ટ થી શરૂ થતા શીખ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ટ' થી શરૂ થતા 6, શીખ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 6 of 6
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
તમનપ્રીત સોનું; સ્વર્ણ 5 ગર્લ
તન્વિત સુંદર 6 ગર્લ
તનવીર ખુશખુશાલ; રોશની; સૂચનાત્મક 5 ગર્લ
તવલીન : ભગવાનમાં લીન 7 ગર્લ
તેગરૂપ સુંદર તલવાર 6 ગર્લ
ત્રિપ્તા સંતુષ્ટ; સંતોષ; ગંગા નદીનું બીજું નામ 3 ગર્લ
Showing 1 - 6 of 6