જ થી શરૂ થતા શીખ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'જ' થી શરૂ થતા 40, શીખ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 40 of 40
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
જક્ખલીન , જાખલીન પૂજામાં લીન 7 ગર્લ
જંગી યોદ્ધા 5 ગર્લ
જપીન આધ્યાત્મિક 6 ગર્લ
જપ્લીન ઈશ્વરના સ્મરણમાં લીન 9 ગર્લ
જપનૈલ સેનામાં જનરલ 9 ગર્લ
જસીનદેર ભગવાનનો મહિમા 8 ગર્લ
જસજીત મહાન જીત 7 ગર્લ
જસજીન્દેર ભગવાનનો મહિમા 9 ગર્લ
જસલીન ભગવાનની સ્તુતિ ગાવામાં તલ્લીન છે; ભગવાન ના નામ પર; ખ્યાતિનો વાસ 3 બોય-ગર્લ
જસમીન ફુલ; વિશિષ્ટ પ્રાર્થના કરવાવાડા 22 ગર્લ
જસ્મિત સુવિખ્યાત ; ઉજવણી; પ્રખ્યાત 1 ગર્લ
જસમિંદર ભગવાનનો મહિમા 3 ગર્લ
જસ્મિત સુવિખ્યાત ; ઉજવણી; પ્રખ્યાત 9 ગર્લ
જસ્નૂર ભગવાનનો પ્રકાશ 11 ગર્લ
જસપતી પ્રશંસનીય ગુરુ 22 ગર્લ
જસપિંદર ભગવાનનો મહિમા 6 ગર્લ
જસપ્રીત જે ભગવાનના ગુણો ગાવાનું પસંદ કરે છે 4 ગર્લ
જસ્સી જે બેસે છે 4 ગર્લ
જાસ્વિન વિજય મેળવો; ખ્યાતિનો હીરો; પ્રખ્યાત વ્યક્તિત્વ 22 ગર્લ
જેબા 9 ગર્લ
ઝલક ઝગમગાટ; ઉત્સાહ; ગતિશીલ 7 ગર્લ
જોઅને આનંદ 9 ગર્લ
જોધપરિત પ્યારો વીર 11 ગર્લ
જોતલીન ઈશ્વરના પ્રકાશમાં લીન 9 ગર્લ
જુલી જીવંત 3 ગર્લ
જુસજિત મહાન જીત 9 ગર્લ
જુસમિત શ્રેષ્ઠ મિત્ર 3 ગર્લ
જુસપ્રિત કીર્તિ માટે પ્રેમ 6 ગર્લ
ઝામીનાહ સુનિશ્ચિતતા 1 ગર્લ
જાહિરા સહાયક; સમર્થક; રક્ષક; મોર ફૂલ; તેજસ્વી; દૃશ્યમાન; પરોઢ 9 ગર્લ
જૈદા મહાન; પર્યાપ્તતા; વિકાસ 5 ગર્લ
ઝઈતૂન જેતૂન વૃક્ષ; ઉગ્ર; બીજ ઉગાડ નાર 1 ગર્લ
ઝરીના સ્વર્ણ 7 ગર્લ
જીનત આભૂષણ; જ્વેલરી; ટીકાત્મક અથવા સન્માન 8 ગર્લ
જહાલક ઝગમગાટ; ઉત્સાહ; ગતિશીલ 5 ગર્લ
ઝોબિયા ઈશ્વરે ભેટ આપી 8 ગર્લ
જોહરા ચમક; ફૂલ; ખીલવું 5 ગર્લ
ઝોરીદ જે મળ્યું છે 1 ગર્લ
ઝુલાખા રાતનો પ્રથમ પ્રહર; નાના અને સુંદર નાકવાળા 8 ગર્લ
ઝુલ્ફા રાત્રિનો પ્રથમ પ્રહર 3 ગર્લ
Showing 1 - 40 of 40