બ થી શરૂ થતા શીખ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'બ' થી શરૂ થતા 113, શીખ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 113
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
બાજ , બાઝ બાજ; સંગીત; કોઈ સાધન વગાડવું; ગરુડ 8 બોય
બબલજિત પ્રેમથી ભરેલુ 22 બોય
બબલીન સ્વામીના રંગમાં રંગાયેલું 5 બોય
બચાનબીર બહાદુર; જે પોતાનું વચન પાળે છે 4 બોય
બચીન્ત ચિંતા કર્યા વગર 3 બોય
બચીત્તર ચમત્કારિક ગુણો; ચમત્કારિક ગુણોવાળી વ્યક્તિ; બુદ્ધિશાળી 1 બોય
બઘીનદેર વાઘ; રાજા 5 બોય
બહાદર જે વીર અને સાહસિક છે 8 બોય
બહાદુરજીત બહાદુરનો વિજય 4 બોય
બખ્શીશ જે ધન્ય છે 5 બોય
બક્ષિશ દૈવી આશીર્વાદ 6 બોય
બાલકનાથ બાળસ્વામી 7 બોય
બલબીર શકિતશાળી અને બહાદુર; મજબૂત 9 બોય
બલભાગ ભાગ્યશાળી અને શક્તિશાળી 6 બોય
બલબીર શકિતશાળી અને બહાદુર; મજબૂત 8 બોય
બલદેબ ભગવાન જેવા શક્તિશાળી, બલારામનું બીજું નામ 8 બોય
બલદીપ સર્જનાત્મક અને આદર્શવાદી 9 બોય
બલદેવ ભગવાન જેવા શક્તિશાળી, બલારામનું બીજું નામ 1 બોય
બલહાર તાકાતથી ઘેરાયેલા 7 બોય
બલીહાર બલિદાન; ભક્તિ ભાવ 6 બોય
બલીનદેર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; મજબૂત અને શક્તિશાળી દેવ 11 બોય
બલજીત શકિતશાળી વિજયી; વિજેતા 1 બોય
બલજીનદેર જે બીજાની સંભાળ રાખે છે 3 બોય
બલજીત શકિતશાળી વિજયી; શકિતશાળી વિજેતા 9 બોય
બાલજીવન શક્તિ સાથે જીવન 9 બોય
બલકાર શકિતશાળી સર્જક 9 બોય
બાલમિત શક્તિશાળી મિત્ર; મજબૂત મિત્ર 22 બોય
બાલમોહન જે આકર્ષક છે 3 બોય
બલપ્રિત મહાન પ્રેમ 7 બોય
બલરાજ મજબૂત; રાજા 8 બોય
બલતેજ મહાન શક્તિશાળી વ્યક્તિ 5 બોય
બલવાન શક્તિશાળી અને પરાક્રમી 7 બોય
બલવિંદર શક્તિના ભગવાન; મજબૂત 6 બોય
બલ્વિન્દ્ર મજબૂત 11 બોય
બલવીર મજબૂત સૈનિક; શક્તિશાળી અને વીર 1 બોય
બલવંત પુષ્કળ શક્તિની; ભગવાન હનુમાન; શક્તિ પૂર્ણ 1 બોય
બલ્વીન્દેર શક્તિના ભગવાન; મજબૂત 7 બોય
બનીનદેર સ્વર્ગના દેવતાના શબ્દો 4 બોય
બનજિત જંગલના ભગવાન 3 બોય
બનજોત વનનો પ્રકાશ 8 બોય
બનમિત જંગલનો મિત્ર 6 બોય
બનપુલ વન પાલક 22 બોય
બંસમિત મૈત્રીપૂર્ણ વંશજો 7 બોય
બનસપલ પરિવાર પાલક 2 બોય
બરીન્દેર સમુદ્રના ભગવાન 8 બોય
બરિન્દ્ર સમુદ્રના ભગવાન 4 બોય
બરમીન્દેર ભગવાન સુંદરતા આપી છે 3 બોય
બેંત જેનો કોઈ અંત નથી - અનંત; દૈવીનો સંદર્ભ લેવા માટે વપરાય છે 6 બોય
બેંતપાલ અસીમનું પાલક 8 બોય
ભગત ભક્ત; વિદ્યાર્થી 3 બોય
ભગતવીર ભગવાનના હિંમતવાન ભક્તો 8 બોય
ભાઘવીન્દેર સ્વર્ગના ભગવાનની ભક્તિ 9 બોય
ભાજ્નામ ભગવાનનો પ્રેમને સ્મરણ રાખવો 5 બોય
ભજનિક ઈશ્વરના પ્રેમમાં લીન 11 બોય
ભાજ્નિત જે હંમેશા ભગવાનને પ્રેમ કરે છે 11 બોય
ભજરામ ભગવાનને સ્મરણ કરવા 9 બોય
ભરપૂર સંતોષી; પૂર્ણ 3 બોય
ભાવનદીપ મંદિરનો દીપક 6 બોય
ભાવનજોત સુખડાયક પ્રકાશ 3 બોય
ભવદીપ વિશ્વનો દીપ 9 બોય
ભાવજિત જેણે ભયાનક સંસાર સમુદ્રમાં તરે છે 1 બોય
ભાવજીન્દેર સ્વર્ગના દેવનું મંદિર 3 બોય
ભાવલીન વિશ્વમાં લીન 6 બોય
ભાવમિત વિશ્વનો મિત્ર 4 બોય
ભાવનીત વિશ્વનું નૈતિક 5 બોય
ભાવપાલ ભગવાન; વિશ્વના ઉદ્ધારક 8 બોય
ભાવપ્રેમ વિશ્વ માટે પ્રેમ 4 બોય
ભીનદેર્પાલ સ્વર્ગના દેવ દ્વારા સુરક્ષિત 8 બોય
ભુપીન્દેર રાજાઓના રાજા 7 બોય
ભૂપિંદરપાલ ભગવાન દ્વારા સંરક્ષિત 9 બોય
બીબીનાનાકી મોસાળ પરિવારની મહિલા 9 બોય
બીજુલ વીજળીનો ચમકારો 9 બોય
બિલાવલ ખુશ; ઈશ્વરતુલ્ય 6 બોય
બીમાંલજોત પવિત્ર પ્રકાશ 1 બોય
બીમાંલપાલ પવિત્રતા જાળવનાર 3 બોય
બીનદાર , બીન્દેર સ્વર્ગના ભગવાનનો એક ઘનિષ્ઠ કણ 1 બોય
બીનદેર વીર નેતા 7 બોય
બીનપુલ નમ્રતાનો પાલક 3 બોય
બીપીનજોત પ્રકાશિત વન 5 બોય
બિપ્લબ ક્રાંતિ 6 બોય
બીરદોલ વીર અને અતૂટ 7 બોય
બીરકાલ હંમેશા વીર 1 બોય
બીરપાર યોદ્ધા અને અમર્યાદિત હિંમત 3 બોય
બીરભૂપ વીર રાજા 4 બોય
બીરીનદાર વીર ભગવાન 3 બોય
બીરીન્દેર યોદ્ધાઓનો રાજા 7 બોય
બીરજિત બહાદુરની જીત 6 બોય
બીરજોત બહાદુરનો પ્રકાશ 11 બોય
બીરપાલ શૌર્ય રક્ષક; વીર નો રક્ષક 4 બોય
બીરપ્રેમ વીર માટે પ્રેમ 9 બોય
બીરવંત તાકાત અને બહાદુરીથી ભરેલુ 6 બોય
Bisanpreet (બીસનપ્રિત) Love of God 1 બોય
બિશનપાલ ભગવાન દ્વારા ઉછેર 1 બોય
બિશ્મીત મહાન મિત્ર 9 બોય
બીસમાધ અદ્ભુત 3 બોય
બિસ્મીત બહાદુર; ખુશ 1 બોય
બીસ્વજીત વિશ્વ વિજેતા; વિજયી 3 બોય
બ્રહામ્જીત ભગવાનનો વિજય 11 બોય
બ્રહામલીન જે ભગવાનમાં તલ્લીન છે 7 બોય
બ્રહમજોગ ભગવાનને મળ્યા 11 બોય
Showing 1 - 100 of 113