ભ થી શરૂ થતા શીખ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ભ' થી શરૂ થતા 21, શીખ બાળક નામ છે
Showing 1 - 21 of 21
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ભગત ભક્ત; વિદ્યાર્થી 3 બોય
ભગતવીર ભગવાનના હિંમતવાન ભક્તો 8 બોય
ભાઘવીન્દેર સ્વર્ગના ભગવાનની ભક્તિ 9 બોય
ભાજ્નામ ભગવાનનો પ્રેમને સ્મરણ રાખવો 5 બોય
ભજનિક ઈશ્વરના પ્રેમમાં લીન 11 બોય
ભાજ્નિત જે હંમેશા ભગવાનને પ્રેમ કરે છે 11 બોય
ભજરામ ભગવાનને સ્મરણ કરવા 9 બોય
ભરપૂર સંતોષી; પૂર્ણ 3 બોય
ભાવનદીપ મંદિરનો દીપક 6 બોય
ભાવનજોત સુખડાયક પ્રકાશ 3 બોય
ભવદીપ વિશ્વનો દીપ 9 બોય
ભાવજિત જેણે ભયાનક સંસાર સમુદ્રમાં તરે છે 1 બોય
ભાવજીન્દેર સ્વર્ગના દેવનું મંદિર 3 બોય
ભાવલીન વિશ્વમાં લીન 6 બોય
ભાવમિત વિશ્વનો મિત્ર 4 બોય
ભાવનીત વિશ્વનું નૈતિક 5 બોય
ભાવપાલ ભગવાન; વિશ્વના ઉદ્ધારક 8 બોય
ભાવપ્રેમ વિશ્વ માટે પ્રેમ 4 બોય
ભીનદેર્પાલ સ્વર્ગના દેવ દ્વારા સુરક્ષિત 8 બોય
ભુપીન્દેર રાજાઓના રાજા 7 બોય
ભૂપિંદરપાલ ભગવાન દ્વારા સંરક્ષિત 9 બોય
Showing 1 - 21 of 21