ઓ થી શરૂ થતા શીખ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ઓ' થી શરૂ થતા 7, શીખ બાળક નામ છે
Showing 1 - 7 of 7
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ઓમાહરા 0 3 બોય
ઓમપ્રિત ઓમ એટલે ભગવાન શિવ, પ્રીત એટલે ભગવાન શિવ પ્રત્યેનો પ્રેમ 11 બોય
ઓંકારજીત ભગવાનના નામનો વિજય; અવિભાજ્ય સર્જકનો વિજય 9 બોય
ઓંકારજીત ભગવાનના નામનો વિજય; અવિભાજ્ય સર્જકનો વિજય 8 બોય
ઓંકારજોત ઈશ્વર નામનો પ્રકાશ 5 બોય
ઓંકારપ્રીત અવિભાજ્ય સર્જકનો પ્રેમ 6 બોય
ઓપીનદેર જે દૈવી ભગવાનની નિકટતામાં છે; ખૂબ આદર્શવાદી સ્વભાવ 9 બોય
Showing 1 - 7 of 7