મ થી શરૂ થતા શીખ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'મ' થી શરૂ થતા 168, શીખ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 168
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
માદનબીર વીર અને મનોરમ 8 બોય
મદનકિરપાલ પ્રજાના રાજા 1 બોય
મદનપાલ કામદેવતા; પ્રેમ ના ભગવાન 8 બોય
મધુપ્રિત મધુ (મધ) માટે પ્રેમ; મધુર 3 બોય
મધુરબીન મધુર શબ્દો 1 બોય
મધુવંત મધ જેવી મધુર 6 બોય
મહાબીર પુરુષોમાં સૌથી હિંમતવાન 7 બોય
મહાજિત મિત્રતા 9 બોય
મહાનભગત મહાન ભક્ત 4 બોય
મહનબીર એક શકિતશાળી અને વીર યોદ્ધા 3 બોય
મહાનદીપ ઉચ્ચ પ્રકાશનો દીપ 4 બોય
મહાનદેવ સર્વોચ્ચ ભગવાન 5 બોય
મહાનધારામ મહાન ધર્મ 1 બોય
મહાનગીત અસામાન્ય ગીતો 11 બોય
મહાનજિત મહાન જીત 5 બોય
મહાનજીવન જીવનનો ઉચ્ચ માર્ગ 4 બોય
મહાનલીન ગહનભક્તિ માં લીન 1 બોય
મહાનપાલ મહાન રક્ષક 3 બોય
મહાનપ્રેમ ભગવાનનો સાચો પ્રેમ 8 બોય
મહાનતિરથ મહાન પવિત્ર સ્થળ 6 બોય
મહાનતેક ભગવાનના સમર્થન વિશે વાત કરવી 1 બોય
મહાનત્રીપાત સંપૂર્ણપણે સંતુષ્ટ 4 બોય
મહાનવીર શકિતશાળી અને વીર યોદ્ધાઓ 6 બોય
મહતમ કીર્તિ; મહાનતા 3 બોય
મહેકપ્રિત પ્રેમની ખુશ્બુ 3 બોય
મહેનદેર ધરતી 5 બોય
મહેંદ્ર મહાન ભગવાન ઇન્દ્ર (આકાશના ભગવાન), ભગવાન ઇન્દ્ર, આકાશના ભગવાન 1 બોય
મહેરબાની નેતાના શબ્દો 8 બોય
મહેશીનદેર ભગવાન શિવ; મહા - મહાન, શક્તિશાળી, સર્વોચ્ચ + ઇશ = ભગવાન + ઈન્દ્રે - સર્વોચ્ચ ભગવાન 5 બોય
મહિંદર ; મહીનદેર દેવોના દેવ 5 બોય
મહિંદર સર્વ દેવોના ભગવાન 9 બોય
મહિંદરજીત ભગવાનનો વિજય 4 બોય
મહિંદરજોત ભગવાનનો પ્રકાશ 9 બોય
મહિંદરપાલ પૃથ્વીના ભગવાનનો રક્ષક 11 બોય
Mahinderpreet (મહિંદરપ્રીત) Love of God 1 બોય
મહિપાલ એક રાજા 6 બોય
મહતાબ ચાંદની; ખૂબ પ્રિય; ચંદ્ર 1 બોય
Mahtab (મહતબ) Moonlight; Adored; The Moon 9 બોય
મજાલ યોગ્ય વ્યક્તિ 11 બોય
મલ્કિત સાર્વભૌમત્વ 22 બોય
માલકિત ઉસ્તાદ 3 બોય
માનાસદીપ માનવ પ્રકાશ 6 બોય
માંનાસજિત માનવ વિજય 7 બોય
માનાસપ્રિત માનવતા માટે પ્રેમ 4 બોય
માંનાસપ્રેમ માનવતા માટે પ્રેમ 1 બોય
માંનાસરૂપ માનવતાનો અવતાર 4 બોય
માનાસ્વાંત પ્રખ્યાત માનવ 7 બોય
માનવદીપ માનવતાનો પ્રકાશ 9 બોય
મનવિંદર માનવતાના ભગવાન 11 બોય
માનવજીત માનવતાનો વિજય 1 બોય
માનવજોત માનવતાનો પ્રકાશ 6 બોય
માનવમીત માનવતાનો મિત્ર 4 બોય
માનવપ્રીત માનવતાનો પ્રેમ 7 બોય
મનબીર વીર 3 બોય
મંચિત જે ભગવાનને સ્મરણ કરે છે 1 બોય
મનદીપ દિમાગનો પ્રકાશ; ઋષિઓનો પ્રકાશ 4 બોય
માનદેવ મનના ભગવાન 5 બોય
મનદીપ દિમાગનો પ્રકાશ; ઋષિઓનો પ્રકાશ 3 બોય
મનીત જે હૃદય જીતે; ખૂબ આદરણીય; વધુ આદરણીય; પ્રખ્યાત; સમજી ગયો 22 બોય
મંગલ શુભ; કલ્યાણ; આનંદ; અગ્નિ અને મંગળનું બીજું નામ 3 બોય
મંગલજીત સારી જીત 7 બોય
મંગલજોત આનંદનો પ્રકાશ 3 બોય
મંગલપ્રીત શુભ પ્રેમ 4 બોય
મંગલપ્રેમ શુભ પ્રેમ 1 બોય
મંગજીત પરમાત્મા પાસે માંગેલ 11 બોય
મનિંદર મનના ભગવાન 6 બોય
મનિંદરબીર મનના વીર ભગવાન 8 બોય
મનિંદરદીપ મનના સ્વામીનો પ્રકાશ 9 બોય
મનિંદરજીત જે મનના ભગવાનને જીતે છે 9 બોય
મનિંદરજોત મન દેવનો પ્રકાશ 6 બોય
મનિંદરપાલ સ્વર્ગના ભગવાન દ્વારા સુરક્ષિત આત્મા 8 બોય
મનિંદરપ્રીત મનના ભગવાન પ્રતિ પ્રેમ 7 બોય
મનિંદરપ્રેમ મનના ભગવાન પ્રતિ પ્રેમ 4 બોય
મનીપાલ મહાન ભાષણ 3 બોય
માંનજાપ મન નો અવાજ 2 બોય
માંનજીવ સત્ય મનની જેમ જીવવું 7 બોય
મંજિંદરપાલ મન ભગવાનનો તારણહાર 9 બોય
મંજીત મનનો વિજેતા; જ્ઞાનનો વિજેતા 22 બોય
મનજોત હ્રદયનો પ્રકાશ 1 બોય
માંનકરણ મજબૂત ઇચ્છાશક્તિ અને આત્મનિર્ભર 1 બોય
મનમીત મનનો મિત્ર 8 બોય
મનમોહન આનંદદાયક; ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ 7 બોય
મનમોહિત આકર્ષિત 3 બોય
મનોહર જે મન ઉપર જીતે છે; પ્રેમાળ; મોહક; ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું બીજું નામ 7 બોય
મનોહરદીપ મોહક દીપક 1 બોય
મનોહરજીત આકર્ષણનો વિજય 11 બોય
મનોહરજોત આકર્ષક પ્રકાશ 7 બોય
મનોહરપાલ મોહકનો રક્ષક 9 બોય
મનોજપ્રીત સાચા હૃદય માટે પ્રેમ 9 બોય
મનપૌલ હૃદયનો રક્ષક 6 બોય
મનપ્રીત સુંદર આકર્ષક 11 બોય
મનરાજ હૃદયનો શાસક 3 બોય
મનશાંત શાંત મનનું 1 બોય
મનસીરત મનોરમ 5 બોય
મનસુખ મનની ખુશી 6 બોય
માનતેજ યશસ્વી આત્મા 9 બોય
મંતેક માનવો પર આશાવાદી 1 બોય
મનવિર વીર 5 બોય
મનવંત હૃદય પર મજબૂત 5 બોય
મનવંતબીર મજબૂત હૃદયવાળો યોદ્ધા 7 બોય
Showing 1 - 100 of 168