ય થી શરૂ થતા શીખ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ય' થી શરૂ થતા 34, શીખ બાળક નામ છે
Showing 1 - 34 of 34
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
યાદ્બીર ભગવાનને સ્મરણ કરનારા વીર 6 બોય
યાદરૂપ જે ભગવાનને સ્મરણ કરે છે 5 બોય
યાદવિર ભગવાનની યાદમાં દ્રઢ 9 બોય
યાદલીન ભગવાનની સ્મૃતિમાં લીન 3 બોય
યાદ્વીનદેર માનવું; એક ધારણા 3 બોય
યાદવીર ભગવાનના સંત; બધા ગુરુઓના સ્મરણમાં 7 બોય
યાદ્વીન્દેર માનવું; એક ધારણા 4 બોય
યકિન માનવું; વિશ્વાસ; ભગવાન શિવ 7 બોય
યમજિત ભગવાન શિવ, યમ પર જીત મેળવનાર 7 બોય
યશબીર તેજસ્વી અને વીર 1 બોય
યશદીપ સફળતા; કીર્તિનો પ્રકાશ 11 બોય
યશદેવ ગૌરવના ભગવાન 3 બોય
યશદીપ સફળતા; કીર્તિનો પ્રકાશ 1 બોય
યશજિત મહાન જીત 3 બોય
યશજોત તેજસ્વી પ્રકાશ 8 બોય
યશમીન્દેર ખ્યાતિના ભગવાન 8 બોય
યશનૂર મહિમાની સુંદરતા 7 બોય
યશપાલ પ્રસિદ્ધિનો રક્ષક 11 બોય
યશપ્રિત ખ્યાતિનો પ્રેમ 9 બોય
યશવંત જે વ્યક્તિ ખ્યાતિ અને કીર્તિ પ્રાપ્ત કરે છે 11 બોય
યશવીર તેજસ્વી અને વીર 4 બોય
યશ્વીનદેર સ્વર્ગમાં ભગવાનની સ્તુતિ 8 બોય
યશવંત જેણે કીર્તિ પ્રાપ્ત કરી છે; હંમેશા પ્રખ્યાત 3 બોય
યાતીનપાલ તપસ્વીનો પરિરક્ષક 8 બોય
યોગેંદર યોગના દેવતા 3 બોય
યોગેશપાલ યોગણા રક્ષક 9 બોય
યુંધજિત યુદ્ધમાં વિજયી 8 બોય
યુંવલીન યુવાવસ્થામાં લીન 5 બોય
યુવરાજ રાજકુમાર; વારસદાર; યુવાન 7 બોય
યુવરાજબીર વીર રાજકુમાર 9 બોય
યુવરાજદીપ રાજકુમારનો દીપ 1 બોય
યુવરાજમીત મૈત્રીપૂર્ણ તાજ રાજકુમાર 5 બોય
યુવરાજપાલ રાજકુમારનો રક્ષક 9 બોય
યુવરાજપ્રીત રાજકુમાર માટે પ્રેમ 8 બોય
Showing 1 - 34 of 34