ય થી શરૂ થતા શીખ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ય' થી શરૂ થતા 5, શીખ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 5 of 5
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
યાદ , યાદ જે સ્મરણ કરે છે (ભગવાન) 7 ગર્લ
યાદીનદેર ભગવાનનું સ્મરણ 9 ગર્લ
યાદલીન ભગવાનની સ્મૃતિમાં લીન 4 ગર્લ
યાસ્મીને કિંમતી પત્થરો 5 ગર્લ
યુવરાની યુવરાણી; રાજકુમારી 11 ગર્લ
Showing 1 - 5 of 5