અ થી શરૂ થતા શીખ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'અ' થી શરૂ થતા 172, શીખ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 172
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
આદ્રૂપ શિખાઉ વ્યક્તિ ઓછા અવતાર 7 બોય
આરાધ ઉંડા આનંદ સાથે ઉદ્ધત પ્રેમ; પૂજા 6 બોય
આરવજોત મુક્ત વિચારક; ઉચ્ચ વિચારશીલ વ્યક્તિ 7 બોય
આરમાન આશા અથવા ઇચ્છા; સૈનિક; ઇચ્છા 3 બોય
અરવિંદર સ્વર્ગના ભગવાન 11 બોય
આયકાર આજ્ઞાકારી 22 બોય
આયાતપ્રિત ભગવાનનું સંસ્કરણ 4 બોય
અબની ધરતી 9 બોય
અભિજીત ડર પર વિજય 7 બોય
અબિચાલ સ્થાવર 9 બોય
અચરાજ ચમત્કાર વ્યક્તિ 6 બોય
અચિંત સરસ 1 બોય
અચરાજ ચમત્કાર 5 બોય
આદિશ્વર સર્વોચ્ચ ભગવાન 1 બોય
અદિતપાલ સૂર્યનો રક્ષક 9 બોય
અદોલ સ્થિર 5 બોય
અદ્રીષ્ટ નિરાકાર જીવો 7 બોય
અદ્સચ મૂળ સત્ય 9 બોય
અગામબીર ભગવાન જેવા વીર 6 બોય
અગમદીપ મર્યાદાથી આગળ 7 બોય
અગમજીત ભગવાનનો પ્રકાશ; ભગવાનનો વિજય 8 બોય
અગમજીત ભગવાનનો પ્રકાશ; ભગવાનનો વિજય 7 બોય
અગમજોત ભગવાનનો પ્રકાશ; દુર્ગમ પ્રકાશ 22 બોય
અગમ્પાલ રક્ષકના રૂપમાં ભગવાન 6 બોય
અગમ્પ્રીત ભગવાન માટે પ્રેમ 5 બોય
અગની આગ 6 બોય
અહ્સ્મિત વિશ્વસનીય મિત્ર 7 બોય
અજાથ જાતિ વિનાનું 5 બોય
અજીબ આશ્ચર્યજનક 5 બોય
અજૈપલ જીત પ્રાપ્ત કરવા માટે 5 બોય
અજયપાલ જીત પ્રાપ્ત કરવા માટે 3 બોય
અજિંદર વિજયી 7 બોય
અજીતપાલ જે અજય છે; અજય 6 બોય
અજ્મીન્દેર સ્વર્ગના ભગવાનની હાજરી 11 બોય
અજ્મીર અગ્રણીની હાજરી 6 બોય
અકાલ , અકલ અમર; અમર; કાલાતીત; એક જાતિનો પ્રમુખ; દૈવી 6 બોય
અકાલદીપ શાશ્વત દીપક; ભગવાનનો દીપક 11 બોય
આકાશદીપ પ્રકાશિત સ્વર્ગીય ક્ષેત્ર; આકાશમાં સિતારો 8 બોય
અકલ અમર; અમર; કાલાતીત; એક જાતિનો પ્રમુખ; દૈવી 7 બોય
અકાલબીર જેણે શાંતિ જીતી લીધી; ભગવાનનો અમર યોદ્ધા 9 બોય
અકાલદીપ શાશ્વત દીપક; ભગવાનનો દીપક 1 બોય
અકાલજોગ સનાતન પ્રેમના મિલનમાં 3 બોય
અકલજોત શાશ્વત પ્રકાશ; ભગવાનનો પ્રકાશ 7 બોય
Akalpreet (અકાલપ્રીત) Love of God 8 બોય
અકલપુર્ખ , અકલપુર્કાહ અમર વ્યક્તિત્વ (ભગવાન) 1 બોય
અકલ્રસ ભગવાનના પ્રેમનો અમૃત 9 બોય
અકલરૂપ શાશ્વત સ્વરૂપ; શાશ્વત સુંદરતા 8 બોય
અકલસહાઈ , અકલસહયે હંમેશાં સહાયક; સમર્થક 3 બોય
અકલતટ શાશ્વત વાસ્તવિકતા 3 બોય
અકલ -ઉસ્તત સમયહીનતાની પ્રશંસા; અનંત 7 બોય
એકલવીર એક જે શાંતિથી જીતે છે; ભગવાનનો અમર યોદ્ધા 11 બોય
આખરી ભગવાનના વચનથી 4 બોય
અખિ આંખના પલકારાની જેમ, આંખ સાથે જોડયેલ 3 બોય
અલખ , અક્લાક્ષ અવ્યવહારુ; અદૃશ્ય દેવ 6 બોય
અક્શદીપ આકાશમાં પ્રકાશનો દીપ 6 બોય
અલૌકિક વિશ્વનું પરિવહન 3 બોય
અલોક્પાલ પ્રકાશના રક્ષણકર્તા 5 બોય
અમાનત ખજાનો; સુરક્ષા; થાપણ 6 બોય
અમલબીર પવિત્ર અને વીર 11 બોય
અમલીનદેર પવિત્ર ભગવાન 5 બોય
અમલજોત પવિત્ર જ્યોત 9 બોય
અમાનબીર શાંતિની શક્તિ; જે શાંતિ માટે લડે છે 4 બોય
અમાનદેવ શાંતિના ભગવાન 6 બોય
અમાનીન્દેર સ્વર્ગના શાંત દેવતા 7 બોય
અમનજીત શાંતિપૂર્ણ; શાંત કરનાર 6 બોય
અમાનજીવન જે શાંતિપૂર્ણ જીવન જીવે છે 5 બોય
અમાનજીત શાંતિપૂર્ણ; શાંત કરનાર 5 બોય
અમાનજોત શાંતિનો કિરણનો ફેલાવો; શાનદાર પ્રકાશ 2 બોય
અમનપાલ શાંતિ રક્ષક 22 બોય
અમાન્રૂપ શાંતિનો અવતાર 3 બોય
અમનવીર શાંતિની શક્તિ; જે શાંતિ માટે લડે છે 7 બોય
અમાનવીર શાંતિની શક્તિ; જે શાંતિ માટે લડે છે 6 બોય
અમાર્બીર હંમેશા વીર 8 બોય
અમરદીપ શાશ્વત પ્રકાશ 9 બોય
અમાર્દેવ અમર ભગવાન; અદમ્ય દેવ 1 બોય
અમાર્ગુન અમરત્વ 3 બોય
અમરીન્દેર ભગવાન દ્વારા અમરત્વ માટે ધન્ય 11 બોય
અમરિત ભગવાનનું અમૃત 8 બોય
અમરજીત , અમરજીત કાયમ વિજયી; હંમેશા વિજયી; જેમણે દેવો પર વિજય મેળવ્યો છે 1 બોય
અમરજોત અમર પ્રકાશ 6 બોય
અમારલીન ભગવાનમાં કાયમ તલ્લીન; હંમેશા ભગવાનમાં મગ્ન 6 બોય
અમાર્પાલ અવિનાશી રક્ષક 8 બોય
અમરપ્રીત ભગવાનનો શાશ્વત પ્રેમ 7 બોય
અમરતેક શાશ્વત સમર્થન 6 બોય
અમિક ખૂબ ઊંડા 8 બોય
અમેન્દેર સ્વર્ગીય દેવના લોકો 6 બોય
અમીત્બીર અમર્યાદિત બહાદુરી 9 બોય
અમિતજ્યોત ભગવાન 7 બોય
અમિતોજ અમર્યાદિત તેજ 5 બોય
અમીતપાલ અનહદ રક્ષક 9 બોય
અમોલજોત કિંમતી પ્રકાશ 5 બોય
અમોલ્રસ અનમોલ અમૃત 7 બોય
અમોનજોત શાંતિનો પ્રકાશ ફેલાવવો 7 બોય
અમ્રૂ સ્થાનિક આદિજાતિ બોલીઓમાંની એક, આ નામનો અર્થ 'સુંદર જગ્યા' છે 9 બોય
અમરિક , અમરિક આકાશી ભગવાન; અમૃત 9 બોય
અમ્રીખ પ્રાચીન ઋષિ 6 બોય
અમરિંદર રજવાડી સ્વર્ગના ભગવાન 1 બોય
અમ્રીકુએ આકાશી દેવ 3 બોય
અમ્રીતબાન અમૃતની જેમ જીવન જીવવું 7 બોય
અમ્રીત્લીન ભગવાનના અમૃતમાં લીન 7 બોય
Showing 1 - 100 of 172