ગ થી શરૂ થતા શીખ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ગ' થી શરૂ થતા 46, શીખ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 46 of 46
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ગર્ગોત સુંદર ફુલ 5 ગર્લ
ગરિમા હૂંફ 4 ગર્લ
ગતલીન સ્વતંત્રતામાં ભળી જનાર 1 ગર્લ
ગતસીમાર ધ્યાનના માધ્યમથી મુક્તિ 7 ગર્લ
ગૌરવ્પ્રિત કીર્તિ માટે પ્રેમ 8 ગર્લ
ગીતલીન આનંદના ગીતોમાં લીન 1 ગર્લ
ગીઆનપ્રિત જેને દિવ્ય જ્ઞાન ગમે છે 6 ગર્લ
ગીઅંપ્રિત જેને દિવ્ય જ્ઞાન ગમે છે 5 ગર્લ
ગુલબાઘ ગુલાબનો બાગ; સ્વર્ગ 4 ગર્લ
ગુન લક્ષણ; શ્રેષ્ઠતા; યોગ્યતા; ગુણવત્તા; સદગુણ 6 ગર્લ
ગુનિતપ્રિત શ્રેષ્ઠતા માટે પ્રેમ 1 ગર્લ
ગુનજિત પુણ્યનો વિજય 1 ગર્લ
ગુનજુન ગુણગુણાવું 6 ગર્લ
ગુનમિત ગુણોનો મિત્ર 4 ગર્લ
ગુંરિત આ નામવાળા લોકો ખૂબ પ્રેરિત, આરામદાયક અને સર્જનાત્મક છે, તેઓ ભવ્ય ચિત્ર જોવાની અને તેમના સપના પુરા કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. 9 ગર્લ
ગુરમ્રિત ગુરુનું અમૃત, પવિત્ર અમૃત 8 ગર્લ
ગુરબાની શીખની ધાર્મિક પ્રાર્થના 9 ગર્લ
ગુરદીતા , ગુરદીત્તા ગુરુ નો ઉપહાર 9 ગર્લ
ગુરદીત્તા જેનો જન્મ ગુરુના આશીર્વાદથી થયો છે તે 1 ગર્લ
ગુરિત ગુરુનું 4 ગર્લ
ગુરગિયન ગુરુના શબ્દોને જાણનાર 5 ગર્લ
ગુરહીમ્મત ગુરુના માર્ગદર્શનથી હિંમત 11 ગર્લ
ગુરીશા ગુરુની શુભેચ્છા 11 ગર્લ
ગુરિયા માર્ગદર્શિકા 9 ગર્લ
ગુરજીત ગુરુની જીત, ગુરુનો વિજય 5 ગર્લ
ગુરકા ગુરુ સાથે સંબંધિત 22 ગર્લ
ગુર્કીરણ ગુરુ તરફથી પ્રકાશ 9 ગર્લ
ગુરલીન શિક્ષકની સેવામાં 1 ગર્લ
ગુરમૈલ ગુરુ ના મિત્રો 9 ગર્લ
ગુર્માંનદેર , ગુર્મિનદેર ગુરુનું મંદિર 3 ગર્લ
ગુરનામાસ્કાર ગુરુ પ્રત્યે શ્રદ્ધા 7 ગર્લ
ગુરનિશ ગુરુની કૃપા 7 ગર્લ
ગુરનીત ગુરુઓની નૈતિકતા 9 ગર્લ
ગુર્નૂર ભગવાનનો ખુશ ચહેરો 9 ગર્લ
ગુરપર્વિન તારાઓની દેવી 1 ગર્લ
ગુરપીનદેર રાજાઓના ગુરુ 4 ગર્લ
ગુરપ્રીત ગુરુનો પ્રેમ 11 ગર્લ
ગુર્રીશમાં ગુરુ ગુરુઓ સાથે સંબંધિત છે, અને સંબંધ ચંદ્રનો પ્રથમ કિરણ છે. 6 ગર્લ
ગુર્શક્તિ ગુરુની શક્તિ 6 ગર્લ
ગુર્શીલ ગુરુ દ્વારા આપવામાં આવેલી નમ્રતા 5 ગર્લ
ગુરશિન ગુરુનું અભિમાન 7 ગર્લ
ગુરસીમાન ગુરુનું સ્મરણ કરવું 3 ગર્લ
ગુરસુખ જે ગુરુના માધ્યમથી આનંદિત છે 6 ગર્લ
ગુરુક જ્ઞાનીઓ સાથે સબંધિત 7 ગર્લ
ગુરુપ્રિત જ્ઞાનીઓનો પ્રેમ 5 ગર્લ
જ્ઞાનલીન દિવ્ય પ્રકાશ અને જ્ઞાનમાં લીન 11 ગર્લ
Showing 1 - 46 of 46