ઠ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ઠ' થી શરૂ થતા 21, મુસ્લિમ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 21 of 21
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
થુવાય્બાહ અલ્લાહના ઈનામ માટે પાત્ર; નબીની એક મહિલા સાથીનું નામ 1 ગર્લ
થુરય્યા નક્ષત્ર; વૃષભ; સિતારો 11 ગર્લ
થુરાયા સિતારો 4 ગર્લ
થુરૈયા , થુરય્યા નક્ષત્ર; વૃષભ; સિતારો 6 ગર્લ
થુમલ એક પ્રારંભિક મહિલા 2 ગર્લ
થુફીલાહ તેના વડીલો માટે સારા સન્માન સાથે ભવ્ય 5 ગર્લ
થુબય્તઃ તે મદિનાના પ્રારંભિક મુહાજિર અને એક પ્રતિષ્ઠિત મહિલા સાથી હતી 7 ગર્લ
થોરાયા સિતારો 7 ગર્લ
થાસની નદી 8 ગર્લ
થશીન તારીફ 7 ગર્લ
ઠર્યાં એક ધર્મનિષ્ઠ મહિલાનું નામ 1 ગર્લ
થર્વાહ ધન 7 ગર્લ
તરુની યુવાન યુવતી 1 ગર્લ
થારા ધન 3 ગર્લ
થાના કૃતજ્ઞતા; તારીફ 9 ગર્લ
થાના કૃતજ્ઞતા; તારીફ 8 ગર્લ
થામીનાહ કિંમતી; ઉદાર 11 ગર્લ
થામાંનના ઉત્કંઠા; ઇચ્છા; મહત્વાકાંક્ષા 9 ગર્લ
તહેર પાક; શુદ્ધ; ધાર્મિક; ચોખ્ખું; પરમ પાક 7 ગર્લ
થાબ્શિરા સારા સમાચાર સાંભળીને 6 ગર્લ
થાબીતઃ મજબૂત 6 ગર્લ
Showing 1 - 21 of 21