વ થી શરૂ થતા શીખ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'વ' થી શરૂ થતા 82, શીખ બાળક નામ છે
Showing 1 - 82 of 82
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
વાહેગુરૂ અદભુત જ્ઞાનશક્તિ 5 બોય
વચનબીર વીર જે પોતાનું વચન પાળે છે 6 બોય
વચનપ્રિત જે વચનોને પ્રેમ કરે છે 5 બોય
વાદભાગ નસીબદાર વ્યક્તિ 9 બોય
વૈભવ સમૃદ્ધિ; શક્તિ; ખ્યાતિ 11 બોય
વજ્રજિત ભગવાન ઇન્દ્ર, ઇન્દ્રના વિજેતા , જેના શસ્ત્રને વજ્ર કહેવામાં આવે છે 1 બોય
વલ્લભ પ્યારું; પ્રિય; પ્રથમ; ગોવાળ; સ્નેહી 22 બોય
વામાંનબીર અધીર વીર 8 બોય
વામાંનદીપ અધીર દીપક 9 બોય
વામાંનજીત અધીરતાની જીત 9 બોય
વંદિત જેમને વંદન આપવામાં આવે છે; પ્રશંસા; પૂજા 7 બોય
વાનજિત જંગલના ભગવાન 5 બોય
વરીં બહાદુર; સિંહ 1 બોય
વરિંદર સમુદ્રના ભગવાન 1 બોય
વરિંદરપાલ સ્વર્ગમાં ભગવાન દ્વારા સુરક્ષા સાથે આશીર્વાદ 3 બોય
વરિંદ્ર સમુદ્રના ભગવાન 6 બોય
વરીયમ વીર વ્યક્તિ 8 બોય
વર્સિરત ભગવાન દ્વારા એક સુંદર ઉપહાર 1 બોય
વરુનદીપ ભગવાનનો દીપક 7 બોય
વરુનજિત ભગવાનનો વિજય 8 બોય
વરુનપાલ ભગવાન દ્વારા સુરક્ષિત 6 બોય
વસંતબીર બહાદુરની વસંત 7 બોય
વસંતદીપ વસંત દીપક 8 બોય
વસંતપ્રિત વસંત માટે પ્રેમ 6 બોય
વીર હિંમતવાન; યોદ્ધા; મજબૂત; વીજળી; ગડગડાટ 5 બોય
વિરીનદાર ; વિરીનદેર વીર ન્યાયી વ્યક્તિ 7 બોય
વિર્પાલ શૌર્ય રક્ષક; વીર નો રક્ષક 7 બોય
વેરાજ રાજા 3 બોય
વિચાર્ચેતન કોણ જાગૃત અને ચિંતનશીલ છે 5 બોય
વિચારદીપ પ્રતિબિંબનો દીપક 11 બોય
વિચાર , વિચાર મુલાકાત; વિગતવાર પ્રતિબિંબ; ચિંતન 6 બોય
વિચારલીન પ્રતિબિંબમાં શોષાય છે; મજબૂત 7 બોય
વિજયંત વિજેતા; ભગવાન ઇન્દ્રનું નામ 3 બોય
વીજયબીર વીર વિજય 6 બોય
વીજયદીપ વિજય દીપ 7 બોય
વીજયમિત મૈત્રીપૂર્ણ વિજય 11 બોય
વિજયપ્રતાપ વિજયનો મહિમા 4 બોય
વિજયપ્રિત જીતવા માટે પ્રેમ 5 બોય
વિજેંદર બહાદુરીના દેવતા 6 બોય
વિક્રમદેવ વીરતાના ભગવાન 6 બોય
વિક્રમજીત વિજયી વીર 5 બોય
વિક્રમજોત વીરતાનો પ્રકાશ 11 બોય
વિક્રમપાલ શૌર્યના રક્ષણકર્તા 4 બોય
વિક્રમપ્રિત જે બહાદુરીને ચાહે છે 3 બોય
વિમલદીપ પવિત્ર દીપક 6 બોય
વિમલજીત નિર્મલની જીત 7 બોય
વિમલજોત પવિત્ર પ્રકાશ 3 બોય
વિમલપ્રીત પવિત્ર પ્રેમ 4 બોય
વિમલપ્રેમ પવિત્ર પ્રેમ 1 બોય
વિનયબીર વીર અને કૃપાળુ 11 બોય
વિનયબીર વીર અને કૃપાળુ 1 બોય
વિનયદીપ વિનયનો દીપક 11 બોય
વિનયપૉલ નમ્રતા જાળવનાર 4 બોય
વિનયપ્રીત વિનમ્ર માટે પ્રેમ 9 બોય
વિનીતપુલ વિનયનો રક્ષક 7 બોય
વીર /વીર હિંમતવાન; યોદ્ધા; મજબૂત; વીજળી; ગડગડાટ 9 બોય
વિરીનદેર યોદ્ધાઓનો રાજા 9 બોય
વીરપાલ શૌર્ય રક્ષક; વીર નો રક્ષક 6 બોય
વિશાલબીર ખૂબ મજબૂત 1 બોય
વિશાલદીપ ભયંકર દીપ 11 બોય
વિશાલજિત મહાન વિજય 3 બોય
વિશાલજોત અત્યાધિક પ્રકાશ 8 બોય
વિશાલપ્રિત અતિશય પ્રેમ 9 બોય
વિશ્વરાજ વિશ્વનો રાજા 3 બોય
વિશ્વર્પ્રિત વિશ્વનો પ્રેમ 11 બોય
વિશ્વાતમ વિશ્વની આત્મા 8 બોય
વિશ્વપલ વિશ્વનો રક્ષક 11 બોય
વિસમદ ચમત્કાર 5 બોય
વીસ્રમણ જે જવાબદારીમાંથી મુક્ત છે 7 બોય
વિવેકબીર સમજદાર અને વીર 8 બોય
વિવેકદીપ જ્ઞાનનો પ્રકાશ 9 બોય
વિવેકપૉલ બુદ્ધિ સાચવનાર 11 બોય
વિવેકપ્રીત બુદ્ધિ માટે પ્રેમ 7 બોય
વિવિન જીવનથી ભરેલું; ઇચ્છાશક્તિ; સ્વતંત્રતા 4 બોય
વાહેગુરુ અદભુત જ્ઞાનશક્તિ 5 બોય
વાહીદપ્રિત અનોખો પ્રેમ 1 બોય
વારીનદેર સમુદ્રના ભગવાન 11 બોય
વાસીમબીર ઉદાર અને વીર 4 બોય
વાસીમજીત સુશોભિત વિજય 5 બોય
વિચાર ભગવાન પર ચિંતન 8 બોય
વિસાહ માનવું; વિશ્વાસ 6 બોય
વિસેખ ઉત્તમ; પુષ્કળ 3 બોય
Showing 1 - 82 of 82