ઉ થી શરૂ થતા શીખ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ઉ' થી શરૂ થતા 4, શીખ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 4 of 4
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ઉજાલા એક જે પ્રકાશને ફેલાવે છે; તેજસ્વી 1 ગર્લ
ઉજ્જલ્રૂપ એક શુદ્ધ અને સુંદર વ્યક્તિ 1 ગર્લ
ઉત્તમલીન પરમાત્માના પ્રેમમાં મગ્ન 3 ગર્લ
ઉત્તમલીવ ઈશ્વરના પ્રેમમાં લીન 1 ગર્લ
Showing 1 - 4 of 4