ણ થી શરૂ થતા શીખ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ણ' થી શરૂ થતા 175, શીખ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 175
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
નામધાર નામનું સમર્થન 7 બોય
નામાંડોળ નામમાં અતૂટ 7 બોય
નામાહાર જે નામથી જીવે છે 3 બોય
નામાનંદ જે નામમાં આનંદ મેળવે છે 9 બોય
નામભાગત ભગવાનના ભક્ત 5 બોય
નામબીર વીર જે ભગવાનને સ્મરણ કરે છે 4 બોય
નામચિત ભગવાનનું નામ સ્મરણ રાખવું 7 બોય
નામચેતન નામથી જાગૃત 8 બોય
નામદર્શન નામના દર્શન 4 બોય
નામધિર નામમાં દ્રઢ 6 બોય
નામધિયન નામ જાપ કરવા લીન 11 બોય
નામધુન નામનો રાગ 4 બોય
નામજીવન જેનું જીવન ફક્ત નામ છે 5 બોય
નામજોધ યોદ્ધા નામમાં લીન 3 બોય
નામજોગ નામ સાથે મિલન 7 બોય
નામજોત નામનો પ્રકાશ 2 બોય
નામનીધન નામનો ખજાનો 7 બોય
નામનીરંજન નામની જેમ નિર્મળ વ્યક્તિ 11 બોય
નામનીવાસ નામમાં વસવું 4 બોય
નામપ્રકાશ નામના પ્રકાશને પ્રસાર કરનાર 4 બોય
નામપ્રિત નામ માટે પ્રેમ; જેને પ્રભુની શક્તિ ગમે છે 3 બોય
નામરમણ નામમાં લીન 4 બોય
નામરાંગ નામ પર રંગીન 6 બોય
નામસીહજ નામમાં શાંતિ 5 બોય
નામસન્ગત જે નામમાં રહેવાની ઇચ્છા રાખે છે 1 બોય
નામશંત નામ દ્વારા શાંતિ શોધવી 1 બોય
નામશરણ નામનો આશ્રય 9 બોય
નામતિરથ નામનુ પવિત્ર સ્થળ 7 બોય
નામુત્તમ નામમાં ઉચ્ચ 5 બોય
નામવિચાર ચેતના પર ધ્યાન 9 બોય
નાબદીપ પ્રકાશ; સદા નવો પ્રકાશ; નવો દીપક 11 બોય
નાગંદર સૂર્ય 1 બોય
નાગીનદેર પર્વતના ભગવાન 9 બોય
નગિંદરબીર વીર પર્વત 11 બોય
નૈનદીપ નેત્રો પ્રકાશથી ભરેલી 5 બોય
નૈનીનદેર આંખોમાં ભગવાન 7 બોય
નૈનતાર નેત્રો પ્રકાશથી ભરેલી 6 બોય
નૈતાર્પલ આંખોનો રક્ષક 11 બોય
નામગીત જેનું જીવન નામનું ગીત છે 11 બોય
નામીતપાલ વિનયપૂર્ણ રક્ષક 5 બોય
નામજિત ભગવાનના નામની જીત 5 બોય
નામજીવ જે નામમાં સમાઈ જાય છે; કવિ; સંત 7 બોય
નામલીન ભગવાનના સારમાં લીન 1 બોય
નામપાલ નામનો રક્ષક 3 બોય
Nampreet (નામપ્રિત) Love for Naam; One who loves the Lords being 11 બોય
નામપ્રેમ ભગવાનના નામ માટે પ્રેમ 8 બોય
નામ્રાતન નામ રત્ન 1 બોય
નમ્રીતાબીર નમ્ર અને વીર 6 બોય
નામ્રીતાદીપ નમ્ર દીપક 7 બોય
નામ્રીતાજિત નમ્રતાનો વિજય 8 બોય
નામ્રીતાજોત નમ્રતાનો પ્રકાશ 4 બોય
નામ્રીતામિત નમ્ર મિત્ર 11 બોય
નામ્રીતાપ્રિત નમ્રતા માટે પ્રેમ 5 બોય
નામૃતબીર 6 બોય
નાનકદેવ ભગવાનના પરિવારનું 9 બોય
નાન્દનબીર વીર પુત્ર 5 બોય
નાન્દાનજિત પુત્રનો વિજય 7 બોય
નાન્દાનજોત દીકરાનો પ્રકાશ 3 બોય
નાન્દાનપ્રિત પ્રેમાળ પુત્ર 4 બોય
નાનવીર મનનો પ્રકાશ 7 બોય
નરૈન ધાર્મિક વ્યક્તિ 3 બોય
નારંજન પવિત્ર પ્રકાશના પરમાત્મા 1 બોય
નાર્દેવ ભગવાન જેવી વ્યક્તિ 1 બોય
નરેન્દ્ર બધા માનવોનો નેતા; પુરુષોનો રાજા; રાજા 3 બોય
નરેશ્બીર વીર રાજા 4 બોય
નારેશજિત વિજયી રાજા 6 બોય
નારેશપાલ રાજાનો રક્ષક 4 બોય
નરિંદર બધા માનવોનો નેતા; પુરુષોનો રાજા; રાજા 11 બોય
નરિંદરબીર વીર રાજા 4 બોય
નરિંદરદીપ રાજાનો દીપક 5 બોય
નરિંદરજોત રાજાનો પ્રકાશ 11 બોય
નરિંદરપાલ સ્વર્ગના પરમેશ્વરના માનવોના રક્ષક 4 બોય
નારીતપલ રાજાનો રક્ષક 1 બોય
નર્જિત વિજેતા; હૃદય જીતનાર 1 બોય
નર્જોધ મહાન યોદ્ધા 7 બોય
નર્લિત રાજા સાથે રંગાયેલું 3 બોય
નર્પ્રિત વ્યક્તિ માટે પ્રેમ 7 બોય
નરસેવ માનવતાની સેવામાં 7 બોય
નરવીર વીર વ્યક્તિ 11 બોય
નાર્વીનદેર વીર પ્રભુ 6 બોય
નાઠેર /નએથર ચેતવણી આપનાર; નેત્રો 6 બોય
નવલજોત પ્રકાશનું એક નવું કિરણ 3 બોય
નવબીર નવો યોદ્ધા 3 બોય
નવદીપ પ્રકાશ; સદા નવો પ્રકાશ; નવો દીપક 4 બોય
નાવિનજિત વિચિત્ર જીત 11 બોય
નવિનજોત નવ પ્રકાશ 7 બોય
નવીજિત સદાબહાર જીત 5 બોય
નવીન્દેર વીર પ્રભુ 6 બોય
નવજીત નવી જીત 5 બોય
નવજીવ હંમેશાં તાજું જીવન 7 બોય
નવજીવન સદાબહાર જીવન 4 બોય
નવજિંદર સદાબહાર ભગવાન 7 બોય
નવજોધ વિચિત્ર યોદ્ધો 11 બોય
નવજોત નવો પ્રકાશ; હંમેશાં તેજસ્વી 1 બોય
નવકિરણ નવું; પ્રેરણા ના કિરણો 9 બોય
નવકિરણજીત વિચિત્ર જીત 4 બોય
નવલીન પ્રેમ 1 બોય
નવમિત વિચિત્ર મિત્ર 8 બોય
નાવનીહલ યુવાન 9 બોય
નવપ્રીત નવો પ્રેમ 11 બોય
Showing 1 - 100 of 175