પ થી શરૂ થતા શીખ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'પ' થી શરૂ થતા 35, શીખ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 35 of 35
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
પલ્વીન્દેર ભગવાન સાથે વિતાવેલી ક્ષણો 11 ગર્લ
પરમજ્ઞાન સત્ય જ્ઞાન 9 ગર્લ
પરમગુન સર્વશ્રેષ્ઠ ગુણોનો અધિકારી 1 ગર્લ
પરમલીન ઉચ્ચતમ માં લીન, ભગવાન 4 ગર્લ
પરમલીવ ઉચ્ચતમમાં લીન 11 ગર્લ
પરમસિતાલ સૌથી શાંત અને ખુશ 3 ગર્લ
પરમસિમરન સર્વોચ્ચ પૂજા 6 ગર્લ
પરમસુખ પરમ હર્ષ અને આનંદ 9 ગર્લ
પરમિંદર દેવતાઓના દેવ; સર્વોચ્ચ દેવ 4 ગર્લ
પરણિત પરણિત 7 ગર્લ
પરવિંદર દેવોના દેવ 8 ગર્લ
પ્રભાતકીરણ સવારનું કિરણ 11 ગર્લ
પ્રભગીત ભગવાનનાં ગીતો 1 ગર્લ
પ્રભગીઆન દિવ્ય જ્ઞાન 5 ગર્લ
પ્રભગુન એક ઈશ્વરીય ગુણ ધરાવતું 6 ગર્લ
પ્રભલીન ઈશ્વરના પ્રેમમાં લીન 9 ગર્લ
પ્રભમેહાર જે ભગવાન દ્વારા ધન્ય છે 9 ગર્લ
પ્રભનીર્માલ જે ભગવાન જેવા શુદ્ધ છે 4 ગર્લ
પ્રભશીતલ ભગવાનના માધ્યમથી શાંતિ મેળવવી 8 ગર્લ
પ્રભસીમાર જે ભગવાનને સ્મરણ કરે છે 6 ગર્લ
પ્રભસીમ્રણ ભગવાનની પ્રશંસા 11 ગર્લ
પ્રભસુખ ભગવાનને સ્મરણ કરીને શાંતિ મેળવવી 5 ગર્લ
પ્રગિત ગીત; ગીત કાવ્ય 9 ગર્લ
પ્રજના દેવી સરસ્વતી; હોંશિયાર અને સમજદાર સ્ત્રી; બુદ્ધિ; સમજ; સમજદારી; શાણપણ દેવી સરસ્વતી તરીકે ઓળખાય છે; આંતરદૃષ્ટિ 6 ગર્લ
પ્રનીતા આગળ દોરી; હાથ ધરવામાં; અદ્યતન; બઢતી; શુદ્ધ પાણી 8 ગર્લ
પ્રાનજીતા શુદ્ધ 9 ગર્લ
પ્રનજીતા જીવનનો વિજેતા 8 ગર્લ
પ્રીત પ્રેમ 1 ગર્લ
પ્રિતીન્દેર પ્રેમ ના ભગવાન 6 ગર્લ
પ્રેમજ્યોતી પ્રેમનો દીપક 5 ગર્લ
પ્રેમલીન ઈશ્વરના પ્રેમમાં લીન 7 ગર્લ
પ્રેમસીરી મહાન પ્રેમ 8 ગર્લ
પૂજ્ય શ્રીથા દેવી લક્ષ્મી (પૂજ્ય - આદરણીય શ્રીથા - પોશાક); તૈયાર; મિશ્રિત 4 ગર્લ
પુરાન્ધરી ગાયત્રીની જેમ 1 ગર્લ
પુષ્પિતા ફૂલોથી સજ્જ; જેમાં ફૂલો છે 11 ગર્લ
Showing 1 - 35 of 35