષ્ટ; મશહૂર; અતિ ઉત્કૃષ્ટ 8 બોય
નબીલ વિશિષ્ટ; ઉદાર 3 બોય
નાભન વિશિષ્ટ; ઉત્કૃષ્ટ 22 બોય
નાબીઘ ચતુર; હોશિયાર 5 બોય
નભન , નાબીહ વિશિષ્ટ; મશહૂર; અતિ ઉત્કૃષ્ટ 11 બોય
નબીલ ઉમદા; ઉદાર; મોર 2 બોય
નાદિમ , નદીમ મૈત્રીપૂર્ણ; મનોરંજન; મિત્ર કે સાથી 11 બોય
નાદીન નદીઓના અલ્લાહ; મહાસાગર 7 બોય
નાદેર દુર્લભ 6 બોય
નાધીર તાજું; પ્રિય; દુર્લભ; શિખર 9 બોય
નદીમ મૈત્રીપૂર્ણ; મનોરંજન; મિત્ર કે સાથી 5 બોય
નાદિર તાજું; પ્રિય; દુર્લભ; શિખર 1 બોય
નાદર સમૃદ્ધિ 1 બોય
નઈમ આરામ; પ્રેમ; સરળતા 2 બોય
નફીસ શુદ્ધતા; શુદ્ધ; કિંમતી 5 બોય
નફીસ શુદ્ધતા; શુદ્ધ; કિંમતી 22 બોય
નાગીબ ઉમદા; બુદ્ધિશાળી 6 બોય
નાગૂર રાજ્ય; શુદ્ધ 7 બોય
નાહિદ માનનીય; ઉદારતા 9 બોય
નાહીલ 8 બોય
નૈરબ 9 બોય
નજીર નાનો સિતારો 8 બોય
નજમ સિતારો 3 બોય
નજીબ ઉમદા વંશના ; હોશિયાર 1 બોય
નજીદ હાઇલેન્ડ 3 બોય
નાજીહ અવાજ; સારો અભિપ્રાય; સફળ 7 બોય
નાજિબ ઉમદા વંશના ; હોશિયાર 9 બોય
નાજીહ અવાજ; સારો અભિપ્રાય; સફળ 6 બોય
નાહિદ સલામત 5 બોય
નાકાશ શાંત 9 બોય
નકિર નિંદાકારક 8 બોય
નામિર શુદ્ધ; ચિત્તો; વાઘ; દીપડો 11 બોય
નામીક લેખક; રચાયિતા 3 બોય
નામીર શુદ્ધ; ચિત્તો; વાઘ; દીપડો 1 બોય
નામૂદ દ્રષ્ટાંત; પ્રતિકૃતિ; આદર્શ 8 બોય
નકીબ નેતા; રાષ્ટ્રપતિ; મુખ્ય; અગ્રણી 8 બોય
નકીબ નેતા; રાષ્ટ્રપતિ; મુખ્ય; અગ્રણી 7 બોય
નાકીદ વિવેચક; સમીક્ષા કરનાર; ખામી શોધનાર 9 બોય
નાકિત સલીહ બિન અસમનું આ નામ હતું 7 બોય
નારતેં સફેદ ફૂલ 6 બોય
નાસર મદદ; સહકાર 8 બોય
નસીફ કેવળ 5 બોય
નસીમ તાજી હવાનો શ્વાસ, સવારની હવા; પવન 3 બોય
નસીર, નસીર અલ્લાહનો મદદનીશ; તે મદદ કરે છે; સહાયક;મિત્ર; ઘટસ્ફોટ કરનાર; ઘોષણા કરનાર; રક્ષક; સમર્થકો 8 બોય
નાસેર અલ્લાહનો મદદનીશ; તે મદદ કરે છે; સહાયક;મિત્ર; ઘટસ્ફોટ કરનાર; ઘોષણા કરનાર; રક્ષક; સમર્થકો 3 બોય
નાશિત મહેનતુ; ગતિશીલ; હાજર; સક્રિય 9 બોય
નશિર અલ્લાહનો મદદનીશ; તે મદદ કરે છે; સહાયક;મિત્ર; ઘટસ્ફોટ કરનાર; ઘોષણા કરનાર; રક્ષક; સમર્થકો 6 બોય
નશીત મહેનતુ; ગતિશીલ; હાજર; સક્રિય 8 બોય
નસીબ દોષ; ઉમદા; સંબંધી 9 બોય
નસીફ કેવળ 22 બોય
નસીહ સલાહકાર; શુભેચ્છા 6 બોય
નસીર, નસીર અલ્લાહનો મદદનીશ; તે મદદ કરે છે; સહાયક;મિત્ર; ઘટસ્ફોટ કરનાર; ઘોષણા કરનાર; રક્ષક; સમર્થકો 7 બોય
નાસમી સમીર 2 બોય
નસર મદદ; વિજય 7 બોય
નસરી જીત પછી વિજેતા 7 બોય
નાસુહ સલાહ આપી; સૂચવેલ; પ્રામાણિક; વિશ્વાસુ 9 બોય
નાથીર ચેતવણી આપનાર; નેત્રો 8 બોય
નતિક વાતચીત કરનાર; વક્તા; તર્કસંગત 7 બોય
નૌમાન અલ્લાહના રહેમત સાથે વ્યક્તિ 1 બોય
નૌશાદ ખુશ 5 બોય
નૌષમ 5 બોય
નાવેદ સુખી વ્યક્તિ 1 બોય
નવીદ સારા સમાચાર; ખુશ ખબર 6 બોય
નવીદ સારા સમાચાર; ખુશ ખબર 5 બોય
નાવિલ ઉમદા; ઉદાર; મોર 22 બોય
નવાબ નવાબ; શાસક 5 બોય
નાવાફ , નાવ્વાફ ઉચ્ચ; બુલંદ 5 બોય
નવજ મોહક લેવું; પ્યારું; શેઠાણી 4 બોય
નવાઝ મોહક લેવું; પ્યારું; શેઠાણી 2 બોય
Showing 1 - 100 of 228