ય થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ય' થી શરૂ થતા 52, મુસ્લિમ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 52 of 52
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
યશફીન આરોગ્ય; આરોગ્યપ્રદ 11 ગર્લ
યાલીના નરમ; ખાનદાની 8 ગર્લ
યાસીરા શ્રીમંત મહિલા; સારી રીતે જીવવું 11 ગર્લ
Yafeen (યાફિન) Yamen 11 ગર્લ
યાસીર શ્રીમંત મહિલા; સારી રીતે જીવવું 1 ગર્લ
યારહ ગરમ 8 ગર્લ
યાસના ઈબાદત કરવી; સફેદ ગુલાબ 6 ગર્લ
યુસ્મા સુંદર 7 ગર્લ
યાફીઃ ઉચ્ચ 5 ગર્લ
યાલ્દા વર્ષની સૌથી લાંબી રાત્રિનું નામ 7 ગર્લ
યારીકા ઝડપી; સફેદ; પ્રામાણિક 8 ગર્લ
યાફીતા મુક્તિ આપનાર 8 ગર્લ
યામહા કબૂતર 3 ગર્લ
યામિલેત સુંદર 4 ગર્લ
યાશારહ બુદ્ધિશાળી; કિંમતી પત્થરો 9 ગર્લ
યુસાયરાહ સરળ 1 ગર્લ
યકીન અલબત્ત 5 ગર્લ
યાકિજા સચેત; ચેતવણી 7 ગર્લ
યાસમાન ચમેલી; ફૂલ 2 ગર્લ
યાસ્મીના ચમેલી; ફૂલ 1 ગર્લ
ઐસેનિઆ ફૂલ 7 ગર્લ
યુમં સારુ નસીબ; સફળ 1 ગર્લ
યાકૂતઃ પૃષ્ઠ 6 ગર્લ
યલકૂત એક બળવાખોર મહિલા 6 ગર્લ
યામાંમાહ અરબીયા માં ઘાટી 8 ગર્લ
યમીનાહ સત્ય અને યોગ્ય 8 ગર્લ
યાસ્મિનાહ ચમેલી; ફૂલ 1 ગર્લ
યાસ્સામાન ચમેલીનું ફૂલ 3 ગર્લ
યાઝીદલ પુત્રી 6 ગર્લ
યેકતા અદ્દભુત; અનન્ય 8 ગર્લ
યેલ્ડા રાત્રે 2 ગર્લ
યેમના યમન થી 9 ગર્લ
યેસેનિઆ ફૂલ 6 ગર્લ
યુસરીયહ ગરમ 9 ગર્લ
યુસુર સમૃધ્ધ 5 ગર્લ
યુઝીઆ અંત: કરણ 1 ગર્લ
યુમના સારુ નસીબ; સફળ 2 ગર્લ
યશ્મીન ચમેલી અથવા ફૂલ 9 ગર્લ
યાસ્મીન ચમેલી અથવા ફૂલ 1 ગર્લ
યુંમ્નાહ સુખી; સફળ 1 ગર્લ
યમના પવિત્ર 1 ગર્લ
યામીના અધિકાર; યોગ્ય 9 ગર્લ
યાસીમ જાસ્મિન 22 ગર્લ
યુસરા આબાદ 22 ગર્લ
યાસિરહ ઉદાર 9 ગર્લ
યશા ખ્યાતિ; સફળતા; પ્રસિદ્ધ વ્યક્તિ; વિજય 9 ગર્લ
યાસ્મીને કિંમતી પત્થરો 5 ગર્લ
યાસ્મીન ચમેલી અથવા ફૂલ 1 ગર્લ
યુસરા સમૃધ્ધ 3 ગર્લ
યાસ્મીન ચમેલી અથવા ફૂલ 9 ગર્લ
યાના સ્લેવિક; ભગવાન કૃપાળુ છે; નવો જન્મ 5 ગર્લ
યશિના 6 ગર્લ
Showing 1 - 52 of 52