મ થી શરૂ થતા શીખ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'મ' થી શરૂ થતા 39, શીખ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 39 of 39
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
મધુરબેન મધુર શબ્દો 6 ગર્લ
મહાનગિયન મહાન જ્ઞાન અને આત્મજ્ઞાન 6 ગર્લ
મહાનગુન મહાન ગુણોનો ખજાનો 7 ગર્લ
મહાનજોત ઉચ્ચ પ્રકાશ 1 ગર્લ
મહાનસુખ મહાન સુખ 6 ગર્લ
મહેશ્વરી દેવી દુર્ગા; મહાન સ્ત્રી; દુર્ગાનું વિશેશું નામ, મહાકાલમાં એક દાક્ષાયની; મહેશ્વરના પત્ની, એટલે કે શિવ; એક નદીનું નામ 6 ગર્લ
મહીનગા પ્રિય; મોંઘું 8 ગર્લ
મંદાક્રાંતા એક સંસ્કૃત શ્લોક 8 ગર્લ
મંદિરા ઝાંઝ; ઘર; એક નિવાસસ્થાન; પવિત્ર; મંદિર; સમુદ્ર; મધુર; ઝાંઝ દ્વારા ઉત્પન્ન કરાયેલ સંગીત અવાજ 7 ગર્લ
મંગલા શુભ; સવાર પહેલા; પવિત્ર ઘાસ; ચમેલી; ઉમા અને દુર્ગાનું બીજું નામ 22 ગર્લ
મંજરી એક ટોળું 3 ગર્લ
મંજીરા સંગીત વાદ્ય; પગની ઘંટડી; પાયલ 3 ગર્લ
માંનજોધ જે અનિષ્ટ સામે લડે છે 11 ગર્લ
મનકિરણ મનનું કિરણ 9 ગર્લ
મનમુક્ત મનથી મુક્ત 22 ગર્લ
મન્નત કોઈ દેવતાની પ્રતિજ્ઞા; ઇચ્છા 9 ગર્લ
મનોરંજના મનોરંજન; આનંદદાયક 3 ગર્લ
મનપ્રેમ પ્રેમાળ હૃદય 8 ગર્લ
મનપ્રિયા મનોહર હૃદય 7 ગર્લ
માનરિત હૃદયનો રિવાજ 4 ગર્લ
મનરૂપ સુંદર મન 11 ગર્લ
મનશીતલ હૃદયની સંતૃષ્ટિ 8 ગર્લ
મનસુન્દર સુંદર આત્મા 6 ગર્લ
મનુખા માનવ સ્વરૂપ 6 ગર્લ
મનવીર વીર 6 ગર્લ
મશાલ પ્રકાશ; તેજસ્વી 1 ગર્લ
માય્રાય મારું 11 ગર્લ
મયુરી હું, મારું 4 ગર્લ
માયુખા પ્રકાશના કિરણો; તેજ 8 ગર્લ
મીરા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનો ભક્ત; મહાસાગર; સીમા; કવિતા 6 ગર્લ
મેહર ભગવાનની નમ્રતા 9 ગર્લ
મેહારજોત કૃપાનો પ્રકાશ 9 ગર્લ
મેહેર પરોપકાર; ભલાઈ 4 ગર્લ
મેશ મજબૂત; શાસક; શાહી; વિષ્ણુનું બીજું નામ 9 ગર્લ
મીલખા રાજાશાહી; રાજા 9 ગર્લ
મિત્રા મિત્ર; સુર્ય઼ 6 ગર્લ
મૃદુલા નરમ અથવા કોમળ; સૌમ્ય; મધુર 6 ગર્લ
મુખ ચહેરો 8 ગર્લ
મુન્ય ઇચ્છા 2 ગર્લ
Showing 1 - 39 of 39