ટ થી શરૂ થતા શીખ Unisex ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ટ' થી શરૂ થતા 5, શીખ Unisex નામ છે
Showing 1 - 5 of 5
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
તાલવીન્દેર ભગવાન માટે પ્રેમની ઈચ્છા 7 બોય-ગર્લ
તનુ તન; સુગઠિત; ક્ષણ; નાજુક; પાતળું 7 બોય-ગર્લ
તેજા પ્રકાશ; ચમકદાર; શક્તિ; તેજસ્વી 9 બોય-ગર્લ
તેકગુર ગુરુનો સહયોગ 1 બોય-ગર્લ
તેકજોત જે દિવ્ય પ્રકાશનો આશ્રય લે છે 9 બોય-ગર્લ
Showing 1 - 5 of 5