પ થી શરૂ થતા શીખ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'પ' થી શરૂ થતા 225, શીખ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 225
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
પાવાનજિત પવિત્રનો વિજય 6 બોય
પદામદીપ હજારો અબજો; વિસ્તાર; કમળ પાંખડીનો દીપક 11 બોય
પદામજિત કમળનો વિજય 3 બોય
પદામજોત કમળનો પ્રકાશ 8 બોય
પદામપાલ કમળનો રક્ષક 1 બોય
પદમપ્રીત કમળ પ્રતિ પ્રેમ 9 બોય
પદમપ્રેમ કમળ પ્રતિ પ્રેમ 6 બોય
પલબીનદેર ભગવાન સાથે વિતાવેલી ક્ષણો 9 બોય
પલવિંદરજીત ભગવાન સાથે વિતાવેલી ક્ષણોનો વિજય 7 બોય
પલવિંદરજોત ભગવાનની ક્ષણોનો પ્રકાશ 3 બોય
પલવિંદરપાલ ભગવાનની ક્ષરક્ષક 5 બોય
પંકજ કમળ નું ફૂલ; બ્રહ્માનું બીજું નામ 8 બોય
પંકજદીપ કમળનો પ્રકાશ 11 બોય
પંકજીત ગરુડ 11 બોય
પંકજપ્રીત કમળ પ્રેમ 9 બોય
પરમાધાર સૌથી વધુ આપવું 1 બોય
પરમજીત સર્વોચ્ચનો વિજય 9 બોય
પરમાર્થ આધ્યાત્મિક વ્યક્તિ 7 બોય
પરમાતમ પરમ આત્મા 3 બોય
પરમબીર મહાન યોદ્ધા; પરમ વીર 6 બોય
પરમબોધ મહાન જ્ઞાન 6 બોય
પરમ્દયા સૌથી કરુણ વ્યક્તિ 8 બોય
પરમદીપ દિવ્ય દીપ 7 બોય
પરમદેશ સર્વોચ્ચ ભગવાન 4 બોય
પરમદેવ ધાર્મિક વ્યક્તિ 8 બોય
પરમધારામ શ્રેષ્ઠ ધર્મ 4 બોય
પરમધિર ખુબ ધૈર્ય રાખનાર 8 બોય
પારંગત બધા બંધનમાંથી મુક્તિ 5 બોય
પરમગીત આનંદનું સૌથી સર્વોચ્ચ ગીત 5 બોય
પરમહંસ સદગુરુ 1 બોય
પરમહેત ભગવાન માટે મહાન પ્રેમ 1 બોય
પરમીનદેર , પર્મીનદેર સ્વર્ગના પરમાત્મા 8 બોય
પરમજાપ સર્વોચ્ચ ભગવાનનું ધ્યાન 5 બોય
પરમજસ ભગવાનની સ્તુતિ કરવી 7 બોય
પરમજીત સૌથી વધુ સફળતા; સર્વોચ્ચ વિજયી; સંપૂર્ણ વિજેતા; અંતિમ વિજયી 8 બોય
પરમજીવન ઉચ્ચ જીવન જીવવું 7 બોય
પરમજીત ; પરમજીત સૌથી વધુ સફળતા; સર્વોચ્ચ વિજયી; સંપૂર્ણ વિજેતા; અંતિમ વિજયી 6 બોય
પરમજોધ મહાન યોદ્ધા 5 બોય
પરમજોગ ઉચ્ચતમ સાથે જોડાવું 9 બોય
પરમજોત સૌથી વધુ પ્રકાશ; ભગવાનનો પ્રકાશ; અંતિમ પ્રકાશ 4 બોય
પરમજુગત ભગવાન સાથે મિલન 9 બોય
પરમકમળ સર્વોચ્ચ કમળનું ફૂલ 6 બોય
પરમકિરત જે ભગવાનનો મહિમા ગાય છે 1 બોય
પરમનામ સર્વોચ્ચ નામ 6 બોય
પરમનેક સર્વશ્રેષ્ઠ ગુણોનો અધિકારી 7 બોય
પરમનીધન ઉચ્ચતમ ખજાનાથી યુક્ત 9 બોય
પરમનીહલ જે પરમ સુખી છે 3 બોય
પરમનીરંજન સૌથી નિર્દોષ વ્યક્તિ 4 બોય
પરમનીર્માલ શુદ્ધ વ્યક્તિ 8 બોય
પરામનીવાસ સર્વોચ્ચ નિવાસનો રહેવાસી 6 બોય
પરમપાલ સૌથી વધુ સફળતા; પાલનહાર પરમેશ્વર 6 બોય
પરમપ્રકાશ સર્વોચ્ચ પ્રકાશ 6 બોય
પરંપરિત જે ભગવાનને ચાહે છે 5 બોય
પરમપ્રેમ સર્વોચ્ચ પ્રેમ 11 બોય
પરમરંગ ભગવાનના પ્રેમથી રંગાયેલું 8 બોય
પરમરસ સર્વોચ્ચ અમૃત 6 બોય
પરમરાતન સર્વોચ્ચ રત્ન 4 બોય
પરમરૂપ સૌથી સુંદર 5 બોય
પરમસૈહજ પરમ આનંદ 7 બોય
પરમસંગત સૌથી વધુ સુસંગત 3 બોય
પરમસેવ સૌથી વધુ સેવા આપતા 5 બોય
પરમસેવક જે પરમ સેવા આપે છે 8 બોય
પરમશાંત ખુબ શાંતિ રાખનાર 4 બોય
પરમતત આત્માની સત્યતા જાણવી 9 બોય
પરમતેક સર્વોચ્ચ સમર્થન 4 બોય
પરમઠાકર પરમપિતા પરમાત્મા 9 બોય
પરમવીર / પરમવીર મહાન યોદ્ધા; પરમ વીર 8 બોય
પરમવિચાર ભગવાનનો વિચાર કરવો 11 બોય
પરમવીર , પરમવીર મહાન યોદ્ધા; પરમ વીર 7 બોય
પરમવંત સૌથી વધુ સર્વોચ્ચ 8 બોય
પરમયોગ અંતિમ મિલન 6 બોય
પરબીન લાયક; કુશળ; સક્ષમ 7 બોય
પરદીપ સારું 11 બોય
પરગટ જે પ્રસિદ્ધિ તરફ આગળ વધે છે 9 બોય
પરગટજીત વિજયનો સાક્ષાત્કાર 4 બોય
પરગટજોત અલૌકિક પ્રકાશ 9 બોય
પરિદર્શન મનોહર દૃશ્ય 1 બોય
પરિણીત પરિણીત 7 બોય
પરમાદ ભગવાનના પ્રેમથી નશામાં 9 બોય
પરમિંદર ભગવાન 8 બોય
પરમિંદરપાલ પરમ પિતા પરમાત્માના રક્ષણકર્તા 1 બોય
પરમીત શાણપણ; પરમનો મિત્ર 5 બોય
પર્ફુલ્લાત ખુશ; સંતુષ્ટ 8 બોય
પરસન જે આનંદિત અને રમણીય છે 6 બોય
પરસંજીત ઉલ્લાસી આનંદ 9 બોય
પરશોતમ શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ; એક મહાન વ્યક્તિ 3 બોય
પ્રતાપ ગૌરવ; ઉત્સાહ; શક્તિ 9 બોય
પરતાપી અદભૂત; સાહસિક 9 બોય
પરતીત , પરતીત વિશ્વાસ 7 બોય
પરવાહ સર્વોચ્ચ અદભૂત 4 બોય
પરવાન સ્વીકાર્ય; સંપૂર્ણ ચંદ્ર 1 બોય
પસોહરા પેશાવરનું 6 બોય
પતવીર આદરણીય વીર 6 બોય
પતવંત આદરણીય; માનનીય; કુલીન વર્ગ 5 બોય
પવનદીપ પ્રકાશિત આકાશ; સ્વર્ગનો દીપક 3 બોય
પવેનપ્રિત પવનના પ્રેમી; પવન 5 બોય
પવિતર એક શુદ્ધ વ્યક્તિ; શુદ્ધ; પવિત્ર વ્યક્તિ 6 બોય
પવીત પ્રેમ 4 બોય
પવિતપાલ પવિત્ર વ્યક્તિઓનો રક્ષક 7 બોય
પવનદીપ પ્રકાશિત આકાશ; સ્વર્ગનો દીપક 4 બોય
Showing 1 - 100 of 225