હ થી શરૂ થતા શીખ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'હ' થી શરૂ થતા 165, શીખ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 165
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
હાર્દિક પ્રેમાળ; હાર્દિક; સ્ફૂર્તિદાયક 7 બોય
હકામજિત શાસકનો વિજય 11 બોય
હકામપ્રિત અધિકાર માટે પ્રેમ 8 બોય
હંસપાલ મહાન આત્માનો ઉદ્ધારક 8 બોય
હંસરાજ હંસોના રાજા 8 બોય
હંસરૂપ પવિત્ર શરીર 7 બોય
હેપ્પી ખુશ; આનંદિત; એક આનંદિત સ્ત્રી 3 બોય
Har (હર) Name of Lord Shiva 9 બોય
હરધાર ભગવાનનું સમર્થન 6 બોય
હરાનૂપ ઉત્તમ ભગવાન 7 બોય
હર્બંસ ભગવાનના પરિવારનું 9 બોય
હરબિર ભગવાનનો યોદ્ધા 3 બોય
હારભાગ ભગવાનના ભાગ્યથી ધન્ય 1 બોય
હરભગત ભગવાનના ભક્ત 3 બોય
હરભાગવંત ભગવાનનો ભક્ત 4 બોય
હરભજન ભગવાનના ભક્તો 9 બોય
હરભાવન ભગવાનનું ગૃહ 3 બોય
હરબીન ભગવાન જેવા સાહસી 7 બોય
હરબિંદર ગૌરવશાળી યોદ્ધા 7 બોય
હરબીનોદ જે ભગવાનમાં પ્રસન્ન હોય છે 8 બોય
હરબિર ભગવાનનો યોદ્ધા 11 બોય
હરચરણ જે ભગવાનના ચરણોમાં છે; ભગવાનનો પ્રકાશ 9 બોય
હરચરણજીત ભગવાનના ચરણોમાં વિજય 3 બોય
હરચરણપાલ ભગવાનના ચરણોનો રક્ષક 11 બોય
હરદાસ ભગવાન નો સેવક 6 બોય
Hardayal (હરદયાલ) One of whom there is God's grace; God's mercy 7 બોય
હરદીપ ભગવાનનો પ્રકાશ; મજબૂત 3 બોય
હરદિશ દેવતાઓના દેવ 5 બોય
હરદિત ભગવાન દ્વારા આપેલું 7 બોય
હરદેવ સર્વોચ્ચ ભગવાન 4 બોય
હરધન નામની સંપત્તિ કમાવવી 9 બોય
હરધારામ પવિત્ર વ્યક્તિ 9 બોય
હરધિયન ભગવાનમાં લીન 9 બોય
હ્રદ્યાન ભગવાનમાં લીન 7 બોય
હરદયાલ જેની ઉપર ભગવાનની કૃપા છે; ભગવાન ની દયા 8 બોય
હરદીપ ભગવાનનો પ્રકાશ; મજબૂત 11 બોય
હરદિત ભગવાન દ્વારા આપેલું 6 બોય
હરગોબીન્દ ભગવાનનો એક ભાગ 6 બોય
હર્ગુન એક ઈશ્વરીય ગુણ ધરાવતું 6 બોય
હરિચરણ ભગવાનના ચરણ 9 બોય
હરિદર્શન ભગવાનના દર્શન કરવા 11 બોય
હરિકિરણ ભગવાનના કિરણો 8 બોય
હરિકીર્તન ભગવાનના ભજન 1 બોય
હરિમંદિર, હરમાંન્દેર, હરમંદિર ભગવાનનું મંદિર 11 બોય
હરિનારાયણ અવિનાશી ભગવાન 1 બોય
હરિંદર ભગવાન 5 બોય
હરીનદેર્બીર ભગવાન જેવા વીર 7 બોય
હરીનદેર્જિત ભગવાનનો વિજય 9 બોય
હરીનપ્રકાશ ભગવાનનો પ્રકાશ 7 બોય
હરિપ્રીત ભગવાનના પ્રિય 1 બોય
હરીસાધ ભગવાનના ભક્ત 6 બોય
હરીસંગત ભગવાન સાથે સુસંગત 8 બોય
હરીસરૂપ ભગવાન જેવા દેખાવનાર 3 બોય
હરિશરણ હરિનું રક્ષણ 7 બોય
હરીસીમાંરણ ભગવાનના નામનું ધ્યાન કરવું 3 બોય
હરીતેજ ભગવાનની ચમક 8 બોય
હરજપ જે ભગવાનનું ધ્યાન કરે છે 9 બોય
હર્જસ ભગવાનની સ્તુતિ 3 બોય
હરજી ભગવાન 11 બોય
હરજીત વિજયી; વિજેતા 4 બોય
હરજીવ જે ભગવાન લક્ષી જીવન જીવે છે 6 બોય
હરજીવન જે ભગવાન લક્ષી જીવન જીવે છે 3 બોય
હરજીન્દેર જીવન જે ભગવાન દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે; સ્વર્ગના ભગવાન 6 બોય
હરજીત વિજયી; વિજેતા 3 બોય
હરજીવન જે ભગવાન લક્ષી જીવન જીવે છે 3 બોય
હરજોધ ભગવાન જેવા સાહસી 1 બોય
હરજોગ જેનો ભગવાન સાથે મિલન થયેલ છે 5 બોય
હર્જોત ભગવાનનો પ્રકાશ 9 બોય
હરજુગત ભગવાન સાથે જોડાવું 5 બોય
હરજ્યોત દેવતાઓનો પ્રકાશ 7 બોય
હરકમલ કમળ જેવા ભગવાન 11 બોય
હરકાન્વાલ ભગવાનના ચરણ 8 બોય
હરકરંજિત ભગવાન તરફથી વિજય 3 બોય
હરકિરત ભગવાનની સ્તુતિનો ગાયક 6 બોય
હરકેવાલ એકમાત્ર ભગવાન 7 બોય
હર્કીનદેર ભગવાનનું બાળક 7 બોય
હરકીરણ ભગવાનના પ્રકાશનું કિરણ 8 બોય
હરકિરણજીત ભગવાનના પ્રકાશનો વિજય 3 બોય
હરકીરત ભગવાનની સ્તુતિનો ગાયક 5 બોય
હરકિરાટપાલ ભગવાનના પ્રશંસકોનો રક્ષક 7 બોય
હરકિરપાલ ભગવાનની કૃપાથી પ્રાપ્ત 4 બોય
હરલાલ ભગવાનના પ્રિય 8 બોય
હરમાન સૌને પ્રિય 1 બોય
હરમાંન્દાર્પાલ ભગવાનના ઘરનો રક્ષક 8 બોય
હરમાંન્દેર મંદિર; ગુરુનું મંદિર 1 બોય
હરમંદિર ભગવાનનું મંદિર 5 બોય
હરમંગલ ભગવાનનાં વખાણનાં ગીતો 3 બોય
હરમનજીત ભગવાનનું હૃદય જીતનાર 5 બોય
હરમનજોધ ભગવાનના હૃદયનો યોદ્ધા 11 બોય
હરમનજોત ભગવાનના હૃદયનો પ્રકાશ 1 બોય
હરમનપાલ ભગવાન હૃદયનો રક્ષક 3 બોય
હરમનપ્રીત ભગવાનના હૃદય થી પ્રેમ 11 બોય
હરમીત ભગવાનનો મિત્ર 7 બોય
હરમેહાર ભગવાન આશીર્વાદ આપે છે 9 બોય
હર્મેંદ્ર ચંદ્ર 1 બોય
હરમીલન ભગવાન સાથે મિલન 4 બોય
હરમીત ભગવાનનો મિત્ર 6 બોય
હરમનાદ આકાશીય સંગીત વગાડવું 6 બોય
હરમોહન ભગવાનના પ્રિય; આકર્ષિત ભગવાન 6 બોય
હરમોહનજીત ભગવાનને મોહિત કરનાર યોદ્ધા 9 બોય
Showing 1 - 100 of 165