અં થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'અં' થી શરૂ થતા 29, મુસ્લિમ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 29 of 29
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
અનાન વાદળ ; ખુશ 3 ગર્લ
અનુમ અલ્લાહ ની રહેમત 5 ગર્લ
અનુમ અલ્લાહની દયા; અલ્લાહની ભેટ 4 ગર્લ
અનાન વાદળ ; ખુશ 4 ગર્લ
અનીદા જિદ્દી 2 ગર્લ
અંડાલા રાતના સમયે મધુર ગાનારું એક નાનું પંખી નું ગીત 6 ગર્લ
અંદલીબ બુલબુલ 8 ગર્લ
અનીસાહ બંધ; ઘનિષ્ઠ; સારો મિત્ર; સતત; અંધકાર વિના; રોશની;અખંડ; ઉદાર; વફાદાર; બંધ 7 ગર્લ
અન્વારા પ્રકાશનું કિરણ 22 ગર્લ
અંબર અત્તર; વ્હેલનાં પેટમાંથી નીકળતો મીણ જેવો પદાર્થ 9 ગર્લ
અન્દલીબ બુલબુલ; બુલબુલ પક્ષી 7 ગર્લ
અનિઝાહ માદા બકરી 6 ગર્લ
અંગ્બીન મધ 11 ગર્લ
અન્માર ચિત્તો 2 ગર્લ
અંનિસા અનુકૂળ 22 ગર્લ
અન્નીયાહ ચિંતાતુર; મનોરમ 9 ગર્લ
અનઃ ધીરજ; નિશ્ચિતતા 6 ગર્લ
અનીસા નજીક, ઘનિષ્ઠ, સારો મિત્ર, સતત, અંધકાર વિના, પ્રકાશ, મુક્ત, ઉદાર, વિશ્વાસુ, નજીક 8 ગર્લ
અનિકા સુંદર 7 ગર્લ
અંબર અત્તર; વ્હેલનાં પેટમાંથી નીકળતો મીણ જેવો પદાર્થ 1 ગર્લ
અનિસાહ ઉદાર; વફાદાર; નજીક; જાણ કરવા; મૈત્રીપૂર્ણ 8 ગર્લ
અન્દ્લીબ એક પક્ષી; જે હંમેશા ખુશ રહે છે 6 ગર્લ
અનોઉશા સુંદર સવાર 7 ગર્લ
અન્નામ ભગવાનના આશીર્વાદ 7 ગર્લ
આના રમતિયાળ; જોઈએ છે 7 ગર્લ
અનાવિયા શાહી અથવા રાણી-સદ્રીશ; સુંદર બાળક 3 ગર્લ
અંગૂરી દ્રાક્ષની જેમ 7 ગર્લ
અણીદા પૌરાણિક પાત્ર 3 ગર્લ
અંબરીન 5 ગર્લ
Showing 1 - 29 of 29