ગ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ગ' થી શરૂ થતા 78, મુસ્લિમ બાળક નામ છે
Showing 1 - 78 of 78
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ગુતૈફ આબાદ 1 બોય
ગુન્જૂર ખજાનો 1 બોય
ગુંજબક્ષ પાક તિજોરીને ક્ષમા કરો 5 બોય
ગુલજ઼ાર ગુલાબનો બાગ; વસ્તીવાળું શહેર; સમૃદ્ધ 4 બોય
ગુલઝાર ગુલાબનો બાગ; વસવાટ કરેલું નગર; સમૃધી 5 બોય
ગુલશન ફૂલ બાગ 1 બોય
ગુલફામ ગુલાબનો સામનો કરવો; રંગ 6 બોય
ગુલબર ફૂલોનો પતન; ઉદાર 7 બોય
ગુલ ઝર ગુલાબનો બાગ; વસવાટ કરેલું નગર; સમૃધી 4 બોય
ગુલ ઝમાન ઝમન - સમય 5 બોય
ગુલ યાર પ્રેમાળ ફૂલો 3 બોય
ગુલ મસ્ત ફૂલો 3 બોય
ગુલ હાશમ ફૂલનું નામ 9 બોય
ગુલ બઝ ફૂલોથી રમવું 6 બોય
ગ્રાન પ્રિયતમા 22 બોય
ગોર્બત ગરૂડ 9 બોય
ગોહરશદ સુખી રત્ન 9 બોય
ગોહરણાજ સુંદર 9 બોય
ગોહર તબ મણકાની જેમ ચળકતી; પથ્થર 9 બોય
ગોગલ ધ્વનિજનક રજ્જુઓ 6 બોય
ગિવોં ટેકરી; ઉંચાઈ 4 બોય
ગિનતોં બાગ 7 બોય
ઘુટાયફ શ્રીમંત 7 બોય
ઘુતૈફ શ્રીમંત 9 બોય
ઘુશારીબ બેજવાબદાર વ્યક્તિ 3 બોય
ઘુંચા ગુલ ફૂલોનો સમૂહ 3 બોય
ઘુનાય્ન જે લૂંટનો માલ એકત્રિત કરે છે તે 9 બોય
ઘુનૈમ લૂંટ નો માલ લેનાર વ્યક્તિ 1 બોય
ઘુલમ સેવક; યુવક; યુવાન 8 બોય
ઘોર્ઝંગ નોંધપાત્ર પ્રગતિ; ચિત્તા જેવી છલાંગ 6 બોય
ઘોફરાન ક્ષમાદાન; માફી 6 બોય
ઘીયાથ સંકટ સહાય; મદદ;સહાય; વારસદાર 6 બોય
ઘીયાસ -ઉદ -દિન ધર્મનો સહાયક 4 બોય
ઘીયાસ દુ:ખ થી મુક્તિ 6 બોય
ઘિયાથ સંકટ સહાય; મદદ;સહાય; વારસદાર 7 બોય
ઇજ્જાલ કુરાનના લેખકનું નામ 9 બોય
ઇજવાન યોદ્ધો; એક સાથી; એક જે અભિયાન પર છે; વિજય 8 બોય
ઘાજી વિજેતા 6 બોય
ઇજવાન યોદ્ધો; એક સાથી; એક જે અભિયાન પર છે; વિજય 9 બોય
ઇજનફર અસદ 1 બોય
ઘઝાન પાક યુદ્ધ સેનાની 3 બોય
ઘઝાલન સ્પિનર 7 બોય
ઘીથ , ઘય્થ વરસાદ 5 બોય
ઘયૂર આત્મગૌરવ 8 બોય
ઘાયલન વિશિષ્ટ; ચરબીયુક્ત 5 બોય
ઘાયબ અદૃશ્ય થઈ જવું 8 બોય
ઘાવથ સહાયક; રક્ષક; વારસદાર 4 બોય
ઘુથ સહાયક; રક્ષક; વારસદાર 11 બોય
ઘૂસ મદદ; સહાયતા; બચાવ; મુશ્કેલીમાં સહાય કરનાર 2 બોય
ઘત્રીફ નેતા; બહાદુર; ઉમદા 6 બોય
ઘતૂલ તુલીપ નો છોડ 6 બોય
ઘસ્સન ઉત્સાહ; યુવાનીનો ઉત્સાહ 6 બોય
ઘસાન જૂનું અરબી નામ 6 બોય
ઘરીબ ગરીબ; જરૂરીયાત; નમ્ર; અપરિચિત 9 બોય
ઘન્નામ ગોપાલક 4 બોય
ઘનીમ સફળ 7 બોય
ધાની ધનવાન; શ્રીમંત; આબાદ 3 બોય
ઘનેમ સફળ 3 બોય
ઘમાય કિંમતી પત્થરો 1 બોય
ગહલબ હંમેશા વિજયી; વિજેતા 7 બોય
ઇાલિબ વિજેતા; પ્રથમ; મુખ્ય; અલ્લાહનું બીજું નામ 3 બોય
ઘાલી મૂલ્યવાન; પ્રિય; પ્યારું; ખર્ચાળ 1 બોય
ઘખ્તલાય મજબૂત 4 બોય
ગૈય્યાસ સહાયક; નિવારક; વિજેતા 5 બોય
ગૈથ વરસાદ 8 બોય
ગૈસ વરસાદ 8 બોય
ઇફૂર ક્ષમા;શીલ; દયાળુ 7 બોય
ઘફ્ફાર ક્ષમા;શીલ; દયાળુ 11 બોય
ઘડેફ તે જે હોડી ચલાવે છે 4 બોય
ઘાઝી વિજેતા 7 બોય
ઇાલિબ વિજેતા; પ્રથમ; મુખ્ય; અલ્લાહનું બીજું નામ 4 બોય
ગાશીન સારું 5 બોય
ગમિલ સુંદર 6 બોય
ગામલ , ગમલી ઊંટ 5 બોય
ગહેઝ સવારે 11 બોય
ગફાર વિભાગ 6 બોય
ગાડિલ અલ્લાહ મારી સંપત્તિ છે 6 બોય
ગબીર દિલાસો આપનાર 1 બોય
Showing 1 - 78 of 78