ર થી શરૂ થતા શીખ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ર' થી શરૂ થતા 210, શીખ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 210
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
રામરાય સર્વજ્ઞ ભગવાનના રાજકુમાર 7 બોય
રામરતન ભગવાન રામનું રતન 6 બોય
રામરત્તન ભગવાન પ્રત્યે સચેત 8 બોય
રચનબીર વીર અને સર્જનાત્મક 11 બોય
રચનજિત સૃષ્ટિનો વિજય 4 બોય
રચનજોત સૃષ્ટિનો પ્રકાશ 9 બોય
રચનપ્રિત સૃષ્ટિ તરફનો પ્રેમ 1 બોય
રચનિત સર્જનમાં લીન 11 બોય
રચ્પિંદરજીત આસ્થા પાર ભરોસો કરનાર 1 બોય
રઘુબંસ રઘુ પરિવારથી સબંધિત 1 બોય
રઘુજિત રઘુ પરિવારની જીત 5 બોય
રઘુપ્રિત રઘુ પરિવાર માટે પ્રેમ 11 બોય
રહુલદીપ રાહુલનો પ્રકાશ 9 બોય
રહુલજીત રાહુલનો વિજય 9 બોય
રાહુલપ્રિત રાહુલનો પ્રેમ 7 બોય
રાજાનબીર વીર રાજા 1 બોય
રાજનદીપ રાજકુમારી 11 બોય
રાજનજીત રાજાની જીત 3 બોય
રજનમીત મિલનસાર રાજા 6 બોય
રાજનપાલ રાજાનો રક્ષક 1 બોય
રાજનપ્રીત રાજાનો પ્રેમ 9 બોય
રાજનવાંત સંપૂર્ણ રાજા 3 બોય
રાજદીપ રાજાઓમાં શ્રેષ્ઠ 5 બોય
રાજદેવિંદર વીર રાજા 11 બોય
રાજેંદર રાજાઓના ભગવાન; સમ્રાટ 3 બોય
રાજિંદર એક ક્ષેત્ર પર વર્ચસ્વ; પ્રકાશિત રાજ્ય 3 બોય
રજિંદરબીર સમ્રાટ; રાજાઓના રાજા 9 બોય
રજિંદરદેવ રાજા ઇન્દ્ર, રાજેન્દ્રનો એક પ્રકાર 11 બોય
રજિંદરમીત ધૂળ; ભગવાનનું રાજ્ય 5 બોય
રજિંદરપ્રેમ રાજાનો યોદ્ધા 5 બોય
રાજકઁવલ રાજાના સ્વામી; મિલનસાર રાજા 1 બોય
રાજકિરણ સૂર્યની કિરણોનો રાજા 1 બોય
રાજકિરપાલ એક ગાયકનું વર્ચસ્વ; એક કમળ 6 બોય
રાજમંદર એક ગાયકનું વર્ચસ્વ અથવા કમળ; રાજાનો પ્રકાશ 8 બોય
રાજમિત દયાળુ રાજા 9 બોય
રાજનારીન્દ મહેલ 8 બોય
રાજપાલ સ્વર્ગના ભગવાનના અવતાર જેવા રાજા 22 બોય
રાજપરમ જીવન પ્રત્યેની ફરજ 6 બોય
રાજપ્રતાપ સ્વર્ગના ભગવાનના અવતાર જેવા રાજા 11 બોય
રાજપ્રતિક રક્ષક રાજા 6 બોય
રાજપ્રિત મહિમાનું પ્રભુત્વ 3 બોય
રાજરતન મહિમાનું પ્રભુત્વ 11 બોય
રાજરૂપ મૌન શાસન 3 બોય
રાજશરણ પ્રેમના રાજા 9 બોય
રાજસુખ રત્નોનું સામ્રાજ્ય 7 બોય
રાજબીર ; રાજબીર ; રાજવીર ; રાજવીર વીર રાજા, જમીનનો હીરો; સામ્રાજ્ય યોદ્ધાઓ 4 બોય
રાજવિંદર વીર રાજા 11 બોય
રાજવીર ,રાજવીર વીર રાજા, જમીનનો હીરો; સામ્રાજ્ય યોદ્ધાઓ 6 બોય
રાખબીર વીર રાજા 4 બોય
રાખનાં જેનો રક્ષક નામ છે 4 બોય
રાખવંત વીર રાજા 6 બોય
રાખવીન્દેર વીર રક્ષક 3 બોય
રમનબીર જેનો રક્ષક નામ છે 4 બોય
રમનદીપ ભગવાનના પ્રેમમાં લીન 5 બોય
રામનગુન ભગવાનના પ્રેમમાં લીન 8 બોય
રમનજિત પ્રેમનો વિજય 5 બોય
રમનજોત ગુણોમાં લીન 11 બોય
રમનપ્રીત પ્રિયનો વિજય; પ્રિય પ્રકાશ 3 બોય
રમનરૂપ અનુકૂળ પ્રિયતમ 3 બોય
રમનસુખ પ્રિયનો સ્નેહ; આનંદનો સ્નેહ 7 બોય
રમનવીર આરામના સ્નેહી; ભગવાનના સ્નેહી 7 બોય
રમબીર પ્રિયનો અવતાર; શાંતિપૂર્ણ પ્રેમિકા 7 બોય
રમચેત ભગવાનને સ્મરણ કરવા 5 બોય
રમચેતન ભગવાનનો યોદ્ધા 11 બોય
રામદાસ ભક્ત; ભગવાન રામ નો સેવક 2 બોય
રમદીપ જે ઈશ્વરથી અવગત છે; ભગવાનનું સ્મરણ કરવું 8 બોય
રામધરમ ભગવાનનો નોકર; ઈશ્વર નો નોકર 5 બોય
રમિનાજીત સર્વશક્તિમાન દેવ 6 બોય
રમેશબીર સત્યનો ધર્મ 3 બોય
રમેશદીપ પ્રેમનો વિજય 4 બોય
રમેશીનદેર દેવી 6 બોય
રમેશમિત ભગવાન જેવા વીર 8 બોય
રમેશપલ ભગવાનનો દીપક 3 બોય
રમેશપ્રિત દેવતાઓના દેવ 11 બોય
રામગીત ભગવાનના રક્ષક; ભગવાનના મિત્ર 6 બોય
રમગીઆન ભગવાન માટે પ્રેમ 1 બોય
રમીનદાર સર્વવ્યાપક ભગવાનનું ગીત; જેને સાર્વત્રિક જ્ઞાન છે 6 બોય
રમિંદરબીર ભગવાનમાં લીન 3 બોય
રમિંદરજીત ભગવાન; પ્રિય 5 બોય
રમિંદરજોત સ્વર્ગના ભગવાનનું પ્રભુત્વ 1 બોય
રમિંદરપાલ વીર ભગવાન 3 બોય
રમિંદરપ્રીત પ્રિય ભગવાનનો વિજય 11 બોય
રંજીત ભગવાનના રાજ્યના રક્ષક; ભગવાનનો પ્રેમ 9 બોય
રામજીવન પ્રિય ભગવાન માટે પ્રેમ 8 બોય
રમજોત જે ભગવાનનો પ્રેમ જીતે છે; ભગવાનનું જીવન 5 બોય
રમલીન ભગવાનનો પ્રકાશ; ભગવાનને મળ્યા 5 બોય
રમનિત આનંદિત ક્ષણ 4 બોય
રમનીવાસ સુંદર 7 બોય
રામપાલ સ્વરૂપવાન 7 બોય
રામપીઅરી જે ભગવાન રામને પ્રિય છે 4 બોય
રામપ્રકાશ જે ભગવાનના નામમાં વસે છે 7 બોય
રમપ્રિત ભગવાન રામનો પ્રેમ, એટલે કે સીતા; ભગવાન દ્વારા સુરક્ષિત 6 બોય
રામરંગ ભગવાનનો પ્રકાશ 9 બોય
રામરસન ભગવાનના પ્રેમમાં 4 બોય
રામરૂપ ભગવાનના પ્રેમમાં 6 બોય
રામસુખ ભગવાનના પ્રેમથી રંગાયેલું 1 બોય
રામવિચાર ભગવાનના પ્રેમથી રંગાયેલું 4 બોય
રણબીર યુદ્ધમાં વિજેતા; વીર યોદ્ધા 8 બોય
રણદીપ યુદ્ધનો નાયક 9 બોય
રંગાતમ યુદ્ધ નાયક 4 બોય
Showing 1 - 100 of 210