વ થી શરૂ થતા શીખ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'વ' થી શરૂ થતા 5, શીખ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 5 of 5
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
વડીયા ભગવાનની મહાનતા 9 ગર્લ
વસુંધરા પૃથ્વી 1 ગર્લ
વેલા , વયલા સમય 11 ગર્લ
વિદ્યા જ્ledgeાન; અધ્યયન 6 ગર્લ
વાધા તેજસ્વી 1 ગર્લ
Showing 1 - 5 of 5