લ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'લ' થી શરૂ થતા 52, મુસ્લિમ બાળક નામ છે
Showing 1 - 52 of 52
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
લિક લાયક; યોગ્ય; સુવાચ્ય 22 બોય
લીક લાયક; યોગ્ય; સુવાચ્ય 3 બોય
લીસ મશહૂર મુફ્તીનું આ નામ હતું 5 બોય
લીથ સિંહ; મશહૂર 5 બોય
લાલ મોતી; રૂબી; એક કિંમતી પથ્થરનું નામ; લાલ; હૃદય; બાળક; જીવન 7 બોય
લોધી એક મશહૂર અફઘાન આદિજાતિ 3 બોય
Lut (લુટ) A prophet's name; 8 બોય
Luft (લુફ્ત) Leniecy 5 બોય
લુત્ફી દયાળુ અને મૈત્રીપૂર્ણ 5 બોય
લાબીબ સંવેદનશીલ; હોશિયાર 9 બોય
લાબિબ સંવેદનશીલ; હોશિયાર 8 બોય
લાબીદ જીવનસાથી 1 બોય
લહામ અંતજ્ઞાન; અનુમાન; શાણપણ 8 બોય
લહાન થોડું તેજસ્વી દોરી 9 બોય
લાહિક સફેદ રંગનું 11 બોય
લાલીપ પયગંબર 5 બોય
લમાન પ્રભા 6 બોય
લમીક એક જેની પાંપણ આશ્ચર્યજનક રીતે ઘાટા છે 2 બોય
લાકિત પયગંબરના જાણીતા સાથીઓ 6 બોય
લસીન એક ધારણા 1 બોય
લતીફ મહેરબાન; ભવ્ય 22 બોય
લતીફ઼ મહેરબાન; ભવ્ય 3 બોય
લયિક યોગ્ય; લાયક; સક્ષમ; હોંશિયાર 11 બોય
લાયક યોગ્ય; લાયક; સક્ષમ; હોંશિયાર 1 બોય
લયથ સિંહ; મશહૂર 3 બોય
લૈજલ અલ્લાહનું બીજું નામ; અવિનાશી; અમર 5 બોય
લીબન સફળ; મંત્રમુગ્ધ 2 બોય
લિસન જીભ; ભાષા; માનવતાનો રક્ષક 1 બોય
લુઆય ઢાલ 5 બોય
લુબૈદ જૂનું અરબી નામ 22 બોય
લુબીદ , લુબય્દ જૂનું અરબી નામ 6 બોય
લુહામ મહાન 1 બોય
લૂટાહ યોગ્ય 8 બોય
લજ્બર એક કિંમતી પથ્થરનું નામ 8 બોય
લજ્લાજ પયગંબર મુહમ્મદ સાથી 1 બોય
લાસ્ખર સૈનિક; સેના 7 બોય
લય્યીન નાજુક; સ્થિતિસ્થાપક 5 બોય
લબલબ એક પ્રકારની વેલ 3 બોય
લમીહાહ દ્રષ્ટિ 7 બોય
લાજિમાહ માંગ માં હોવું 7 બોય
લિઆકત ગર્વ; શિષ્ટાચાર; ક્ષમતા 9 બોય
લીમઝાહ હદીસનો તૌસીફી 7 બોય
લિયાકત મૂલ્યવાન; લાયક; યોગ્યતા 4 બોય
લૂ'આય ઢાલ 5 બોય
Luqmaan (લુકમાન) A prophet's name; 7 બોય
Luqman (લુકમાન) A prophet's name; 6 બોય
લુટાઈફ સજ્જન 6 બોય
લુટાઇફઃ દયાળુ 6 બોય
લુતફાહ નમ્રતા 5 બોય
લુતફાન દયા 2 બોય
લુત્ફૂલ્લાહ અલ્લાહની દયા 5 બોય
લીસનુદ્દીન ધર્મની ભાષા (ઇસ્લામ) 8 બોય
Showing 1 - 52 of 52