ર થી શરૂ થતા શીખ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ર' થી શરૂ થતા 22, શીખ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 22 of 22
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
રાજદીપકૌર રાણીઓમાં સર્વશ્રેષ્ઠ 11 ગર્લ
રાજનિત મિલનસાર રાજા 1 ગર્લ
રમિત મોહક; આકર્ષક; ગમ્યું; ખુશ 8 ગર્લ
રમીન્દેર ભગવાનના પ્રિય 1 ગર્લ
રમણીક સુંદર 4 ગર્લ
રમણીક સુંદર 3 ગર્લ
રૂંગ / રંગ સુંદર; પ્રિય 1 ગર્લ
રંગસિતાલ ઈશ્વરના પ્રેમમાં એક રંગ 3 ગર્લ
રસમ ધાર્મિક વિધિ 7 ગર્લ
રસગુન સદગુણોનું અમૃત; ધૈર્ય અને શાંતિનું અમૃત 8 ગર્લ
રૈશનપ્રીત ભગવાનના અમૃત સાથે વિજય; જે અમૃતમાં આનંદ મેળવે છે 8 ગર્લ
રાષ્મિત જેને જ્ઞાનનું અમૃત પ્રાપ્ત કરે છે 8 ગર્લ
રશમિંદર જેને જ્ઞાનનું અમૃત પ્રાપ્ત કરે છે 1 ગર્લ
રસનૂર 1 ગર્લ
રસ્વીનદેર પવિત્ર ભાવના 3 ગર્લ
રવીના ધૂપ; તેજસ્વી; નિષ્પક્ષ 3 ગર્લ
રવનીત સૂર્યની જેમ નૈતિકતા 4 ગર્લ
રિધિમા પ્રેમનું ઝરણું; પ્રેમથી ભરપુર 8 ગર્લ
રીમ્પી પ્રેમપૂર્ણ; સુંદર 11 ગર્લ
રીતપુલ ભગવાનમાં લીન; પરંપરા 7 ગર્લ
રૂપજોત સુંદરતા 1 ગર્લ
રુબાની આત્મવાણી 11 ગર્લ
Showing 1 - 22 of 22