ઇ થી શરૂ થતા શીખ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ઇ' થી શરૂ થતા 64, શીખ બાળક નામ છે
Showing 1 - 64 of 64
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ઈજ્જતપાલ ગૌરવનો રક્ષક 7 બોય
ઇજ્જતવાન્ત ખૂબ પ્રતિષ્ઠિત 9 બોય
ઈજકાગર શાંતિની અવસ્થા 4 બોય
Ik Onkar  (ઇક ઓંકાર) One creator 7 બોય
ઈખ્તિઅર ઉસ્તાદ 4 બોય
ઇકજિત ભગવાનનો વિજય 6 બોય
ઇક્માન એક મન હૃદય મન આત્મા 3 બોય
ઇકોનગ્કાર એક સર્જક 5 બોય
Ikpreet (ઇકપ્રિત) Love of God 3 બોય
ઇકરૂપ ભગવાન સાથે એકતા 3 બોય
ઇમરાત પ્રેમ 7 બોય
ઇંદરબીર વીરતાના ભગવાન 3 બોય
ઇંદરદીપ ભગવાનનો પ્રકાશ 4 બોય
ઇંદરજીત ભગવાનનો વિજય 1 બોય
ઇન્દરજોત ભગવાનનો પ્રકાશ 1 બોય
ઇંદરમિત ભગવાનના મિત્રો 8 બોય
ઇંદરપાલ દૈવીના રક્ષણકર્તા 3 બોય
ઇંદરપ્રીત ભગવાન માટે પ્રેમ 11 બોય
ઇન્દરપ્રેમ ભગવાન માટે પ્રેમ 8 બોય
ઇંદરસૂખ ભગવાન દ્વારા શાંતિ પ્રાપ્ત કરનાર 6 બોય
ઇંદરતેજ ભગવાનનો મહિમા 9 બોય
ઇન્દેર જંગલી અને અજાણ્યા શાસક; દાંત અને ખાંગ સાથે જન્મેલા 5 બોય
ઇંદરબીર ભગવાનનો યોદ્ધા; ભગવાન ઇન્દ્રની શક્તિ; વીરતાના ભગવાન 7 બોય
ઈન્દેરદીપ ભગવાનનો પ્રકાશ 8 બોય
ઇંદરહારજીત ભગવાનનો વિજય 9 બોય
Inderjeet (ઇંદરજીત) Victorious God of Heaven; Triumph of the Lord; Conqueror of Lord Indra; Triumph of the God 9 બોય
ઇન્દેરજીત સ્વર્ગનો વિજયી દેવ; ભગવાનનો વિજય; ભગવાન ઇન્દ્રના વિજેતા; ભગવાનનો વિજય 8 બોય
ઈન્દેરજોત ભગવાનનો પ્રકાશ 5 બોય
ઇન્દેરમાન ભગવાનનું સન્માન 7 બોય
ઈન્દેરમિત ભગવાન મિત્ર 3 બોય
ઇન્દેરમોહન સ્વર્ગના ભગવાન; પ્રિય 11 બોય
ઇન્દેરપલ ભગવાન ઇન્દ્રના રક્ષક;ઇન્દ્રના વિવિધ રૂપ 7 બોય
ઇંદરપ્રીત ભગવાન માટે પ્રેમ 6 બોય
ઈન્દેરતેક ભગવાનનું સમર્થન 5 બોય
ઇંદરવીર ભગવાનનો યોદ્ધા; ભગવાન ઇન્દ્રની શક્તિ 1 બોય
ઈન્દેરવીર ભગવાનનો યોદ્ધા; ભગવાન ઇન્દ્રની શક્તિ; વીરતાના ભગવાન 9 બોય
ઇન્દીરજોત ભગવાનનો પ્રકાશ 9 બોય
Indirpreet (ઇન્દીરપ્રિત) Lover of God 1 બોય
ઇન્દીરવીર આકાશના ભગવાન; યોદ્ધા 5 બોય
ઇન્દીરવીર સ્વર્ગના યોદ્ધાના ભગવાન 4 બોય
ઇંદિવર વાદળી કમળ 5 બોય
ઇન્દ્રજિત ભગવાન ઇન્દ્ર પર વિજય મેળવનાર, ભગવાન ઇન્દ્રના વિજેતા 4 બોય
ઇન્દ્રકાંતા ભગવાન ઇન્દ્ર; ઇન્દ્રનો પતિ 3 બોય
ઇકબાલજીત મહાન જીત 9 બોય
ઈશાપરિત દેવત્વનો પ્રેમ 11 બોય
ઈશારજિત ભગવાનનો વિજય 5 બોય
ઈશારજોત ભગવાનનો પ્રકાશ 1 બોય
ઈશારમિત ભગવાનનો મિત્ર 8 બોય
ઈશારપાલ ભગવાન દ્વારા સુરક્ષિત 3 બોય
Isharpreet (ઈશારપ્રિત) Love of God 11 બોય
ઈશારતેક ભગવાનનું સમર્થન 1 બોય
ઈશજિત વિજયી ભગવાન 4 બોય
ઈશ્મિત ભગવાનનો મિત્ર 7 બોય
ઈશ્મેત જે ભગવાનમાં વિશ્વાસ કરે છે 11 બોય
ઈશપાલ દેવીનું સમર્થન 11 બોય
ઇશપ્રીત ભગવાનનો પ્રેમ 1 બોય
Ishtpreet (ઇશ્તપ્રીત) Love of God 3 બોય
ઈશ્ત્વર્જિત ભગવાનનો વિજય 3 બોય
ઈશ્ત્વર્જોત ભગવાનનો પ્રકાશ 8 બોય
ઈશ્ત્વર્મિત ભગવાનનો મિત્ર 6 બોય
ઈશ્વર શક્તિશાળી; પરમ પિતા ભગવાન 6 બોય
ઈશવીન જે ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે 1 બોય
ઈશ્વીનદેર ભગવાન અને સ્વર્ગના દેવી 1 બોય
ઇસ્મીનદેર ભગવાન 1 બોય
Showing 1 - 64 of 64