બ થી શરૂ થતા શીખ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'બ' થી શરૂ થતા 4, શીખ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 4 of 4
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
બબલી સુંદર; ગોલ-મટોલ 8 ગર્લ
બૈરાગી અલગ; ઇચ્છા અને જોડાણથી મુક્ત 11 ગર્લ
બક્ષી ધન્ય 5 ગર્લ
બેબે સ્ત્રી; 5 ગર્લ
Showing 1 - 4 of 4