ઓ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ઓ' થી શરૂ થતા 22, મુસ્લિમ બાળક નામ છે
Showing 1 - 22 of 22
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ઓબીદ નાનો ગુલામ 22 બોય
ઓમૈર દીર્ધાયુષ્ય; મુશ્કેલી નિવારક 11 બોય
ઓજહાઁ કુંભાર 1 બોય
ઓનસી તેનાથી હૃદયમાં શાંતિ અને આનંદ આવે છે 3 બોય
ઓસ્માન અલ્લાહના ખાદીમ 8 બોય
ઓમરન નક્કર સંરચના 7 બોય
ઓંસ આનંદ 3 બોય
ઓવીસ્ય બહાદુર; હોશિયાર; પ્રતિભાશાળી 11 બોય
ઓલ્કા વતન 3 બોય
ઓમીદ આશા 6 બોય
ઓમિર દીર્ધાયુષ્ય; મુશ્કેલી નિવારક 6 બોય
ઓમીદ આશા 5 બોય
ઓનશુદા મંત્ર 1 બોય
ઓરૈબિએ ઇચ્છા 1 બોય
ઓરમજ્દ જ્ઞાનની દિવ્યતા 5 બોય
ઓલા પ્રથમ 4 બોય
ઓવૈસી બહાદુર; હોશિયાર; પ્રતિભાશાળી 4 બોય
ઓવૈસ પયગંબરનો સાથી 3 બોય
ઓસામા એક સિંહનું વર્ણન; વીર 4 બોય
ઓવિસ પયગંબરનો સાથી 22 બોય
ઓમર શક્તિ ; એક યુગ; લાંબી જીંદગી 2 બોય
ઓસફ મહાન નૃત્યાંગના 5 બોય
Showing 1 - 22 of 22