ટ થી શરૂ થતા શીખ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ટ' થી શરૂ થતા 11, શીખ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 11 of 11
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
તાલવીન્દેર ભગવાન માટે પ્રેમની ઈચ્છા 7 બોય-ગર્લ
તમનપ્રીત સોનું; સ્વર્ણ 5 ગર્લ
તનુ તન; સુગઠિત; ક્ષણ; નાજુક; પાતળું 7 બોય-ગર્લ
તન્વિત સુંદર 6 ગર્લ
તનવીર ખુશખુશાલ; રોશની; સૂચનાત્મક 5 ગર્લ
તવલીન : ભગવાનમાં લીન 7 ગર્લ
તેગરૂપ સુંદર તલવાર 6 ગર્લ
તેજા પ્રકાશ; ચમકદાર; શક્તિ; તેજસ્વી 9 બોય-ગર્લ
તેકગુર ગુરુનો સહયોગ 1 બોય-ગર્લ
તેકજોત જે દિવ્ય પ્રકાશનો આશ્રય લે છે 9 બોય-ગર્લ
ત્રિપ્તા સંતુષ્ટ; સંતોષ; ગંગા નદીનું બીજું નામ 3 ગર્લ
Showing 1 - 11 of 11