અ થી શરૂ થતા શીખ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'અ' થી શરૂ થતા 172, શીખ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 172
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
અમરિંદર રજવાડી સ્વર્ગના ભગવાન 1 બોય
અવિર બહાદુર; એક જે શાંતિ માટે લડે છે; મજબૂત; સતત અથવા ચાલુ છે 6 બોય
અક્શદીપ આકાશમાં પ્રકાશનો દીપ 6 બોય
અંગદ વીર મૂળ (શક્તિ) ના વીર ભાઈ 5 બોય
અરવિંદર સ્વર્ગના ભગવાન 1 બોય
અમરદીપ શાશ્વત પ્રકાશ 9 બોય
અગમદીપ મર્યાદાથી આગળ 7 બોય
આરાધ ઉંડા આનંદ સાથે ઉદ્ધત પ્રેમ; પૂજા 6 બોય
અગમજોત ભગવાનનો પ્રકાશ; દુર્ગમ પ્રકાશ 22 બોય
અમ્રીતપાલ સવારે જલ્દી ઉઠવા વાળા વ્યક્તિ; શુદ્ધ; પર્યાપ્તતા 9 બોય
અવ્લીન ભિન્ન; ભગવાનના આશીર્વાદ 5 બોય
અમરપ્રીત ભગવાનનો શાશ્વત પ્રેમ 7 બોય
આરવજોત મુક્ત વિચારક; ઉચ્ચ વિચારશીલ વ્યક્તિ 7 બોય
અમાર્બીર હંમેશા વીર 8 બોય
અર્મિત દુશ્મન મિત્ર 8 બોય
અન્રાજ રાજાશાહી ની જેમ 8 બોય
આશ્રિત કોઈક જે આશ્રય આપે છે; જે બીજાને આશ્રય આપે છે; સંપત્તિનો ભગવાન; જે અન્યની રક્ષા કરે છે; પરાધીનતાનો ધાર્મિક વિધિ; ભગવાન પર ભરોસો; જે ભગવાન પર આધારીત છે; સુબ્રમણ્યમ સ્વામી 4 બોય
અગામબીર ભગવાન જેવા વીર 6 બોય
અજીબ આશ્ચર્યજનક 5 બોય
અગમજીત ભગવાનનો પ્રકાશ; ભગવાનનો વિજય 7 બોય
અમાનીન્દેર સ્વર્ગના શાંત દેવતા 7 બોય
અશ્નીર પવિત્ર જળ; અમૃત 7 બોય
અઝીઝ પ્યારું; મિત્ર; ભાગીદાર; મનોરમ 9 બોય
અર્દમન અનિષ્ટનું દળણ-યંત્ર 7 બોય
અર્થ અર્થપૂર્ણ; અર્થ 2 બોય
અમરજોત અમર પ્રકાશ 6 બોય
અનંતવીર અસીમ વીર 9 બોય
અમાનત ખજાનો; સુરક્ષા; થાપણ 6 બોય
અમરિક , અમરિક આકાશી ભગવાન; અમૃત 9 બોય
અરવિંદર સ્વર્ગના ભગવાન 11 બોય
અજીતપાલ જે અજય છે; અજય 6 બોય
અભિજીત ડર પર વિજય 7 બોય
અકાલ , અકલ અમર; અમર; કાલાતીત; એક જાતિનો પ્રમુખ; દૈવી 6 બોય
અકલજોત શાશ્વત પ્રકાશ; ભગવાનનો પ્રકાશ 7 બોય
અનાહત અમર્યાદિત; અનંત; અજેય; નવું; રિહાઇ 1 બોય
અકાલદીપ શાશ્વત દીપક; ભગવાનનો દીપક 1 બોય
અમાર્દેવ અમર ભગવાન; અદમ્ય દેવ 1 બોય
અવ્યક્થા હાસ્ય; ચંદ્ર (ચંદ્ર); સુંદર; રૂપાળું; પ્રબોધક મોહમ્મદનો પૌત્ર 8 બોય
આદ્રૂપ શિખાઉ વ્યક્તિ ઓછા અવતાર 7 બોય
આદિશ્વર સર્વોચ્ચ ભગવાન 1 બોય
Akalpreet (અકાલપ્રીત) Love of God 8 બોય
અમનવીર શાંતિની શક્તિ; જે શાંતિ માટે લડે છે 7 બોય
અમ્રીત્લીન ભગવાનના અમૃતમાં લીન 7 બોય
આનંદજોત આનંદનો પ્રકાશ 7 બોય
અનાનતાર્જોત ભગવાનનો પ્રકાશ 6 બોય
અનંત્જીત અનંત જીત 9 બોય
અંતરજોત આંતરિક દિવ્ય પ્રકાશ 9 બોય
અપરદીપ અનંત દીપક 3 બોય
અપ્રીનદેર સ્વર્ગના અનંત દેવ 4 બોય
અતામ્જીત વિજેતા સમર્થક 3 બોય
અબિચાલ સ્થાવર 9 બોય
અગમ્પાલ રક્ષકના રૂપમાં ભગવાન 6 બોય
આકાશદીપ પ્રકાશિત સ્વર્ગીય ક્ષેત્ર; આકાશમાં સિતારો 8 બોય
અકલરૂપ શાશ્વત સ્વરૂપ; શાશ્વત સુંદરતા 8 બોય
અમનજીત શાંતિપૂર્ણ; શાંત કરનાર 6 બોય
અમરિત ભગવાનનું અમૃત 8 બોય
અમારલીન ભગવાનમાં કાયમ તલ્લીન; હંમેશા ભગવાનમાં મગ્ન 6 બોય
અમ્રીકુએ આકાશી દેવ 3 બોય
આનંદરૂપ આનંદિત સ્વરૂપ; આનંદ આપનાર 8 બોય
અનીલપાલ પવિત્ર રક્ષક 11 બોય
અરુનપાલ સવારનો રક્ષક 11 બોય
Avaninder (અવનીનદેર) Lord of the earth 7 બોય
અવતાર અવતાર; પવિત્ર અવતાર 9 બોય
અગમજીત ભગવાનનો પ્રકાશ; ભગવાનનો વિજય 8 બોય
આયાતપ્રિત ભગવાનનું સંસ્કરણ 4 બોય
અબની ધરતી 9 બોય
અદ્સચ મૂળ સત્ય 9 બોય
અહ્સ્મિત વિશ્વસનીય મિત્ર 7 બોય
અજૈપલ જીત પ્રાપ્ત કરવા માટે 5 બોય
અજ્મીર અગ્રણીની હાજરી 6 બોય
અકલપુર્ખ , અકલપુર્કાહ અમર વ્યક્તિત્વ (ભગવાન) 1 બોય
અકલતટ શાશ્વત વાસ્તવિકતા 3 બોય
એકલવીર એક જે શાંતિથી જીતે છે; ભગવાનનો અમર યોદ્ધા 11 બોય
અમલીનદેર પવિત્ર ભગવાન 5 બોય
અમલજોત પવિત્ર જ્યોત 9 બોય
અમાનદેવ શાંતિના ભગવાન 6 બોય
અમાનજીત શાંતિપૂર્ણ; શાંત કરનાર 5 બોય
અમનપાલ શાંતિ રક્ષક 22 બોય
અમાનવીર શાંતિની શક્તિ; જે શાંતિ માટે લડે છે 6 બોય
અમ્રૂ સ્થાનિક આદિજાતિ બોલીઓમાંની એક, આ નામનો અર્થ 'સુંદર જગ્યા' છે 9 બોય
અમ્રીખ પ્રાચીન ઋષિ 6 બોય
અમ્રીતબાન અમૃતની જેમ જીવન જીવવું 7 બોય
આનદ્જોત જે ભગવાનનો પ્રકાશ ફેલાવે છે 2 બોય
અરુનજીત સવારની જીત 4 બોય
અરવિંદરજીત ચક્ર ના ભગવાન 4 બોય
અતીનદેર્જિત ભગવાનનો વિજય 3 બોય
અમિતોજ અમર્યાદિત તેજ 5 બોય
અચરાજ ચમત્કાર વ્યક્તિ 6 બોય
અચરાજ ચમત્કાર 5 બોય
અદિતપાલ સૂર્યનો રક્ષક 9 બોય
અદ્રીષ્ટ નિરાકાર જીવો 7 બોય
અગની આગ 6 બોય
અજાથ જાતિ વિનાનું 5 બોય
અજિંદર વિજયી 7 બોય
અજ્મીન્દેર સ્વર્ગના ભગવાનની હાજરી 11 બોય
અકલ અમર; અમર; કાલાતીત; એક જાતિનો પ્રમુખ; દૈવી 7 બોય
અકાલજોગ સનાતન પ્રેમના મિલનમાં 3 બોય
અકલ્રસ ભગવાનના પ્રેમનો અમૃત 9 બોય
અકલસહાઈ , અકલસહયે હંમેશાં સહાયક; સમર્થક 3 બોય
આખરી ભગવાનના વચનથી 4 બોય
Showing 1 - 100 of 172