ટ થી શરૂ થતા શીખ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ટ' થી શરૂ થતા 117, શીખ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 117
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
તદબીર એક પ્રયાસ; ઝફરનામાથી 9 બોય
તાજદાર વૈભવ; તાજ; શાસક; રાજા 1 બોય
તજિંદરબીર ભગવાનનો તેજ મહિમા 11 બોય
તજિંદરદીપ ભગવાનનો ભવ્ય પ્રકાશ 3 બોય
તજિંદરમિત ભગવાનનો મહાન મિત્ર 7 બોય
તેજિંદરપાલ મહાન ભગવાનનો રક્ષક 11 બોય
તજિંદરપ્રીત ભવ્ય ભગવાન માટે પ્રેમ 1 બોય
તજિંદરપ્રેમ ભવ્ય ભગવાન માટે પ્રેમ 7 બોય
તકદીર મહાન નસીબ; નસીબ; સંપત્તિ; ભાગ્ય 1 બોય
તખત શાહી કાંટો; સામ્રાજ્યના ભગવાન 7 બોય
તાલિબ સત્ય મોકલનાર; વિદ્યાર્થી 8 બોય
તલવિન રંગમાં રંગાયેલું 7 બોય
તામાંનનાહ ઇચ્છા 9 બોય
તનદીપ તન - શરીર અને દીપ- દીવાનો પ્રકાશ પ્રકાશથી ભરેલું શરીર 11 બોય
તાનમીત મજબૂત; વફાદાર 6 બોય
તાનુપ્રિત દોષરહિત પ્રેમ 3 બોય
Tanveer (તનવીર) Enlightened; Rays of light 4 બોય
તનવીર પ્રબુદ્ધ; પ્રકાશ કિરણો 3 બોય
તપનબીર વીર અને તેજ 9 બોય
તપનજીત હૂંફનો વિજય 1 બોય
તપનજોત હૂંફનો પ્રકાશ 7 બોય
તપનપલ હૂંફનો રક્ષક 9 બોય
તપનપ્રીત સંવાદિતા માટે પ્રેમ 8 બોય
તપિંદર ભક્તિના ભગવાન 6 બોય
તરનબીર વિમોચનનો યોદ્ધા 11 બોય
તરનદીપ પ્રકાશન દીવો; તરવું; પાર કરવા માટે 3 બોય
તરનજિત (જીત ) વિજયી ઉદ્ધારક 7 બોય
તરનજોત સિતારો 9 બોય
તરનપાલ વિમોચનનો રક્ષક 11 બોય
તરણવીર સ્વર્ગનો ભાઈ 5 બોય
તારનવીર વિમોચનનો યોદ્ધા 4 બોય
તરલોચન ત્રણ પરિમાણો; સાંસારિક ઇચ્છાઓથી મુક્ત 11 બોય
તરનતારન તરવું; પાર કરવા માટે 8 બોય
તરનવીર વીર તારણહાર 8 બોય
તરસેમ લાંબી ઇચ્છા પછી મળનારું 22 બોય
તરુનજિત યુવાનીનો વિજય 6 બોય
તરુનપાલ યુવાનોનો રક્ષક 4 બોય
તરુનપ્રિત યુવાનો માટે પ્રેમ 3 બોય
તરુથ સ્રોતના સાધક 7 બોય
તરવિંદર સ્વર્ગ માં ભગવાનનો મોક્ષ 7 બોય
તતબીર જાણીતું સત્ય 7 બોય
તતજોગ વાસ્તવિક સાથે મિલન 1 બોય
તતલીન પરમ સત્યમાં લીન 5 બોય
તત્રમાન જે સત્યને અનુસરે છે 7 બોય
તત્રાતન સત્યનું રત્ન 5 બોય
તતવિચાર જે પરમ સત્યને દર્શાવે છે 3 બોય
તવજ્જા દયા; કૃપા 3 બોય
તીરન /તિહ્રણ /તેય્રુણ ધનુષધારી 3 બોય
તેઘબીર , તેગબીર ઝડપી; વીર તલવાર 4 બોય
તેઘ તલવારધારી 22 બોય
તેઘબહાદુર સાહસી તલવાર 5 બોય
તેગવિર ઝડપી; વીર તલવાર 9 બોય
તેજિંદર ભવ્યતાના ભગવાન 4 બોય
તેજ઼ પ્રકાશ; ચમકદાર; શક્તિ; દીપ્તિ; ગૌરવ; સુરક્ષા 8 બોય
તેજસ્વાર ઝડપી; તીવ્ર 6 બોય
તેજસવીર શ્રેષ્ઠ નાયક 5 બોય
તેજબીર વીરનો મહિમા; વીર અને વૈભવ 1 બોય
તેજદીપ કીર્તિનો દીવો; કીર્તિનું રહસ્ય 11 બોય
તેજધારામ પ્રામાણિકતાનો મહિમા 8 બોય
તેજેંદર શક્તિનો સ્રોત 9 બોય
તેજેન્દ્ર ભગવાન સૂર્ય 5 બોય
તેજીનદાર ભવ્યતાના ભગવાન; સ્વર્ગમાં ભગવાનનો વૈભવ 9 બોય
તજિંદરજીત જે ભવ્યતાના ભગવાનને જીતે છે 7 બોય
તેજિંદરપાલ સ્વર્ગ માં ભગવાન ભવ્ય સુરક્ષા 6 બોય
તેજમાન મહાન ગૌરવ અને સન્માન 1 બોય
તેજનામ ભગવાન હોવાનો મહિમા 1 બોય
તેજપાલ વૈભવનો રક્ષક; ઝડપી 1 બોય
તેજપ્રતાપ મહિમા અને વૈભવ 8 બોય
તેજપ્રિત પ્રેમનો મહિમા 9 બોય
તેજવંત કીર્તિથી ભરેલું 3 બોય
તેકદીપ દીપ જે સમર્થન આપે છે 3 બોય
તેકજીત જે ભગવાનના સમર્થનને જીતે છે 22 બોય
તેકજીત જે ભગવાનના સમર્થનને જીતે છે 3 બોય
તેક્મિત મૈત્રીપૂર્ણ સમર્થન 7 બોય
તેક્નામ જે ભગવાનના નામનો આશ્રય લે છે 1 બોય
તેક્પાલ જે રક્ષા કરે છે 2 બોય
તેકપ્રિત સહાયક પ્રેમ 1 બોય
તિકરામ ભગવાનનું સમર્થન 6 બોય
તેકરૂપ દેવતાઓના સમર્થનનો અવતાર 1 બોય
તેલવીન્દેર સ્વર્ગ માં ભગવાનનો અભિષેક 1 બોય
તેરસેમ ઉત્તમ તારણહાર 8 બોય
ઠાકુરચેત ગુરુદેવનું સ્મરણ 7 બોય
ઠાકુરજીત જેણે ભગવાનનો પ્રેમ જીત્યો છે 11 બોય
ઠાકુરજોત ભગવાનનો પ્રકાશ; ગુરુજી 7 બોય
ઠાકુરમીત ભગવાનનો મિત્ર; ગુરુજી 5 બોય
ઠાકુરનામ ભગવાન ગુરુનું નામ સ્મરણ રાખવું 9 બોય
ઠાકુરપાલ ભગવાનના રક્ષણકર્તા 9 બોય
ઠાકુરતેજ ગુરુનો મહિમા 6 બોય
ઠાકુરતેક જેનો આધાર ગુરુ છે 7 બોય
થાલભૂપ ગ્રહના ભગવાન 7 બોય
થાલબીર વીર યોદ્ધા 7 બોય
થાલદીપ વિશ્વનો દીપ 8 બોય
થાલરાજ રાજા; ગ્રહના ભગવાન 8 બોય
તીરન ધનુષધારી 8 બોય
થીરથ ધાર્મિક સ્થળ 3 બોય
થીર્બીર વાસ્તવિક અને વીર યોદ્ધા 3 બોય
થીર્ધીઆન ભગવાનમાં અતુટ ધ્યાન 11 બોય
થીરમાન અતૂટ મન; જેને નામમાં શાંતિ મળે છે 3 બોય
થીરપ્રેમ જેનો પ્રેમ અતૂટ છે 8 બોય
તીરથ પવિત્ર સ્થળ 4 બોય
Showing 1 - 100 of 117