ડ થી શરૂ થતા શીખ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ડ' થી શરૂ થતા 81, શીખ બાળક નામ છે
Showing 1 - 81 of 81
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
દલબીનદેર સ્વર્ગ માં ભગવાનની સેના 6 બોય
દલબિંદરજીત સ્વર્ગમાં ભગવાનની વિજયી સેના 9 બોય
દલબીર ફોજી 1 બોય
દલેર વીર; સાહસી; નિર્ભય; સાહસ 22 બોય
દલગીત દળના ગીતો 9 બોય
દલીપ રાજા 6 બોય
દલજીત દળોનો વિજેતા; વિજયી સૈન્ય 3 બોય
દલજીનદેર સ્વર્ગ માં ભગવાનની સેના 5 બોય
દલજીત દળોનો વિજેતા; વિજયી સૈન્ય 2 બોય
દલજોધ દળના લડાયક 9 બોય
દલપ્રિત સમૂહ પ્રેમ 9 બોય
દલરાજ રાજાની સેના 1 બોય
દલવિન્દેર સ્વર્ગ માં ભગવાનની સેના 8 બોય
દમનજિત દમણ ઉપર વિજય 1 બોય
દમનજિત દમણ ઉપર વિજય 9 બોય
દમનજોત જુલમનો પ્રકાશ 6 બોય
Damoder (દમોદેર) Lord Vishnu 6 બોય
દાનમિત એક જે દાનમાં મૈત્રીપૂર્ણ છે 8 બોય
દરબજોત ધનનો પ્રકાશ 7 બોય
દરમીન્દેર સ્વર્ગના દેવનો દરવાજો 5 બોય
દર્પ્રિત ભગવાનના દ્વાર માટે પ્રેમ 6 બોય
દર્શનબીર ઉચ્ચ શૌર્યની દ્રષ્ટિ 4 બોય
દર્શપ્રિત ભગવાન કૃષ્ણ માટે પ્રેમ 6 બોય
દવિંદરપ્રીત સ્વર્ગના દેવતાઓનો પ્રેમ 6 બોય
દયાદીપ કરુણાનો દીપક 7 બોય
દયાજિત કરુણાપૂર્ણ વિજય 8 બોય
દયાજોત કરુણાનો પ્રકાશ 22 બોય
દયાલજોત દયાનો પ્રકાશ 7 બોય
દયાપ્રીત કરુણા સ્નેહી 5 બોય
દયાવંત દયાથી ભરેલ 8 બોય
દિનપાલ લાચાર લોકોનો રક્ષક; સુર્ય઼ 3 બોય
દિનપ્રેમ નિરાધાર લોકો માટે પ્રેમ 8 બોય
દિનતેક નિરાધાર નો સમર્થક 1 બોય
દીપિંદર દેવતાઓનો પ્રકાશ 8 બોય
દિપજોત દીવાની જ્યોત 3 બોય
દિપલીન દીવામાં લીન 3 બોય
દેવાત્મા ભગવાનનો અવતાર 3 બોય
દેવેંદર પ્રભુઓના રાજા 1 બોય
દેવેન્દ્ર ભગવાનનો રાજા; ભગવાન ઇન્દ્ર 1 બોય
દેવજીત ભગવાનનો વિજય 8 બોય
દેવજોત દૈવી પ્રકાશ 22 બોય
દેવપ્રિત ભગવાન માટે પ્રેમ 5 બોય
ધનજિત ધન 4 બોય
ધનજોત ધનનો પ્રકાશ 9 બોય
ધનમિત એક જે દાનમાં મૈત્રીપૂર્ણ છે 7 બોય
ધનવન્ત સદભાગ્ય; નમસ્કાર 4 બોય
ધરમ ધર્મ; કાયદો; ધાર્મિક 9 બોય
ધરમદીપ ધર્મનો દીપક 3 બોય
ધરમદેવ વિશ્વાસના ભગવાન 4 બોય
ધરમજ્યોત ધર્મ અને ગુણોનો પ્રકાશ 7 બોય
ધરમલીન ધાર્મિકતામાં લીન 9 બોય
ધરમપાલ ન્યાયીપણાના સમર્થક 11 બોય
ધરમપ્રીત વિશ્વસનીય પ્રેમ 1 બોય
ધરમશીલ પવિત્ર 4 બોય
ધરમેંદર ધર્મના ભગવાન 9 બોય
ધર્મજોત ધર્મનો પ્રકાશ 8 બોય
ધરમપાલ ધર્મના રક્ષક 1 બોય
ધર્મતત સદ્ગુરુ પવિત્ર વ્યક્તિ 4 બોય
ધરવાન એક વિજેતા 5 બોય
ધિઆનજોગ ધ્યાન સાથે મિલન 5 બોય
ધીઅંજોત કાળજીપૂર્વક પ્રકાશિત 9 બોય
દિગપાલ બધી દિશાઓનો રક્ષક 4 બોય
દિલબાગ હૃદયનું ખીલવું 9 બોય
દીલબાઘ મોરનું હૃદય; બહાદુર; વાઘ 8 બોય
દીલબાઘ મોરનું હૃદય; બહાદુર; વાઘ 7 બોય
દીલચાનાન્ન હૃદયનો આધ્યાત્મિક પ્રકાશ 8 બોય
દીલ્જિત હૃદયની જીત 11 બોય
દીલજીવ સાહસિક જીવવું 4 બોય
દીલજીત હૃદયની જીત 1 બોય
દિલજોત હ્રદયનો પ્રકાશ 7 બોય
દિલમિત હૃદયનો મિત્ર 5 બોય
દિલનિત નૈતિક હૃદય; નૈતિક આત્મા 6 બોય
દિલપ્રિત મનોહર હૃદય 8 બોય
દિલરાજ હાર્દિક સામ્રાજ્ય; હૃદય ને જીતનાર 1 બોય
દિલરિત હાર્દિક પરંપરાઓ 1 બોય
દિલશાન હૃદયનો મહિમા 5 બોય
દિલશેર સિંહનું હૃદય 3 બોય
દિલવિન્દેર સ્વર્ગમાં વસતા ભગવાનનું હૃદય 7 બોય
દીવ્લીન દૈવી 8 બોય
દિવ્યજોત 7 બોય
દુખનીવર્ણ , દુખનીવાર્ણ દુઃખ અને કષ્ટનું નિવારણ કરનાર 2 બોય
Showing 1 - 81 of 81