ઝ થી શરૂ થતા શીખ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ઝ' થી શરૂ થતા 5, શીખ બાળક નામ છે
Showing 1 - 5 of 5
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ઝગન પાણીના શરીરને પાર કરવું; સાંસારિક ચિંતાઓથી આગળ 5 બોય
જ્હાગર સાંસારિક સંભાળમાંથી પસાર થવું 9 બોય
જ્હલ્લું રક્ષક 1 બોય
જ્હમક ચમકવું; ઝબૂકવું 8 બોય
જ્હિલ્માલ ઝબૂકવું 11 બોય
Showing 1 - 5 of 5